sanacjafirm.pl

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 42 – upadłość konsumencka

Upadły miesiąc przed złożenienim wniosku o upadłość konsumencką sprzedał mieszkanie, nie wykazał tego we wniosku, nie posiada także dokumentów potwierdzających spłatę wierzycieli z kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania. Czy Upadły powinien wykazać sprzedaż mieszkania we wniosku o ogłoszenie upadłości, co jeśli tego nie zrobił?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 41 – Test prywatnego inwestora

Co składa się na test prywatnego inwestora?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 40 – Kredyt bankowy w układzie

Czy kredyt bankowy poręczony przez wspólników Spółki z o.o. jest objęty układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 39 – Pierwsze doświadczenia związane z nową ustawą

Czy pierwsze doświadczenia z funkcjonowania ustawy Prawo restrukturyzacyjne są pozytywne?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 38 – Bilans we wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Na jaki dzień sporządza się bilans przedsiębiorstwa, który jest załącznikiem do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego? Jak wycenia się aktywa i czy uwzględnia się majątek nie związany z działalnością gospodarczą?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 37 – Pomoc publiczna

W nawiązaniu do treści działu V (art. 140 i kolejne) ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w którym momencie dokonać analizy dotyczącej występowania pomocy publicznej?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 36 – Doradca restrukturyzacyjny

Czy doradca restrukturyzacyjny jest zawodem zaufania publicznego?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 35 – Zagrożenie niewypłacalnością

Który parametr wskazuje, że przedsiębiorstwo jest zagrożone niewypłacalnością?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 34 – Zasady sporządzania bilansu przez dłużnika

Do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (art. 227 ust. 1 PR) dołącza się bilans sporządzony przez dłużnika. Według jakich zasad dokonuje się wyceny poszczególnych składników aktywów?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 33 – Propozycje układowe we wniosku o ogłoszenie upadłości

Na ile szczegółowe powinny być propozycje układowe, które Dłużnik powinien załączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcie układu?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 32 – Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację

Jak poprawnie, będąc Dłużnikiem, złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Wiem, że jest to zawarte w art. 22 i 23 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, ale proszę o nieco szersze wyjaśnienie.

Czytaj odpowiedź

Pytanie 31 – Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej - jak go sporządzić prawidłowo, jakie dokumenty dołączyć?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 30 – Poręczenie kredytu a upadłość konsumencka

Moja córka zaciągnęła kredyt a ja jako emerytka jej poręczyłam. Miała wypadek i nie ma obecnie żadnych przychodów, z których mogłaby go spłacać a moje przychody też są za niskie. Słyszałyśmy o upadłości konsumenckiej. Czy możemy ją ogłosić?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 29 – Art. 54 ust. Prawo Bankowe a postępowanie upadłościowe

Czy art. 54 ust. 1 Prawa bankowego, który wyłącza spod egzekucji środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powinien obowiązywać w postępowaniu upadłościowym?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 28 – wniosek upadłość wierzyciela

Mój kontrahentem jest spółka cywilna, która od dłuższego uchyla się od zapłaty za dostarczony towar. Czy mogę zgłosić wniosek o jej upadłość?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 27 – Czy prawo upadłościowe dotyczy wszystkich rodzajów podmiotów

Czy prawo upadłościowe obowiązuje wszystkie instytucje i firmy? W stosunku do jakich podmiotów nie można ogłosić upadłości?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 26 – Definicja upadłości konsumenckiej

Znalazłem się w pułapce kredytowej! Jestem bezrobotnym singlem i jak dużo zarabiałem zakupiłem na kredyt wiele dóbr, w tym mieszkanie. Czy w takiej sytuacji mogę ogłosić upadłość konsumencką i jakie będę miał korzyści z tego kroku?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 25 – Wpływ majątkowych umów małżeńskich w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy

Poproszę o definicję pojęć „umowa majątkowa małżeńska” i „rozdzielność majątkowa” i jaki wpływ mają te umowy w przypadku ogłoszenia upadłości małżonka przedsiębiorcy?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 24 – Interesy wierzyciela w przypadku upadłości partnera biznesowego

Co może zrobić wierzyciel/wierzyciele, aby lepiej zadbać o swój interes po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 23 – Do jakiego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

Jako wierzyciel Spółki, chciałbym zgłosić wniosek o ogłoszenie jej upadłości. Do jakiego sądu powinienem złożyć wniosek?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 22 – Kolejność zbywania majątku firmowego według prawa upadłościowego

Kto decyduje o kolejności zbywania majątku firmowego i prywatnego w przypadku upadłości likwidacyjnej?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 21 – Koszty postępowania upadłościowego

Jeśli prowadzę działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – i złożyłem wniosek o ogłoszenie upadłości, to jakie będą koszty postępowania? Zatrudniam 20 osób, firma jest zlokalizowana w Poznaniu w jednym miejscu.

Czytaj odpowiedź

Pytanie 20 – Odpowiedzialność prywatnym majątkiem w spółce jawnej w postępowaniu upadłościowym

Prowadzę z synami duże przedsiębiorstwo w formie w spółce jawnej. Wspólnikami jest ojciec i dwóch synów. Czy jest prawdą, że w przypadku upadłości naszej firmy odpowiadać będziemy wobec wierzycieli nie tylko majątkiem Spółki, lecz także całym majątkiem prywatnym?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 19 – Roszczenia małżonka w postępowaniu upadłościowym a umowa majątkowa małżeńska

W czerwcu 2010r. zawarłam z mężem umowę majątkową małżeńską. W kwietniu 2012r. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku mojego męża, prowadzącego jednoosobowo firmę kamieniarską. Czy przysługują mi roszczenia z tytułu zawartej umowy majątkowej małżeńskiej?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 18 – Brak środków na dokończenie projektu internetowego

Powołałem Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 10.000 zł celem uruchomienia portalu świadczącego usługi z zakresu telemedycyny. Opracowałem jego założenia i pozyskałem inwestora, który wniósł do Spółki dodatkowo 300.000 zł za 80% udziałów. Cała kwota 310.000 zł została wydatkowana na przygotowanie portalu, jednakże nie został on ukończony i od 3 m-cy nie mogę uzyskać kredytu i pozyskać kolejnego inwestora, który sfinansuje dokończenie prac. Spółka ma zobowiązania wobec dwóch firm informatycznych w kwocie 60.000 zł. Potrzebuję jeszcze ok. 200.000 zł na dokończenie prac i spłacenie przeterminowanych zobowiązań. Czy ta sytuacja zobowiązuje mnie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 17 – Skutki ogłoszenia upadłości a zbycie udziału spadkowego

Jaki wpływ na ogłoszenie upadłości mojej firmy ma zawarta przeze mnie umowa zbycia udziału spadkowego?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 16 – Brak zleceń i środków na spłatę zobowiązań

Z moją dziewczyną sporządziłem umowę Spółki jawnej i powołaliśmy firmę, która świadczyła usługę obsługi ślubów i wesel. W 2011r. uzyskaliśmy 320.000 zł przychodów i wykazaliśmy zysk 6.000 zł. Ten rok jest zdecydowanie gorszy, gdyż przygotowaliśmy dwa przyjęcia weselne i śluby zostały odwołane. Kwota zaciągniętych zobowiązań to 20.000 zł. Nie posiadamy środków, aby je spłacić, a nowych zleceń nie otrzymujemy. Czy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości uwolni nas od konieczności uregulowania naszych zobowiązań?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 15 – Spółka z o.o., start-up z ujemnymi kapitałami własnymi

Prowadzę start-up, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka buduje portal internetowy, o bardzo dobrych perspektywach rynkowych. Wraz ze wspólnikiem zainwestowaliśmy 100.000 zł i pożyczyliśmy od prywatnego inwestora 300.000 zł (na sensowny procent). Do tej pory Spółka wydatkowała 320.000 zł. Portal ukończymy za jeden miesiąc. Otrzymałem kilka dni temu bilans i rachunek wyników z firmy prowadzącej nam księgowość. Wynika z niego, że Spółka posiada ujemne kapitały (ponad 200.000 zł). Zdaniem mojego ojca, Zarząd powinien zgłosić wniosek o upadłość? Czy to prawda?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 14 – Termin zgłoszenia wierzytelności

Jestem wierzycielem upadłej Spółki, moja wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką i wchodzi w skład masy upadłości. Niestety, z przyczyn ode mnie niezależnych nie zgłosiłem wierzytelności w terminie określonym przez sąd. Czy w takiej sytuacji mam jeszcze możliwość zgłoszenia wierzytelności?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 13 – Tymczasowy nadzorca sądowy

W slangu firm w tarapatach często słyszy się, że o wszystkim decyduje TNS! Kto to jest? Kiedy i przez kogo jest powoływany? O czym decyduje?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 12 – Układ z wierzycielami

Ile czasu ma przedsiębiorca, aby zawrzeć układ z wierzycielami, jeśli Sąd ogłosi upadłość z możliwością zawarcia układu?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 11 – Upadłość a zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

Przez 2 lata prowadziłem działalność gospodarczą – zakład stolarski. Jednakże, sytuacja zmusiła mnie do zamknięcia firmy, pozostała część niespłaconych długów. Ale skoro firma została wykreślona z rejestru, czy powinienem obawiać się, że któryś z wierzycieli może skutecznie doprowadzić do ogłoszenia upadłości mojej osoby?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 10 – Bezskuteczność czynności prawnej

W 2004 roku, gdy rozpoczynałem działalność gospodarczą siostra udzieliła mi pożyczki z terminem spłaty do 2006 r. Niestety pożyczki nie udało mi się spłacić i w lipcu 2012 r. w formie aktu notarialnego dokonałem odnowienia umowy, w ten sposób, że przeniosłem na siostrę własność nieruchomości, co w całości zaspokoiło jej roszczenie. Niestety moja firma wpadła w tarapaty co zmusiło mnie do złożenia we wrześniu 2012 roku wniosku o upadłość. Czy syndyk może zakwestionować akt notarialny, w którym przekazałem dom siostrze?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 9 – Upadłość jednego z małżonków

Mój mąż prowadzi Zakład Poligraficzny w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Ja prowadzę Zakład Krawiecki także w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Firma mojego męża jest w tarapatach i prawdopodobnie będzie zmuszony złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jego zobowiązania są tak wysokie, że nawet sprzedaż prowadzonego przeze mnie Zakładu Krawieckiego nie wystarczy na spłatę jego długów. Czy jeśli Sąd ogłosi upadłość mojego męża jako przedsiębiorcy, to czy wówczas ja będę mogła kontynuować działalność Zakładu Krawieckiego?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 8 – Upadłość likwidacyjna spółki giełdowej

Czy upadłość likwidacyjna spółki giełdowej rodzi po stronie akcjonariusza stosowną wierzytelność?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 7 – Wdrożenie postępowania naprawczego – skutki dla firmy

Przepisy postępowania naprawczego mają zastosowanie do przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Zgodnie z ustawową definicją „przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością jeżeli pomimo wykonywania swoich zobowiązań, według rozsądnej oceny jego sytuacji ekonomicznej jest oczywistym, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny” (art. 492 ust. 2 PrUpN). Co oznacza, że firma przedsiębiorcy jest w dobrej kondycji finansowej – bo reguluje […]

Czytaj odpowiedź

Pytanie 6 – Wniosek o ogłoszenie upadłość a śmierć dłużnika

W listopadzie 2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości, jednakże z informacji jakie posiadam okazało się, że dłużnik zmarł. Co w takiej sytuacji, czy będąc wierzycielem upadłego nie mam żadnych szans na odzyskanie swoich pieniędzy?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 5 – Wyłączenie z masy upadłości

Prowadzona przeze mnie firma ma problemy z płynnością finansową, rozważam złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jakie przysługują środki ochrony względem mienia nienależącego do majątku upadłego i co w sytuacji gdy sąd oddali wniosek o ich wyłączenie określonych przedmiotów z masy upadłości?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 4 – Zabezpieczenie majątku dłużnika w praktyce

Na czym polega w praktyce zabezpieczenie majątku w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której Zarząd złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 3 – Zaniechany projekt internetowy

Na moim biurku znajdują się dwa wezwania do zapłaty za zlecone prace badawcze dot. wykorzystania internetu do rezerwacji wizyt u stomatologów. Wyniki badań są negatywne. Uznałem, że niecelowe jest kontynuowanie prac. Moja firma – Spółka z o.o., która prowadzi obsługę kilku portali zakupowych jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Nie posiadam środków na uregulowanie tych zobowiązań. Jakie powinienem podjąć działania?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 2 – Zarządzanie w Spółce z o.o. po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu

Jestem Prezesem Spółki z o.o., której celem było zbudowanie portalu E-SYMULANCI.PL w oparciu o dotację unijną z działania 8.1. Niestety nie udało się sfinalizować projektu i aktualnie Spółka ma 300.000 zł zadłużenia, a portal nie generuje jeszcze odpowiednio wysokich przychodów. Jestem zmuszony złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Nawiązałem kontakt z inwestorem, który zobowiązał się dofinansować Spółkę lecz dopiero po jej „oczyszczeniu”, czyli po ogłoszeniu jej upadłości. Czy po ogłoszeniu przez Sąd upadłości z możliwością zawarcia układu nadal będę kierował Spółką?

Czytaj odpowiedź

Pytanie 1 – Sieć gastronomiczna w kłopotach

Jestem Prezesem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi sieć 20-stu barów sałatkowych „ZIELONO” *. Od kilku miesięcy 15-stu franczyzobiorców nie reguluje moich faktur, obejmujących także czynsz lokalu. W efekcie ja zalegam z płatnościami na rzecz usługodawców Spółki i otrzymuję pierwsze nakazy komornicze. Nadto Spółka generuje straty na poziomie operacyjnym. Spodziewam się, że we wrześniu (po dobrym w gastronomii sezonie letnim) franczyzobiorcy spłacą przynajmniej część swoich zobowiązań wobec ZIELONO Sp. z o.o. lecz to zapewne nie wystarczy na spłatę wierzycieli Spółki i obawiam się, że działanie i koszty komorników sparaliżują funkcjonowanie Spółki „ZIELONO”. Jakie mogę podjąć działania, aby uratować Spółkę? *nazwa sieci zmieniona na potrzeby publikacji.

Czytaj odpowiedź
Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl