sanacjafirm.pl

29.08.2019

Przyspieszone postępowanie układowe

diagram

Kliknij tutaj aby powiększyć

PRZEBIEG PRZYSPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO – przepisy PrRes

1. Sąd wydaje postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego (PPU), w którym wyznacza Sędziego-Komisarza i Nadzorcę Sądowego. (Art. 233 ust. 1 PrRes)

2. Postanowienie o otwarciu PPU obwieszcza się w MSiG na koszt Dłużnika. (Art. 235 PrRes)

3. W terminie 2 tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Nadzorca Sądowy przedkłada Plan Restrukturyzacyjny, Spis Wierzytelności oraz Spis Wierzytelności Spornych. (Art. 261 PrRes)

4. Sędzia zwołuje Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem. (Art. 263 ust. 1 PrRes)

5. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia na wniosek NS złożony w terminie tygodnia od dnia:

  • złożenia opinii o możliwości wykonania układu,

  • doręczenia postanowienia o odwołaniu lub zmianie NS,

  • umorzenia PR,

Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia w składzie jednoosobowym. (Art. 44 PrRes)

6. W przypadku:

  • prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu,

  • prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego,

wynagrodzenie NS ustala się w wysokości 40% wynagrodzenia. (Art. 46PrRes)

SUKCES:

7. Układ zostaje przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli. (Art. 164 ust. 1 PrRes)

8. Rozprawa w celu rozpoznania Układu – Sąd zatwierdza Układ. (Art. 164 ust. 2 PrRes)

9. Sąd może odmówić zatwierdzenia Układu. (Art. 165 ust. 1-3 PrRes)

10. W przedmiocie zatwierdzenia Układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. (Art. 165 ust. 7 PrRes)

11. Zażalenie rozpatruje Sąd Odwoławczy.

12. Sąd w składzie jednoosobowym wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia po:

  • zakończeniu PR,

  • prawomocnym postanowieniu o umorzeniu PR. (Art. 45 PrRes)

13. Na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia przysługuje zażalenie. Zażalenie może złożyć Zarząd Dłużnika, wierzyciele, NS w terminie 7 dni od:

  • dnia wyłożenia postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia w sekretariacie (Zarząd Dłużnika, wierzyciele)

  • dnia doręczenia postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia (NS) (Art. 200 PrRes)

14. Zażalenia na postanowienia sędziego-komisarza rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny jako sąd II instancji.
Zażalenie rozpoznaje się w terminie 30 dni od dnia przedstawienia akt sądowi drugiej instancji. (Art. 200PrRes)

15. Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu albo odmowie zatwierdzenia Układu.

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl