sanacjafirm.pl

16.10.2015

Jakie zmiany przyniesie ustawa Prawo restrukturyzacyjne

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe. Nowe rozwiązania mają pomóc przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych i umożliwić przeprowadzenie postępowania naprawczego. O tym, jak zmienią się przepisy, rozmawiamy z Andrzejem Głowackim, przewodniczącym rady nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm SA, doradcą, syndykiem.

– Do wejścia w życie nowych przepisów pozostały jeszcze trzy miesiące, ale warto już teraz pokazać przedsiębiorcom, co się zmieni po 1 stycznia. Sprawa jest tym bardziej złożona, że dotyczy dwóch ustaw: Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe. Przedsiębiorca będzie miał więcej możliwości wdrożenia programu naprawczego dla swojej firmy – mówi Andrzej Głowacki. – To jest rewolucyjna zmiana i wierzę, że firmy wykorzystają tę szansę.

Dlaczego warto ratować

Nowe Prawo restrukturyzacyjne, które Sejm uchwalił w maju br., zmienia filozofię uregulowań dot. restrukturyzacji firm. Celem takich postępowań, oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma być przede wszystkim wsparcie działań naprawczych i pozostawienie ich w obrocie gospodarczym. Nowe przepisy mają realizować tzw. politykę nowej szansy, czyli strategii gospodarczej państwa, ukierunkowanej na ochronę przedsiębiorców, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how.

W Polsce funkcjonuje około 1,7 mln firm, z tego 300-350 tys. każdego roku rozpoczyna i kończy działalność. Statystycznie w Polsce firma funkcjonuje 5 lat.

– W zasadzie w skali makro likwidacja firm i powstawanie nowych są dobre dla gospodarki, ponieważ wprowadzają one nową jakość, współtworzą innowacje. Np. do lamusa odeszły wypożyczalnie kaset wideo czy ZURIT – zakłady usług radiowo-telewizyjnych i nikt nie kwestionował ich likwidacji – uważa Andrzej Głowacki – W ujęciu mikro to problem dla zarządu i/lub właściciela, pracowników, partnerów biznesowych.

– Często kryzysowa sytuacja w przedsiębiorstwie jest zbiegiem wielu okoliczności, często niektóre z nich są czynnikami zewnętrznymi, na które firma nie miała wpływu i wtedy rzeczywiście warto „rzucić koło ratunkowe”, którego wyrazem są postępowania naprawcze opisane w ustawie Prawo restrukturyzacyjne – dodaje Andrzej Głowacki.

Pomoc na cztery sposoby

Zgodnie z ustawą firmy znajdujące się w tarapatach finansowych będą mogły skorzystać z czterech procedur restrukturyzacyjnych: o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać procedurę optymalną do swojej sytuacji.

Postępowanie o zatwierdzenie układu przewiduje uproszczoną procedurę tworzenia spisu wierzytelności, co prowadzone będzie samodzielnie przez dłużnika przy aktywnym udziale wierzycieli oraz nadzorcy układu. Rola sądu jest w nim ograniczona do wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego przez wierzycieli w drodze samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika.

W myśl nowej ustawy przedsiębiorca, który nie zdołał zawrzeć układu z wierzycielami, może skorzystać z postępowania sanacyjnego, które pozwala na zastosowanie szczególnych instrumentów prawnych, jak możliwość odstąpienia od niekorzystnych dla dłużnika umów, możliwość dostosowania poziomu zatrudnienia do potrzeb z wykorzystaniem uprawnień przysługujących dotychczas wyłącznie syndykowi oraz możliwość sprzedaży zbędnych składników majątkowych ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej. Wprowadzono także nową uproszczoną procedurę ubiegania się o pomoc publiczną przy restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Zupełną nowością będzie ogłoszenie upadłości i sprzedaż firmy w całości przez właściciela, czyli po 1 stycznia 2016 roku będzie można złożyć wniosek o upadłość wskazując nabywcę. – To zdaniem prezesa Głowackiego – na przyspieszyć procesy upadłościowe.

Natomiast nowe prawo restrukturyzacyjne ma służyć „lżejszym przypadkom”, gdy przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością, co oznacza, że wykonuje swoje zobowiązania, lecz według rozsądnej oceny jego sytuacji jest oczywiste, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalnym.

Kluczowy doradca

Jak wyjaśnia prezes Głowacki, Prawo restrukturyzacyjne oprócz wspomnianych wcześniej czterech procedur naprawczych do wyboru, daje możliwość skorzystania z doradcy restrukturyzacyjnego.

– W momencie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego znaczny ciężar postępowania spoczywa na doradcy. Ponieważ nadrzędnym celem jest zawarcie układu z wierzycielami – dodaje prezes Głowacki.

Ustawa stawia przed doradcą restrukturyzacyjnym nie tylko wymóg przygotowania niezbędnych dokumentów, lecz przede wszystkim wsparcia przedsiębiorcy w procesie zmian. Rzetelne zdiagnozowanie sytuacji przedsiębiorcy, zahamowanie i odwrócenie negatywnych trendów, ewentualna zmiana modelu biznesowego wymagają nie tylko praktycznej wiedzy o zarządzaniu, pomocy publicznej, umiejętności analizy sprawozdań finansowych, procesów biznesowych, lecz także kompetencji w nawiązaniu relacji z kluczowymi wierzycielami, inwestorami czy bankami.

Doradca restrukturyzacyjny dysponujący takim doświadczeniem i zespołem pracowników jest kluczową postacią postępowania restrukturyzacyjnego. Jest także odpowiedzialny za sprawną współpracę z zarządem przedsiębiorstwa, który szuka szansy poprawy sytuacji w oparciu o przepisy ustawy. Doradca restrukturyzacyjny – osoba lub spółka handlowa – to osoba zaufania publicznego, którą musi cechować profesjonalizm w działaniu.

Trzecia strona procesu restrukturyzacji to sąd, który wskazuje doradcę restrukturyzacyjnego. Obejmie on funkcję nadzorcy bądź zarządcy. Wybór osoby lub spółki handlowej spełniającej wymogi doradcy restrukturyzacyjnego będzie kluczowym czynnikiem sukcesu. Powierzenie tego odpowiedzialnego zadania doświadczonemu i kompetentnemu zespołowi stwarza szansę powodzenia wdrożenia skutecznych zmian u przedsiębiorcy w tarapatach. Warto podkreślić, że ustawa umożliwia przedsiębiorcy dłużnikowi, który składa wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, wskazanie doradcy restrukturyzacyjnego, o ile uzyska poparcie części wierzycieli (30 proc. sumy wierzytelności).

Dla jakich podmiotów?

Największa rewolucja dotyczy podmiotów, które mogą skorzystać z Prawa restrukturyzacyjnego. Przykładowo ustawa obejmuje gospodarstwa rolne, uczelnie prywatne i publiczne oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które wcześniej były wyłączone z ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Czyli liczba podmiotów, które mogą skorzystać z nowych przepisów zwiększyła się – zdaniem prezesa Głowackiego – co najmniej do 3,5 mln.

Czyli nowe przepisy przewidują, że zdolność restrukturyzacyjną będą mieli wszyscy przedsiębiorcy; nie będą jej posiadali: Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

Kluczowym elementem ma być wprowadzenie dodatkowych zasad gwarancji poszanowania praw wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. Nadto w przypadku kolizji wniosków, to wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego będzie miał pierwszeństwo przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości, ale nie jest to pierwszeństwo o charakterze bezwzględnym.

Od 1 lutego 2018 roku powstanie internetowy Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Będzie zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych. W rejestrze będą znajdowały się informacje o wszystkich postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Będzie się można z niego dowiedzieć, która spółka jest w upadłości i na jakim etapie znajduje się postępowanie. Korzystanie z rejestru będzie bezpłatne. Znajdą się w nim także wzory pism i formularzy, wymagane w trakcie postępowania.

– Ustawa Prawo restrukturyzacyjne to szansa aktywnej postawy przedsiębiorców w sytuacjach kryzysowych, z którymi każdy z nas ma do czynienia co kilka lat. Ważnym jest, aby ze wsparcia korzystały firmy z zadyszką, a nie w stanie śmierci klinicznej – podkreśla Andrzej Głowacki.

Rozmawiała: Katarzyna Walterska, WNP.PL


IMG_1604Andrzej Głowacki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
Prezes Zarządu DGA S.A.
Email: andrzej.glowacki@sanacjafirm.pl

Artykuł ukazał się w serwisie www.wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/258621.html

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl