sanacjafirm.pl

Poradnik

Rozdział 7 – Postępowanie układowe

Zgodnie z art. 265 Ustawy wniosek o otwarcie postępowania układowego, podobnie jak dla PPU, winien zawierać m.in. propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym. Nie przygotowuje się aktualnego wykazu majątku oraz bilansu sporządzonego na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.

Obowiązek sporządzenia wstępnego planu restrukturyzacyjnego oraz złożoność procedury zapewne skłoni przedsiębiorcę do zatrudnienia doradcy restrukturyzacyjnego. Istotny jest zapis art. 266 Ustawy, który stanowi, że we wniosku o otwarcie postępowania układowego dłużnik jest zobowiązany do uprawdopodobnienia zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia. Wstępny plan restrukturyzacji winien zawierać wiarygodnie opisany program działań, które będą skutkować co najmniej takimi dodatnimi przepływami pieniężnymi, które pozwolą pokryć koszty postępowania, bieżące koszty działalności gospodarczej, a także spłaty zaproponowanego układu.

W postępowaniu o otwarcie postępowania układowego, zgodnie z art. 268 Ustawy sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Po otwarciu postępowania układowego, w terminie trzydziestu dni, nadzorca sądowy zgodnie z art. 274 Ustawy ustala skład masy układowej w oparciu o zapisy w księgach dłużnika oraz spis inwentarza. Wraz ze spisem dokonuje się oszacowania mienia. Nadzorca sądowy, zgodnie z art. 277 Ustawy wstępuje z mocy prawa do postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi, w sprawach cywilnych dotyczących masy układowej nadzorca sądowy ma uprawnienia interwenienta ubocznego lub uczestnika postępowania.

W terminie trzydziestu dni od otwarcia postępowania układowego, zgodnie z art. 280 Ustawy nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi:
1. Plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika.
2. Spis wierzytelności.

Sędzia-komisarz, po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów, bezzwłocznie wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

W pozostałych aspektach, rola doradcy przy przyspieszonym postępowaniu układowym jest taka sama jak przy przyspieszonym postępowaniu sanacyjnym.

<- powrót

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl