sanacjafirm.pl

Poradnik

Rozdział 6 – Przyspieszone postępowanie układowe

Zgodnie z art. 227 ustawy Prawo restrukturyzacyjne wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego winien zawierać m. in. propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym. Należy spodziewać się, że wielu przedsiębiorców już na tym etapie uzna za uzasadnione skorzystanie z usług doradcy restrukturyzacyjnego. Wydaje się to o tyle słuszne, że dokumenty będą wykorzystywane w dalszym etapie postępowania. Warto podkreślić, że zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy ta sama osoba fizyczna lub prawna może być wybrana dla danego dłużnika doradcą restrukturyzacyjnym.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy sąd w postanowieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego (PPU) powołuje nadzorcę sądowego. Kolejny ustęp artykułu stanowi, że na wniosek dłużnika z dołączoną pisemną zgodą wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, sąd powołuje do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego osobę fizyczną lub prawną wskazaną przez dłużnika, która spełnia wymogi doradcy restrukturyzacyjnego.

Art. 40 ustawy wskazuje na czynności, które w szczególności wykonuje nadzorca sądowy:
1. Zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
2. Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności;
3. Ocena propozycji układowych, w tym w razie potrzeby, doradztwo w zakresie ich zmiany w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania, podejmowanie działań w celu złożenia przez wierzycieli możliwie największej liczby ważnych głosów, udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz złożenie opinii o możliwości wykonania układu;
4. W przyspieszonym postępowaniu układowym – sporządzenie spisu wierzytelności spornych.

Zgodnie z art. 261 Ustawy, nadzorca sądowy w terminie dwóch tygodni od otwarcia PPU sporządza i przekłada sędziemu – komisarzowi:
1. Plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika;
2. Spis wierzytelności;
3. Spis wierzytelności spornych.

Bardzo ważnym aspektem planu restrukturyzacyjnego jest uwiarygodnienie założonych przez niego efektów, co jest związane z zabezpieczeniem jego wykonania, np. pozyskania kredytu, inwestora itd. Stanowi o tym art. 118 Ustawy. W tym zakresie należy dostrzegać rolę nadzorcy sądowego, współdziałającego z dłużnikiem.
Biorąc pod uwagę specyfikę każdego przedsiębiorstwa oraz jego złożoność, konieczne jest sporządzenie wieloaspektowej diagnozy, a następnie koncepcji działań naprawczych z uwzględnieniem rynków, na których ono funkcjonuje. To zadanie winno być zrealizowane na profesjonalnym poziomie. Należy mieć na względzie fakt, że plan restrukturyzacyjny będzie doręczony zgodnie z art. 263 ust. 2 Ustawy wierzycielom, którzy mają udzielić wsparcia.

Zgodnie z art. 114 ust. 1 Ustawy nadzorca sądowy przedstawia na zgromadzeniu wierzycieli główne założenia planu restrukturyzacyjnego. Zgodnie z art. 115 Ustawy nadzorca sądowy dostarcza także zgromadzeniu wierzycieli opinię o możliwości wykonania układu. Należy zatem oczekiwać, że plan restrukturyzacyjny będzie sporządzony kompetentnie i będzie obrazować całokształt zjawisk gospodarczych, które doprowadziły do obecnej sytuacji dłużnika oraz program działań naprawczych, które przywrócą jego sprawność biznesową (czyli zdolność do generowania dodatnich przepływów pieniężnych) i w efekcie spłatę zobowiązań wynikających z przyczyn układowych. Dla przedsiębiorstw średnich i dużych plany restrukturyzacji sporządzać będą zapewne spółki handlowe, zatrudniające liczne grono doradców z poszczególnych dziedzin i spełniające wymogi doradcy restrukturyzacyjnego.

Art. 41 Ustawy stanowi pewien parasol ochronny dla nadzorcy sądowego, gdyż zwalnia go z odpowiedzialności za prawdziwość informacji dostarczanych przez dłużnika, choć należy pamiętać nie zwalnia to nadzorcy sądowego z obowiązku rzetelnego weryfikowania przedstawianych informacji.

Nadzorca sądowy kończy współpracę z dłużnikiem z dniem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego lub uprawomocnienia się postanowienia o jego umorzeniu. Stanowi o tym art. 27 ust. 1 Ustawy. Ustęp 2 stanowi o ewentualnym przedłużeniu pełnienia funkcji w przypadku złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

<- powrót

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl