sanacjafirm.pl

Poradnik

Rozdział 5 – Postępowanie o zatwierdzenie układu

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne liczne zadania i obowiązki adresuje do osób lub spółek handlowych, którym powierzono funkcje nadzorcy lub zarządcy. Przedstawiono je w tym oraz w kolejnych rozdziałach w odniesieniu do poszczególnych procedur naprawczych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy postępowanie o zatwierdzenie układu /PoZU/ wiąże się z samodzielnym zbieraniem głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu. Warunkiem jest nieprzekroczenie 15% wierzytelności spornych w odniesieniu do sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

PoZU charakteryzuje się obowiązkiem dłużnika do zawarcia umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję nadzorcy układu. Doradca restrukturyzacyjny w ramach umowy winien wykonać prace wynikające z zapisów ustawy, a także usługi związane z procesem restrukturyzacji, które zwiększą prawdopodobieństwo jego sukcesu.
Zdaniem autora, umowa doradcy restrukturyzacyjnego z dłużnikiem winna być podzielona na kilka etapów i obejmować następujące usługi:

ETAP I
1. Diagnoza sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa dłużnika.
2. Identyfikacja kluczowych czynników aktualnej sytuacji dłużnika.
3. Założenia programu restrukturyzacji, harmonogram wdrażania i oczekiwane efekty.

Konieczność zdobycia wiedzy przez doradcę restrukturyzacyjnego oraz jego zespół prawdopodobnie wymagać będzie organizacji kilku warsztatów z menedżerami przedsiębiorstwa dłużnika.

Efektem ETAPU I prac winna być koncepcja programu restrukturyzacji, plan działań, pożądane dodatkowe zasoby, spodziewane efekty, ewentualne występowanie pomocy publicznej i wstępna prognoza wyników po zawarciu układu. Jeśli z tych prac będzie wynikać wiarygodnie, że po zawarciu układu dłużnik będzie w stanie wykonać podjęte wobec wierzycieli zobowiązania, celowym jest kontynuowanie prac i przejście do ETAPU II, który winien obejmować następujące prace:

ETAP II
4. Sporządzenie listy wierzytelności na dzień układowy, określenie poziomu wierzytelności spornych (art. 218). Opracowanie propozycji układowych z uwzględnieniem grup obejmujących kategorie interesów (art. 213 ust. 1), wskazanie wierzycieli, od których będzie oczekiwane wsparcie.
5. Strategie komunikacji z wierzycielami, przygotowanie materiałów informacyjnych, harmonogram spotkań.
6. Sporządzenie planu restrukturyzacji dla ewentualnych wierzycieli, od których będzie oczekiwane wsparcie (art. 214) i/lub sporządzenie planu zmian w przedsiębiorstwie dłużnika wraz z pożądanymi zasobami.
7. Udział w sondażowych spotkaniach i rozmowach z kluczowymi wierzycielami.

Efektem etapu drugiego winna być finalna koncepcja programu restrukturyzacji, propozycje układowe wstępnie przedyskutowane z kluczowymi wierzycielami, sporządzony (w razie potrzeby) plan restrukturyzacyjny oraz materiały informacyjne dla wierzycieli.

Kolejny, ETAP III, to zbieranie głosów wierzycieli, udzielanie im informacji i sporządzenie wniosku o zatwierdzenie układu. Te działania wynikają z Ustawy (art. 211-219) i winny być realizowane przy wsparciu ze strony zespołu doradcy restrukturyzacyjnego:

ETAP III
8. Opracowanie karty do głosowania (art. 213)
9. Rozesłanie kart do głosowania i/lub zbieranie głosów w trakcie spotkań z wierzycielami (art. 217)
10. Udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień wierzycielom przez nadzorcę układu – doradcę restrukturyzacyjnego (art. 216)
11. Sporządzenie wniosku o zatwierdzenie układu (art. 219)
12. Nadzór nad realizacją układu.

Zakres prac określanych w umowie między dłużnikiem a doradcą restrukturyzacyjnym będzie w dużej mierze zależał od sytuacji przedsiębiorstwa dłużnika. Stan ekonomiczno-finansowy, pożądane zasoby do realizacji złożonych celów, liczba wierzycieli to zmienne wpływające na zakres prac, liczbę osób – ekspertów, które ze strony doradcy restrukturyzacyjnego winny wziąć udział w projekcie oraz w efekcie na racjonalne wynagrodzenie.

Zgodnie z zapisami art. 211 ust. 1 wszystkie prace, o których mowa wyżej w pkt. 1 – 11 winny być zrealizowane w okresie do trzech miesięcy. Nadzór nad wdrożeniem programu zmian w przedsiębiorstwie dłużnika oraz nad realizacją zatwierdzonych propozycji układowych winien być pełniony do momentu pełnego wywiązania się dłużnika z podjętych zobowiązań układowych.

<- powrót

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl