sanacjafirm.pl

Poradnik

Rozdział 3 – Plan restrukturyzacyjny

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne stawia nowe wyzwania przed doradcami restrukturyzacyjnymi, którzy od 1 stycznia 2016 r. będą kluczowymi „graczami” zarówno w reprezentacji sądów i wierzycieli jak i przedsiębiorców w tarapatach.

W każdej z omawianych niżej procedur naprawczych występuje obowiązek sporządzenia jednego z dwóch dokumentów: wstępnego planu restrukturyzacji i planu restrukturyzacji. Z tego względu konieczne jest zaprezentowanie zakresu obu planów.

Ustawa bardzo szczegółowo określa zawartość obu dokumentów. Zgodnie z art. 9 Ustawy wstępny plan restrukturyzacyjny winien zawierać co najmniej:

 1. Analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 2. Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 3. Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Natomiast art. 10 Ustawy wskazuje, że plan restrukturyzacyjny zawierać winien co najmniej:

 1. Opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 2. Analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 3. Prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 4. Pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 5. Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 6. Informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 7. Opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystanie wciąż dostępnego kapitału, sprzedaż aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowe zobowiązania udziałowców i osób trzecich, w szczególności kredytodawców lub banków, wielkość udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazanie zapotrzebowania na nią;
 8. Projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 9. Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 10. Imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;
 11. Datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Ustawodawca oczekuje zawarcia w jednym dokumencie pełnej informacji o wszystkich obszarach przedsiębiorstwa dłużnika, tendencjach na jego rynku oraz sporządzenie projektów przyszłych zysków i strat z co najmniej dwoma prognozami. Jego sporządzenie wymagać będzie bardzo dobrej znajomości sytuacji przedsiębiorstwa, branży, w której funkcjonuje oraz jego wewnętrznej struktury. Konieczna będzie znajomość specyfiki, potencjału produkcyjnego, marketingowego i przede wszystkim intelektualnego przedsiębiorstwa. Ta wiedza powiązana z rzetelnie sporządzoną oceną sytuacji finansowo-ekonomicznej umożliwi sporządzenie wiarygodnych dla wierzycieli prognoz na kolejne 5 lat.

Istotne znaczenie ma art. 140 Ustawy i kwestia pomocy publicznej.

Jeśli w postępowaniu może dojść do udzielenia jej, wówczas do planu restrukturyzacyjnego trzeba dołączyć test prywatnego wierzyciela lub inwestora oraz ocenę w zakresie pomocy de minimis.

Zdaniem autora o doprowadzeniu do zawarcia układu, a następnie o jego wykonaniu będzie decydować profesjonalizm i rzetelność planu restrukturyzacyjnego. Jeśli będzie to dokument przygotowany uprzednio przez dłużnika i bezrefleksyjnie przepisany przez doradcę restrukturyzacyjnego to prawdopodobnie w przedsiębiorstwie dłużnika nie zostaną wprowadzone żadne zmiany. Krótki okres czasu wyznaczony przez Ustawodawcę na sporządzenie tego dokumentu winien być wykorzystany na stworzenie wspólnie przez Zarząd i menedżerów dłużnika i doradcę restrukturyzacyjnego strategii zmian, z uwzględnieniem nowych jakości w zakresie np.: produktu, technologii, marketingu, efektywności zasobów ludzkich itd./oraz zasobów, które zagwarantują realizację zobowiązań układowych /np.: inwestor, finansowanie dłużne/. Obiektywnie trzeba stwierdzić, że okres dwóch tygodni na sporządzenie planu restrukturyzacyjnego dla średniej i dużej firmy to okres bardzo krótki, który wymaga zatrudnienia znacznej liczby zasobów ekspertów po stronie doradcy restrukturyzacyjnego.

W Ustawie przewidziano możliwość ograniczenia zakresu planu restrukturyzacyjnego z uwagi na wielkość lub charakter przedsiębiorstwa dłużnika, a także sporządzenia go przez osoby trzecie, za zgodą sędziego-komisarza. Można zatem spodziewać się, że plany restrukturyzacyjne będą zlecane profesjonalnym firmom doradczym. Nie wydaje się to być dobrym kierunkiem, gdyż rozmyje to odpowiedzialność wobec wierzycieli i sądu za założenia, prognozy i propozycje układowe.

<- powrót

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl