sanacjafirm.pl

Poradnik

Rozdział 8 – Postępowanie sanacyjne

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Ustawy postępowanie sanacyjne ma na celu poprawę sytuacji ekonomicznej dłużnika, przywrócenie zdolności do wykonywania zobowiązań przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Efektem będzie zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Procedurę rozpoczyna wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (art. 283 ustawy), który może złożyć dłużnik, kurator dłużnika, o ile został ustanowiony lub wierzyciel osobisty.

Wniosek, zgodnie z art. 284 Ustawy winien zawierać m.in.:

  • wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań,
  • uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego pokrywania kosztów postępowania i bieżących zobowiązań,
  • wykaz wierzycieli oraz wierzytelności spornych.

W sporządzonych dokumentach należy uwzględnić działania, które winny być podjęte po otwarciu postępowania sanacyjnego (PS) aby zapewnić dodatnie przepływy finansowe. Należy oczekiwać, że wielu przedsiębiorców w celu przygotowania tych dokumentów nawiążę współpracę z profesjonalnym konsultantem lub doradcą restrukturyzacyjnym. W szczególności istotna jest koncepcja redefinicji działań biznesowych, zapewnienie bieżącego finansowania, także zewnętrznego, a także formuły zarządzania, która zapewni osiągnięcie zakładanych celów.

W postępowaniu zabezpieczającym sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika (art. 286) poprzez ustanowienie:

  • tymczasowego nadzorcy sądowego lub
  • tymczasowego zarządcy, do którego stosuje się przepisy o zarządcy.

Sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego i odbiera zarząd własny dłużnikowi wyznaczając jednocześnie zarządcę (art. 288 ust. 2 Ustawy). Zgodnie z art. 51 ust. 2 Ustawy, na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, sąd powołuje do pełnienia funkcji wskazaną przez dłużnika osobę pod warunkiem, że jest to osoba fizyczna lub spółka handlowa spełniająca wymogi art. 24 Ustawy. Dłużnik, w porozumieniu z wierzycielami, może wybrać doradcę restrukturyzacyjnego, który będzie ich zdaniem gwarantował profesjonalizm w zarządzaniu masą sanacyjną i będzie posiadał niezbędne umiejętności menedżerskie.

Zarządca, zgodnie z art. 52 Ustawy, obejmuje zarząd masą sanacyjną, zarządza nią, sporządza spis z inwentarza oraz sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny. Zarządca, będący doradcą restrukturyzacyjnym przejmuje w pełni stery przedsiębiorstwa dłużnika i odpowiada za jego bieżące funkcjonowanie, skuteczne wdrażanie planu zmian oraz zapewnienie stabilności finansowej, co zapewne będzie wiązać się z pozyskaniem kredytu lub innej formy długu lub inwestora.

Powołany zarządca co miesiąc składa sądowi sprawozdanie ze swoich czynności, w szczególności wskazując i omawiając etap przygotowania lub realizacji planu restrukturyzacyjnego oraz czy zarządca reguluje zobowiązania powstałe po otwarciu postępowania sanacyjnego, a także sprawozdanie rachunkowe. Stanowi o tym art. 31 ust. 1 i 3 oraz art. 32 Ustawy.

Zgodnie z art. 288 ust. 3 Ustawy jeśli sąd uzna, że skuteczne przeprowadzenie postępowania sanacyjnego wymaga udziału dłużnika lub jego reprezentantów, sąd może zezwolić dłużnikowi, który daje gwarancję należytego sprawowania zarządu, na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.

Jeśli sąd nie udzielił zezwolenia dłużnikowi na sprawowanie zwykłego zarządu, o czym mowa wyżej, zgodnie z art. 291 Ustawy, dłużnik wydaje zarządcy cały swój majątek oraz dokumenty dotyczące jego działalności, w szczególności księgi rachunkowe oraz udziela sędziemu –komisarzowi i zarządcy wszelkich wyjaśnień. Otwarcie PS skutkuje także wygaśnięciem prokury i wszelkich innych pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika. Zarządca może udzielać pełnomocnictw, w tym prokury, czyli może kształtować kadrę zarządzającą przedsiębiorstwem dłużnika (art. 292 Ustawy).

Ustawodawca przewidział dla zarządcy masy sanacyjnej wiele uprawnień. Są one tożsame dla PPU, o czym stanowią art. 247 – 256 Ustawy. Nadto, zgodnie z art. 298 i 300 Ustawy, zarządca będzie mógł:

  • odstąpić od umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub w części przed otwarciem PS,
  • skorzystać z uprawnień syndyka w zakresie stosunków pracy i praw i obowiązków pracowników i pracodawcy.

Zgodnie z art. 312 Ustawy, wsparciem dla zarządcy jest zawieszenie postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia PS oraz możliwość uchylenia zajęć.

Zarządca w porozumieniu z dłużnikiem sporządza w terminie trzydziestu dni od otwarcia PS plan restrukturyzacyjny, w uzasadnionych przypadkach art. 313 ust. 2 Ustawy przewiduje przedłużenie tego terminu do trzech miesięcy. W planie restrukturyzacyjnym zarządca wskazuje ewentualne zasady zwolnienia pracowników, mienie podlegające zbyciu oraz umowy, od których zamierza odstąpić. Po uzyskaniu opinii rady wierzycieli, sędzia – komisarz wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego.

Szczególnym uprawnieniem sędziego – komisarza, zgodnie z art. 313 Ustawy, jest wydanie zakazu wdrażania niektórych działań przewidzianych w planie restrukturyzacyjnym oraz nakaz realizacji innych. Uzasadnieniem jest cel postępowania oraz ochrona słusznych praw wierzycieli. Po zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego, zarządca przystępuje do jego realizacji.

Wraz planem restrukturyzacyjnym, w terminie trzydziestu dni od otwarcia PS zarządca składa, zgodnie z art. 320 Ustawy spis wierzytelności.

Po zrealizowaniu części lub całości planu restrukturyzacyjnego, nie później niż dwanaście miesięcy od dnia otwarcia PS, sędzia – komisarz, zgodnie z art. 321 Ustawy zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.
Postępowanie sanacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu lub o odmowie jego zatwierdzenia (art. 324 ustawy).

Z dniem zakończenia postępowania bądź uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 329 Ustawy dłużnik odzyskuje prawo zarządu majątkiem, który mu wydaje zarządca.

Art. 33 Ustawy nakłada na zarządcę obowiązek złożenia sprawozdania końcowego, które obejmuje co najmniej wskazanie w jakim stopniu został zrealizowany plan restrukturyzacyjny oraz czy zarządca wydał dłużnikowi cały majątek oraz dokumenty.

<- powrót

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl