sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 8 – Upadłość likwidacyjna spółki giełdowej

Pytanie:

Czy upadłość likwidacyjna spółki giełdowej rodzi po stronie akcjonariusza stosowną wierzytelność?


Odpowiedź:

Akcjonariusz spółki notowanej na giełdzie nie może być jednocześnie jej wierzycielem z tytułu posiadanych papierów.
Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze stanowi, ż upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Spółka akcyjna będzie uważana za niewypłacalną zarówno gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jak również w sytuacji, kiedy zobowiązania przekroczą wartość posiadanego majątku- nawet gdyby na bieżąco je wykonywała. W wypadku ogłoszenia upadłości w wariancie likwidacyjnym (czyli nie układowym) wierzyciele uzyskują prawo do udziału w masie upadłości powstałej z majątku bankrutującej spółki. Jej upłynnieniem zajmuje się syndyk, który jednocześnie, zgodnie ze sporządzona listą, organizuje spłatę zgłoszonych należności. Jakie są prawa akcjonariuszy w całym postępowaniu? Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 1933 r., „z faktu posiadania akcji nie wynika, że do kwoty wartości akcji akcjonariusz jest wierzycielem spółki akcyjnej; musiałoby to bowiem oznaczać, że spółka akcyjna jest dłużna akcjonariuszowi określoną kwotę równą nominalnej wartości akcji, a tymczasem tak oczywiście nie jest. Akcja jedynie oznacza prawo akcjonariusza do udziału w dochodach spółki akcyjnej oraz w majątku, jaki w toku likwidacji spółki pozostanie po zaspokojeniu długów”. Należy przez to rozumieć, że pozycja akcjonariusza jest znacznie słabsza w porównaniu z wierzycielami. Tym samym, posiadaczom papierów będzie przysługiwać jedynie udział w majątku pozostałym po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W praktyce sytuacje odnotowania tego rodzaju nadwyżek zdarzają się rzadko. Dlatego też akcjonariusze zazwyczaj decydują się na wcześniejszą sprzedaż akcji – zanim ostaną one wycofane z obrotu na GPW.

źródło:http://www.parkiet.com/artykul/1300006,1315912-Czy-upadlosc-likwidacyjna-spolki-gieldowej-rodzi-po-stronie-akcjonariusza-stosowna-wierzytelnosc-.html

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl