sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 6 – Wniosek o ogłoszenie upadłość a śmierć dłużnika

Pytanie:

W listopadzie 2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości, jednakże z informacji jakie posiadam okazało się, że dłużnik zmarł. Co w takiej sytuacji, czy będąc wierzycielem upadłego nie mam żadnych szans na odzyskanie swoich pieniędzy?


Odpowiedź:

Odpowiedź na Pana pytanie wynika wprost z ustawy, a konkretnie z art. 26¹ ust. 4 PrUpN, który stanowi, że w przypadku śmierci dłużnika po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd upadłościowy ustanawia dla niego kuratora na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo na podstawie art. 42 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Kuratora ustanawia sąd rejestrowy, w którego okręgu osoba prawna ma lub miała ostatnią siedzibę (art. 603 k.p.c.). Sąd określa także zakres uprawnień kuratora w wydanym mu zaświadczeniu (art. 604 k.p.c.). Ponadto, kurator ma prawo do wynagrodzenia, które ustali sąd w wysokości stosownej do nakładu jego pracy. Zwracam uwagę także na możliwość wstąpienia do postępowania upadłościowego także spadkobierców upadłego, którzy z tego uprawnienia mogą skorzystać lub nie. Jeżeli spadkobiercy upadłego nie są znani, albo nie wstąpią do postępowania, wówczas ustanowienie kuratora nastąpi na wniosek syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy albo sąd uczyni to z urzędu, w przeciwnym razie ustanowienie kuratora jest bezprzedmiotowe (art. 188 PrUpN).

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl