sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 5 – Wyłączenie z masy upadłości

Pytanie:

Prowadzona przeze mnie firma ma problemy z płynnością finansową, rozważam złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jakie przysługują środki ochrony względem mienia nienależącego do majątku upadłego i co w sytuacji gdy sąd oddali wniosek o ich wyłączenie określonych przedmiotów z masy upadłości?


Odpowiedź:

Co do zasady, z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego, z zastrzeżeniem art. 63 PrUpN , który enumeratywnie wskazuje co podlega wyłączeniu, a mianowicie:

1) mienie (mieniem jest własność i inne prawa majątkowe (art. 44 k.c.), takie jak prawa na rzeczy cudzej, wierzytelność etc.), które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – art. 829 i 831-833 KPC są to m.in.:
• narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
• u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
• sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;
• sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
• prawa niezbywalne (np.: użytkowanie, służebność osobista etc.), chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu;

2) wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu – wysokość dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę na poczet egzekwowanych należności oraz kwoty wolne od potrąceń określa art. 87 § 3, 4 i 5 oraz art. 87¹ kodeksu pracy (z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, potrąceń można dokonać w granicach do wysokości połowy wynagrodzenia, natomiast wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne);

3) kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom.
W tym miejscu wskazać należy, że stosowne regulacje w zakresie wyłączenia z masy upadłości zawiera także ustawa PrUpN, i zgodnie z jej przepisami, wyłączeniu podlega:

• rzecz ruchoma – także papiery wartościowe – wysłana upadłemu bez otrzymania ceny, jeżeli rzecz ta nie została objęta przed ogłoszeniem upadłości przez upadłego (art. 100 PrUpN),
• prawo wynikające z umowy zawartej w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez upadłego, jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty zostało złożone upadłemu po dniu ogłoszenia upadłości (art. 97 PrUpN).

Nadto, na mocy postanowienia sądu wyłączone mogą być z masy upadłości wierzytelność i prawo wątpliwe co do istnienia lub możliwości wykonania, a także spadek, jeżeli składniki majątkowe wchodzące w skład spadku są trudno zbywalne, albo z innych przyczyn wejście spadku do masy upadłości nie byłoby korzystne dla postępowania upadłościowego (art. 121 ust. 1 i 2 PrUpN).

W odniesieniu do składników mienia nienależącego do majątku upadłego podlegają one wyłączeniu z masy upadłości na wniosek, który należy złożyć sędziemu-komisarzowi. We wniosku należy zgłosić wszelkie twierdzenia, zarzuty i dowody na ich poparcie pod rygorem ich utraty w toku dalszego postepowania. W terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia po wysłuchaniu syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy sędzia-komisarz rozpoznaje wniosek o wyłączenie z masy upadłości.

Sędzia-komisarz w razie uwzględnienia wniosku wyda postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości. Postanowienie podlega obwieszczeniu. Na postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości przysługuje zażalenie zarówno upadłemu jak i wierzycielom.

W przypadku oddalenia wniosku w całości, wnioskodawca może żądać wyłączenia mienia z masy upadłości w postępowaniu sądowym, wnosząc powództwo, na podstawie art. 74 ust. 2 PrUpN w terminie miesiąca od doręczenia postanowienia sędziego-komisarza o odmowie wyłączenia z masy upadłości. Powództwo może być oparte wyłącznie na twierdzeniach i zarzutach zgłoszonych we wniosku o wyłączenie z masy upadłości. Ponadto, w pozwie można zgłosić wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania mienia objętego żądaniem wyłączenia z masy upadłości (art. 74 ust. 4 PrUpN).

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl