sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 40 – Kredyt bankowy w układzie

Pytanie:

Czy kredyt bankowy poręczony przez wspólników Spółki z o.o. jest objęty układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 151 ust 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne układ nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba, że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem. Poręczenie wspólników nie spełnia powyższego wymogu. Zastosowanie zatem będzie miał art. 81 ust 1 PrRes, który stanowi, że wierzytelność z tytułu kredytu i pożyczki umieszcza się w spisie wierzytelności pomniejszone o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności każdego przyszłego świadczenia, najdłużej jednak za dwa lata. Warto wskazać, że układ, zgodnie z art. 167 ustawy PrRes nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela oraz współdłużnika ani praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu skarbowego, zastawu rejestrowego lub hipoteki morskiej jeśli były ustanowione na mieniu osoby trzeciej.

Odpowiedzi udzielił
Andrzej Głowacki 
Doradca restrukturyzacyjny 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl