sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 4 – Zabezpieczenie majątku dłużnika w praktyce

Pytanie:

Na czym polega w praktyce zabezpieczenie majątku w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której Zarząd złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu?


Odpowiedź:

W sytuacji, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości złożył dłużnik, czyli w tym przypadku Spółka, sąd z urzędu dokonuje zabezpieczenia majątku dłużnika. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez: zajęcie ruchomości, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego, a także poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem, etc. (art. 747 KPC i nast. w zw. z art. 37 PrUpN). Natomiast zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych następuje przez np.: nakazanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub właściwym rejestrze (art. 755 KPC w zw. z art. 37 PrUpN).

Sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, ale ustawa PrUpN przewiduje także inne sposoby zabezpieczenia, w tym także ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika (art. 40 PrUpN). Z tego ostatniego rozwiązania sąd skorzysta w sytuacji gdy istnieją uzasadnione obawy, co do tego że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał na szkodę wierzycieli, a także wtedy gdy dłużnik nie wykonuje poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego. Postanowienie sądu w tym zakresie w sposób szczegółowy określać będzie zakres i sposób wykonywania ustanowionego zarządu. Zarządca niezwłocznie po powołaniu obejmuje zarząd masą upadłości, zabezpiecza ją przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby trzecie oraz sporządza spis inwentarza i sprawozdanie finansowe (jeżeli dotychczas nie zostało sporządzone). W razie gdy zarządca napotyka przeszkody przy obejmowaniu zarządu, w zarząd wprowadza go komornik sądowy.

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl