sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 38 – Bilans we wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Pytanie:

Na jaki dzień sporządza się bilans przedsiębiorstwa, który jest załącznikiem do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego? Jak wycenia się aktywa i czy uwzględnia się majątek nie związany z działalnością gospodarczą?


Odpowiedź:

Do wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego załączą się bilans sporządzony dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Innymi słowy jeśli wniosek składamy 30 czerwca 2016r. to bilans winien być datowany na dzień nie wcześniej niż 31 maja 2016r. Stanowi o tym art.227 ust 1 pkt.5 ustawy PrRes. Celowym jest podkreślenie, że ustawa nie przewiduje wyjątków dla podmiotów nie prowadzących ksiąg rachunkowych. To oznacza, że osoba prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i ewidencjonująca zdarzenia gospodarcze w podatkowej książce przychodów i rozchodów także jest zobowiązana sporządzić bilans, który będzie zestawieniem aktywów i zobowiązań, a kapitały własne będą uzupełnieniem ich różnicy.

Wraz z bilansem, wnioskodawca sporządza aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną składników.

Przedsiębiorcy przygotowujący się do sporządzenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego zadają dwa pytania:

1. W jaki sposób wycenia się aktywa?
Moim zdaniem w wykazie majątku (art. 227 ust 1 pkt. 4 PrRes) winno uwzględniać się wartość rynkową. Zaś w bilansie (pkt.5) wycena powinna wynikać z ewidencji księgowej. Zakłada się, że po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego działalność będzie kontynuowana, zatem nie ma uzasadnienia stosowania wyceny stosowanej przy sprzedaży wymuszonej.

2. Czy w wykazie majątku i w bilansie należy uwzględnić aktywa i ew. zobowiązania nie związane z działalnością gospodarczą (np. dom jednorodzinny i kredyt związany z jego budową)?
Komentarze do ustawy Prawo restrukturyzacyjne pomijają to zagadnienie, które jest kluczowe dla 1,65 mln przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Jest oczywistym, że wykaz majątku jak i bilans musi zawierać wycenę nieruchomości oraz ruchomych składników prywatnego majątku, które oświadczeniem zostały przekazane na potrzeby firmy. Moim zdaniem przedsiębiorca powinien wskazać, czy aktywa firmy stanowią majątek wspólny małżonków, czy została podpisana intercyza. Na tych samych zasadach majątek prywatny winien być wykazany odrębnie zarówno w wykazie majątku jak i bilansie. Przedsiębiorca oczekujący akceptacji propozycji układowych winien udowodnić, że zabezpieczony jest także interes wierzycieli, a środki ze sprzedaży części majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą mogą być jednym ze źródeł sfinansowania układu.

Odpowiedzi udzielił
Andrzej Głowacki 
Doradca restrukturyzacyjny 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl