sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 34 – Zasady sporządzania bilansu przez dłużnika

Pytanie:

Do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (art. 227 ust. 1 PR) dołącza się bilans sporządzony przez dłużnika. Według jakich zasad dokonuje się wyceny poszczególnych składników aktywów?


Odpowiedź:

Odpowiadając na pytanie należy pamiętać, że w treści ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z zm.) (dalej: „ustawa o rachunkowości), obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono zmiany między innymi ustawą z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restukturyzacyjne.

Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według zasada określonych w ustawie o rachunkowości to bilans a tym samym wycenę poszczególnych składników aktywów winna sporządzić według tych samych zasad jak na zakończenie danego roku obrotowego.

Po pierwsze chodzi o rzetelną wycenę aktywów (z uwzględnieniem wszelkich aktualnych odpisów aktualizujących).
Po drugie, wycena winna uwzględniać założenie kontynuacji działalności – co jest jak najbardziej zasadne w kontekście nowego przepisu art. 29 ustęp 3 ustawy o rachunkowości, który mówi, że otwarcie postepowania restukturyzacyjnego lub zmiana formy prawnej jednostki nie stanowią przeszkody do uznania, że działalność będzie kontynuowana.

Po trzecie – moim zdaniem – jednostka winna wyraźnie określić we wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego – jakie zasady wyceny poszczególnych składników aktywów zastosowała i potwierdzić ich zgodność z zasadami wyceny na koniec danego roku obrotowego.

Odpowiedzi udzielił: 
Paweł Multaniak
Doradca restrukturyzacyjny, biegły rewident

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl