sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 33 – Propozycje układowe we wniosku o ogłoszenie upadłości

Pytanie:

Na ile szczegółowe powinny być propozycje układowe, które Dłużnik powinien załączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcie układu?


Odpowiedź:

Jeżeli dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien dołączyć do wniosku propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu. Zgodnie z art. 269 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze propozycje układowe powinny określać sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego oraz zawierać uzasadnienie.

W ustawie wskazanych zostało kilka przykładowych propozycji układowych, które można również zaproponować jednocześnie, w tym:

1) odroczenie wykonania zobowiązań;

2) rozłożenie spłaty długów na raty;

3) zmniejszenie sumy długów;

4) konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;

5) zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność,

ale dłużnik może wskazać na inne, które powinien dostosować do swojej indywidualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz uwarunkowań rynkowych w jakich funkcjonuje.

 

W przepisach nie został wskazany stopień szczegółowości propozycji, jednak powinny one zostać tak przedstawione aby były jasne i zrozumiałe dla wszystkich stron układu i z propozycji musi wynikać fakt, iż zostaną one zrealizowane przy przyjętych do ich sporządzenia założeniach.

Dłużnik powinien pamiętać, iż kluczowym jest wykonanie układu, tak więc propozycje muszą być realne. Muszą opierać się na rzeczywistych danych finansowych, posiadanych przez dłużnika umowach i zasobach, przewidywanych przychodach  i ponoszonych kosztach (z uwzględnieniem działań restrukturyzacyjnych). Po ogłoszeniu upadłości dłużnik – już jako upadły – kontynuuje działalność pod firmą „w upadłości układowej” co może mieć wpływ na postrzeganie na rynku i osłabienie jego dotychczasowej pozycji. W propozycjach należy wskazać metody i źródła finansowania wykonania układu, z uwzględnieniem prognozowanych ale podkreślam realnych do uzyskania wpływów i wydatków w czasie wykonywania układu. Istotną kwestią jest również wskazanie  formy zabezpieczenia praw i interesów wierzycieli na czas wykonania układu.

Odpowiedzi udzielił:
Grzegorz Bigaj 

 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl