sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 32 – Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację

Pytanie:

Jak poprawnie, będąc Dłużnikiem, złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Wiem, że jest to zawarte w art. 22 i 23 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, ale proszę o nieco szersze wyjaśnienie.


Odpowiedź:

Pytanie Pana jest o tyle zasadne, iż wniosek o ogłoszenie upadłości zawierający braki formalne zostaje zwrócony bez konieczności wzywania przez sąd wnioskodawcy o ich usunięcie. Lista informacji i załączników a także wymogów formalnych jest długa więc może warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia.
Zakładając, iż jak Pan opisał wniosek składa Dłużnik (nie jego wierzyciel), wniosek taki powinien zawierać:
1) imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna – reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia;
2) oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika – należy wskazać dokładny adres pocztowy dla celów późniejszych doręczeń;
3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie – wskazać, która z przesłanek do ogłoszenia upadłości ma zastosowanie;
4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2013 r. poz. 246 i 1036);
5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).
6) Wskazanie czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku (opisany przez Pana przypadek)
Do wniosku załączyć należy:
1) aktualny wypis z właściwego rejestru, do którego przedsiębiorca jest wpisany; oświadczenie o osobach upoważnionych do reprezentowania dłużnika i dokument potwierdzający umocowanie. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
2) oświadczenie pisemne o prawdziwości danych zawartych we wniosku;
3) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników – jeżeli dysponują Państwo wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego to należy ją dołączyć, jeżeli takiej wyceny nie ma to należy samodzielnie oszacować wartość rynkową majątku na podstawie transakcji na rynku; Uwaga, na wykazie powinien znaleźć się cały majątek jakim dysponuje dłużnik nawet ten, który w księgach rachunkowych ma wartość zerową (umorzony);
4) bilans sporządzony dla celów tego postępowania (nawet jeżeli Dłużnik nie ma obowiązku sporządzania takiego sprawozdania) , na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku;
5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
6) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
7) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
8) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
9) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika;
10) informację o miejscu zamieszkania reprezentantów Dłużnika.
O kilku dodatkowych kwestiach należy również pamiętać:
1) Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku wskazanych dokumentów, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić;
2) Wniosek o ogłoszenie upadłości musi być należycie opłacony (również pod rygorem zwrotu wniosku). Opłata wynosi 1000 zł zgodnie z art. 74 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2014.0.1025);
3) Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym i musi spełnia wymogi takiego pisma – są one wskazane w art. 125, 126 i 128 Kodeksu postępowania cywilnego.

Odpowiedzi udzielił:

Grzegorz Bigaj 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl