sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 30 – Poręczenie kredytu a upadłość konsumencka

Pytanie:

Moja córka zaciągnęła kredyt a ja jako emerytka jej poręczyłam. Miała wypadek i nie ma obecnie żadnych przychodów, z których mogłaby go spłacać a moje przychody też są za niskie. Słyszałyśmy o upadłości konsumenckiej. Czy możemy ją ogłosić?


Odpowiedź:

Opisane przez Panią w treści pytania okoliczności uzasadniają możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej zarówno w stosunku do Pani jak i do córki.

Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze po ostatniej nowelizacji znacznie rozszerzyła krąg osób, w stosunku do których sąd może ogłosić upadłość. Upadłość konsumencka ogłaszana jest na wniosek dłużnika, który utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań (stał się niewypłacalny).

Jednak sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli zachodzi któraś z poniższych okoliczności:

1. dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
2. w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe (upadłość konsumencka), jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika lub ze względu na nie wykonywanie zobowiązań został uchylony ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli,
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (na przykład jako członek zarządu spółki),
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, – chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności .

Ustawa pozwala ogłosić upadłość konsumencką mimo zaistnienia opisanych wyżej okoliczności jeżeli sąd uzna, że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi (na przykład wiekiem lub chorobą dłużnika).

Odpowiedzi udzielił: 

Grzegorz Bigaj 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl