sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 3 – Zaniechany projekt internetowy

Pytanie:

Na moim biurku znajdują się dwa wezwania do zapłaty za zlecone prace badawcze dot. wykorzystania internetu do rezerwacji wizyt u stomatologów. Wyniki badań są negatywne. Uznałem, że niecelowe jest kontynuowanie prac. Moja firma – Spółka z o.o., która prowadzi obsługę kilku portali zakupowych jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Nie posiadam środków na uregulowanie tych zobowiązań. Jakie powinienem podjąć działania?


Odpowiedź:

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że zostały spełnione przesłanki do uznania Pana Spółki za niewypłacalną w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Przepis ten stanowi, że dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zwrot wymagalnych zobowiązań pieniężnych oznacza, że wierzytelności muszą być przynajmniej dwie, oraz muszą być wymagalne tzn. wierzyciel musi mieć możliwość żądania ich wykonania. Doręczone Pana Spółce dwa wezwania do zapłaty świadczą o tym, że termin płatności zobowiązań za zlecone prace badawcze już upłynął, a więc zaktualizowała się sytuacja, o której mowa w powołanym przepisie.

Wobec tego, a także mając na względzie art. 10 ustawy, który wskazuje względem kogo ogłasza się upadłość, można stwierdzić, że zaistniały przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek taki zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy, obowiązany jest Pan złożyć nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Wskazać dodatkowo można, że zasadne będzie w Pana sytuacji również podjęcie próby negocjacji z wierzycielami terminu płatności zobowiązań za prace badawcze, gdyż zawarcie ugody w tym przedmiocie spowoduje, że przesłanka wymagalności zobowiązań pieniężnych odpadnie, a zatem złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie będzie konieczne. Być może powinien Pan rozważyć także konieczność sprzedaży pewnych składników majątku Spółki w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, bez zaciągania dodatkowych zobowiązań kredytowych. Wspomniał Pan, że Spółka prowadzi obsługę kilku portali zakupowych, być może uda się Panu renegocjować warunki umów już zawartych, ewentualnie pozyskać nowych klientów składając im ofertę na preferencyjnych warunkach.

 

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl