sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 29 – Art. 54 ust. Prawo Bankowe a postępowanie upadłościowe

Pytanie:

Czy art. 54 ust. 1 Prawa bankowego, który wyłącza spod egzekucji środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powinien obowiązywać w postępowaniu upadłościowym?


Odpowiedź:

Niektóre publikacje (m.in. komentarz Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji pod redakcją Patryka Filipiaka) informują, że w skład masy upadłości konsumenckiej nie wchodzą mi.in. środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Podstawą tego twierdzenia jest zapewne art. 54 ust.1 Prawa bankowego, który stanowi:

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

Syndyk w postępowaniu upadłościowym związany jest przepisami ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (puin) – inne ustawy mają zastosowanie jedynie w zakresie wyraźnie wskazanym w puin.

Zgodnie z art. 63. Ust.1.puin nie wchodzi do masy upadłości:

  1. mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.);
  2. wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
  3. kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom.

Jest to katalog zamknięty, w szczególności ustawodawca świadomie nie zastosował zapisu wyłączającego z masy upadłości np mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów innych ustaw.

Kodeks postępowania cywilnego powołany w punkcie 1) cytowanego powyżej przepisu puin, w art. 829 – 833 opisujących ograniczenia egzekucji nie przewiduje wyłączenia z egzekucji środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych a jedynie środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Moim zdaniem zatem zastosowanie w postępowaniu upadłościowym przepisu art. 54 ust.1 Prawa bankowego nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Pogląd przeciwny prowadziłby do uznania za prawidłową sytuacji, gdy upadły korzysta z dobrodziejstw upadłości konsumenckiej (nawet na koszt Skarbu Państwa) posiadając jednocześnie znaczne środki – na przykład lokaty nieprzekraczające kwoty trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę (obecnie ok 12.400 zł) i to w kilku bankach.

Dodatkowo można zauważyć, że literalne brzmienie przepisu prawa bankowego we fragmencie, który mówi że środki są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego trudno odnieść do procedur upadłościowych: syndyk formalnie nie dokonuje zajęcia środków na rachunku bankowym, lecz jako zarządca masy upadłości staje się stroną umowy rachunku bankowego i dysponuje znajdującymi się na rachunku i wpływającymi nań kwotami.

Odpowiedzi udzielił:

Grzegorz Bigaj 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl