sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 28 – wniosek upadłość wierzyciela

Pytanie:

Mój kontrahentem jest spółka cywilna, która od dłuższego uchyla się od zapłaty za dostarczony towar. Czy mogę zgłosić wniosek o jej upadłość?


Odpowiedź:

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej (jak spółki kapitałowe), nie stanowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (jak spółki osobowe), lecz jest umową cywilno-prawną zawieraną w na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Spółka cywilna nie posiada zdolności prawnej, nie można zatem ogłosić jej upadłości. Status przedsiębiorców mają natomiast wspólnicy spółki cywilnej – odpowiadają oni całym swym majątkiem za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę, nie ma zatem przeszkód by wierzyciele egzekwowali swe należności z ich majątku zarówno w drodze egzekucji singularnej (komorniczej), jak i w drodze postępowania upadłościowego (egzekucja generalna).

Z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika spółka cywilna ulega rozwiązaniu.
W związku z brzmieniem art. 875 kodeksu cywilnego, który stanowi, że:
§ 1. Od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych.
§ 2. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.
§ 3. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.

Syndyk zobowiązany jest do likwidacji majątku stanowiącego własność lub współwłasność upadłego (zatem również majątku spółki cywilnej), zapłaty długów spółki cywilnej i osobistych długów upadłego a dopiero w dalszej kolejności ewentualnego zwrotu wkładów wniesionych przez wspólników i podziału nadwyżki pozostałego majątku w stosunku ustalonym w umowie spółki.

 

Odpowiedzi udzielił:

Grzegorz Bigaj

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl