sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 25 – Wpływ majątkowych umów małżeńskich w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy

Pytanie:

Poproszę o definicję pojęć „umowa majątkowa małżeńska” i „rozdzielność majątkowa” i jaki wpływ mają te umowy w przypadku ogłoszenia upadłości małżonka przedsiębiorcy?


Odpowiedź:

Umowne ustroje majątkowe, potocznie nazywane „umowami majątkowymi małżeńskimi” pozwalają na odmienne niż przewiduje to ustawa uregulowanie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. Zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny), zgodnie z art. 31 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kro). Na mocy umowy małżonkowie mogą wspólność ustawową rozszerzyć (z zastrzeżeniem art. 49 kro, który enumeratywnie wskazuje przedmiotowe ograniczenia) lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, co istotne może być zawarta także przed zawarciem małżeństwa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje także ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd, czyli tzw. przymusowy ustrój majątkowy (art. 52 i nast. kro).

Rozdzielność majątkowa – w przypadku zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej i ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty przed zawarciem umowy jak i majątek nabyty później (art. 51 kro).

Wpływ majątkowych umów małżeńskich w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
(art. 124 – 126 PrUpN)

W znakomitej większości problem ten dotyczyć, będzie majątkowego ustroju małżeńskiego, na mocy którego umową małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową, albo ograniczyli wspólność majątkową. Co do zasady, małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Ponadto przepisy ustawy PrUpN stanowią, że umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej lub ograniczające wspólność majątkową będą skuteczne w stosunku do masy upadłości, tylko wtedy gdy umowa taka została zawarta co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
Natomiast, w przypadku umownego ustroju majątkowego rozszerzającego wspólność majątkową, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstanie pomiędzy nimi – z mocy prawa -przymusowa rozdzielność majątkowa, wówczas majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

 

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl