sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 23 – Do jakiego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

Pytanie:

Jako wierzyciel Spółki, chciałbym zgłosić wniosek o ogłoszenie jej upadłości. Do jakiego sądu powinienem złożyć wniosek?


Odpowiedź:

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. O właściwości miejscowej sądu decyduje w pierwszej kolejności siedziba przedsiębiorstwa (rozumianego w znaczeniu przedmiotowym, zgodnie z art. 55¹ k.c. definicja poniżej*). Siedzibą osoby prawnej jest więc miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, chyba, że ustawa lub oparty na niej statut stanowi inaczej (art. 41 k.c.). W praktyce, będzie to zazwyczaj adres wskazany np. na fakturze VAT, informację o siedzibie (i adresie) Spółki znajdzie Pan również w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dostępnym także w wersji on-line na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast, w przypadku gdy przedsiębiorstwo składa się z kilku zakładów, położonych w okręgu właściwości różnych sądów właściwość miejscową oznacza się według siedziby zakładu głównego, zgodnie z art. 19 PrUpN. W sytuacji, gdy dłużnik ma zakłady w obszarach właściwości różnych sądów i trudno ustalić, który z nich jest zakładem głównym, właściwy jest każdy z tych sądów. Natomiast, jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwa, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika.

*Art. 55¹ k.c. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Obejmuje ono w szczególności:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5) koncesje, licencje i zezwolenia;
6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8) tajemnice przedsiębiorstwa;
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl