sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 21 – Koszty postępowania upadłościowego

Pytanie:

Jeśli prowadzę działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – i złożyłem wniosek o ogłoszenie upadłości, to jakie będą koszty postępowania? Zatrudniam 20 osób, firma jest zlokalizowana w Poznaniu w jednym miejscu.


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 230 Prawa upadłościowego i naprawczego do kosztów postępowania upadłościowego zalicza się opłaty sądowe oraz wydatki niezbędne do osiągnięcia celu postępowania. Wydatki to w szczególności: wynagrodzenie i wydatki syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy oraz ich zastępców, wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty doręczeń, obwieszczeń i ogłoszeń, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości podatki i inne daniny publiczne, wydatki związane z zarządem masy upadłości, w tym przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności ze stosunku pracy oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z likwidacją masy upadłości, chociażby do likwidacji doszło na podstawie układu.

Zatem z pewnością nie można mówić o zwyczajowym poziomie kosztów postępowania, są one związane ze specyfiką każdego podmiotu i każdego postępowania.

W Pana przypadku dużym wydatkiem będą z pewnością koszty osobowe związane ze zwolnieniem pracowników, poza tym należy pamiętać, że do masy upadłości oprócz przedsiębiorstwa wchodzić będzie Pański majątek osobisty oraz objęty wspólnością małżeńską, trudno więc w tym momencie oszacować np. koszty wyceny i sprzedaży poszczególnych składników majątku.

 

Odpowiedzi udzielił:

Grzegorz Bigaj 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl