sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 20 – Odpowiedzialność prywatnym majątkiem w spółce jawnej w postępowaniu upadłościowym

Pytanie:

Prowadzę z synami duże przedsiębiorstwo w formie w spółce jawnej. Wspólnikami jest ojciec i dwóch synów. Czy jest prawdą, że w przypadku upadłości naszej firmy odpowiadać będziemy wobec wierzycieli nie tylko majątkiem Spółki, lecz także całym majątkiem prywatnym?


Odpowiedź:

Podmiotem postępowania upadłościowego może być zarówno spółka jak i wspólnicy tej spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem (art. 5 ust. 2 pkt 2 PrUpN). Z treści cytowanego przepisu wynika wprost, że wspólnik odpowiada za długi spółki nie tylko majątkiem spółki, ale także całym swoim majątkiem.

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek spółki staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego (art. 61 PrUpN). W rozumieniu ustawy (art. 11 ust. 1 PrUpN) dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Niewypłacalność wspólnika spółki jawnej jest niezależna od niewypłacalności spółki. Samodzielność tych dwóch podmiotów wymaga odrębnego ustalenia owej „wymagalności” (terminów zapłaty) ich zobowiązań. Wspólnik staje się niewypłacalny wraz z ziszczeniem się terminu zapłaty przez niego długu spółki, a nie automatycznie z chwilą ogłoszenia upadłości spółki (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5.08.2004 r., sygn. akt: III CZP 41/44).

Zatem, może się tak zdarzyć, że zgłoszony przez wspólnika wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zostanie przez sąd uwzględniony, natomiast w ocenie sądu brak będzie podstaw do ogłoszenia upadłości wspólnika, mimo że zostanie on uznany za niewypłacalnego, lecz majątek jego nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania (co stanowi przesłankę oddalenia wniosku (art. 13 ust.1 PrUpN).

 

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl