sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 2 – Zarządzanie w Spółce z o.o. po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu

Pytanie:

Jestem Prezesem Spółki z o.o., której celem było zbudowanie portalu E-SYMULANCI.PL w oparciu o dotację unijną z działania 8.1. Niestety nie udało się sfinalizować projektu i aktualnie Spółka ma 300.000 zł zadłużenia, a portal nie generuje jeszcze odpowiednio wysokich przychodów. Jestem zmuszony złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Nawiązałem kontakt z inwestorem, który zobowiązał się dofinansować Spółkę lecz dopiero po jej „oczyszczeniu”, czyli po ogłoszeniu jej upadłości.
Czy po ogłoszeniu przez Sąd upadłości z możliwością zawarcia układu nadal będę kierował Spółką?


Odpowiedź:

W przypadku, gdy ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości sprawuje upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego. Wówczas nadzorca powinien niezwłocznie podjąć czynności nadzorcze, o których mowa w art. 180 PrUpN. W ramach sprawowanego zarządu własnego, upadły jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Natomiast na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu musi uzyskać zgodę nadzorcy sądowego.
Jednakże, gdy upadły nie daje rękojmi należytego sprawowania zarządu, sąd ustanawia zarządce. Zatem, zarząd własny upadłego zostaje uchylony (co sąd czyni z urzędu) gdy upadły choćby nieumyślnie naruszył prawo w zakresie sprawowania zarządu lub gdy sposób sprawowania przez niego zarządu nie daje gwarancji wykonania układu (art. 76 ust. 2 PrUpN). Utrata przez upadłego prawa zarządu mieniem wchodzącym w skład masy upadłości ma ten skutek, że:
Wszelkie czynności prawne upadłego dotyczące mienia są nieważne,
Spełnienie świadczenia do rąk upadłego dokonane po obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie zwalnia z obowiązku spełnienia świadczenia do masy upadłości (chyba, że równowartość świadczenia została przekazana przez upadłego do masy upadłości),
Proszę pamiętać, także o tym, że w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu upadły jest obowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i nadzorcy sądowemu wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących jego majątku objętego postępowaniem, jak również umożliwić nadzorcy sądowemu zapoznanie się z przedsiębiorstwem upadłego, a w szczególności z jego księgami rachunkowymi. Nadto, w przypadku uchylania się upadłego od nałożonych obowiązków, sędzia-komisarz może stosować środki przymusu określone w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

 

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl