sanacjafirm.pl

Witaj

Jesteśmy zespołem licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych z doświadczeniem w doradztwie biznesowym – wspieramy polskie firmy od 29 lat. 

Naszą ofertę współpracy kierujemy do:

Posiadamy zaplecze organizacyjne oraz zasoby finansowe, które mogę być skutecznie wykorzystane w restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu!

Aktualności

01.09.2019

Postępowanie sanacyjne YEGO – Trzecia pożyczka DGA S.A.

DGA S.A. kontynuuje zasadę wspierania przedsiębiorstw w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Kwoty udzielanych pożyczek nie są „szokujące”: 600.000 zł dla Mennicy-Metale Szlachetne S.A. w Radzyminie, 800.000 zł dla EL-MAG Sp. z o.o. S.K. z Suchego Lasu k/Poznania i teraz 100.000 zł dla YEGO DESIGN Sp. z o.o. z Turka. Warunkiem udzielenia pożyczek jest pełnienie funkcji zarządcy przez […]

DGA S.A. kontynuuje zasadę wspierania przedsiębiorstw w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Kwoty udzielanych pożyczek nie są „szokujące”: 600.000 zł dla Mennicy-Metale Szlachetne S.A. w Radzyminie, 800.000 zł dla EL-MAG Sp. z o.o. S.K. z Suchego Lasu k/Poznania i teraz 100.000 zł dla YEGO DESIGN Sp. z o.o. z Turka. Warunkiem udzielenia pożyczek jest pełnienie funkcji zarządcy przez DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

Doradcy restrukturyzacyjni z DGA CSF S.A. wielokrotnie podkreślali w licznych artykułach czy wypowiedziach, ze standardem jest brak płynności finansowej przedsiębiorców, dla których Sądy otwierają postępowania restrukturyzacyjne, w szczególności sanacyjne. Z tego względu ich zasilenie finansowe jest konieczne, gdyż po otwarciu postępowania sanacyjnego przedsiębiorca nie dysponuje środkami na zakup surowców do produkcji, zapłatę za media, czy wynagrodzenia pracowników.

W przypadku YEGO DESIGN Sp. z o.o. udzielona pożyczka ma charakter celowy i została przeznaczona na zakup od leasingodawcy dwóch urządzeń, które są niezbędne w procesie produkcji, a umowa leasingu wygasła przed otwarciem postępowania sanacyjnego.

Postępowanie w EL-MAG-u jak i w YEGO są w fazie realizacji planów restrukturyzacyjnych przedłożonych Sędziemu-Komisarzowi kilka miesięcy temu. Przewidywane terminy zgromadzeń wierzycieli to przełom 2019/2020 roku.

Doradco, pamiętaj o swoim wynagrodzeniu

Rośnie liczba doradców restrukturyzacyjnych z licencją Ministra Sprawiedliwości. W ciągu 18 miesięcy liczba „lekarzy firm”, jak i „wykreślających firmy z KRS” wzrosła o 166. Łącznie jest nas, doradców restrukturyzacyjnych, 1364 i jesteśmy jedną z najdziwniejszych profesji w Polsce, a być może na świecie – lecz o tym w odrębnym artykule. Pełniąc obowiązki nadzorcy sądowego, zarządcy, […]

29.08.2019

Rośnie liczba doradców restrukturyzacyjnych z licencją Ministra Sprawiedliwości. W ciągu 18 miesięcy liczba „lekarzy firm”, jak i „wykreślających firmy z KRS” wzrosła o 166.

Łącznie jest nas, doradców restrukturyzacyjnych, 1364 i jesteśmy jedną z najdziwniejszych profesji w Polsce, a być może na świecie – lecz o tym w odrębnym artykule.

Pełniąc obowiązki nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka warto zadbać o swoje wynagrodzenie.

Ustawodawca wyznacza terminy, które uniemożliwiają nam np. miesięczny wakacyjny wypad, gdyż po powrocie okaże się, że właśnie dwa tygodnie temu powinniśmy w ramach PPU (przyspieszonego postępowania układowego) złożyć spis wierzytelności i plan restrukturyzacyjny. W kwestii wynagrodzenia jest podobnie. 7 dni na złożenie wniosku o ustalenie wynagrodzenia od przedstawienia opinii o możliwości wykonania układu, itd.

Krótkie terminy nie są tak wielkim problemem jak przewlekłość przy przyznaniu wynagrodzenia doradcy i jego wypłacie. Wiele razy (ca 50%) w projektach realizowanych przez DGA Centrum Sanacji Firm S.A., gdy pełniliśmy funkcję zarządcy lub nadzorcy, restrukturyzowany podmiot zdążył wyzerować majątek lub skutecznie ogłosić upadłość zanim Sąd przyznał nam wynagrodzenie ostateczne i to postanowienie stało się prawomocne.

Zapraszamy do zapoznania się z diagramem czynności nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym i zarządcy w postępowaniu sanacyjnym w aspekcie wnioskowania o wynagrodzenie.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt

mailowy: kontakt@sanacjafirm.pl
lub telefoniczny: (61) 643 51 00

 

Andrzej Głowacki
Paulina Mielczarek


 

22.08.2019

Czy można być zbyt biednym aby nie upaść?

Czy jestem niewypłacalny? W myśl art. 10 Ustawy Prawo Upadłościowe (dalej: p.u.) podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości dłużnika jest powstanie stanu niewypłacalności. Niewypłacalność definiowana jest w dwóch ujęciach: płynnościowym i zadłużeniowym. W ujęciu pierwszym, dłużnika uznaje się za niewypłacalnego kiedy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym zgodnie z art. 11 ust. 1a […]

Czy jestem niewypłacalny?

W myśl art. 10 Ustawy Prawo Upadłościowe (dalej: p.u.) podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości dłużnika jest powstanie stanu niewypłacalności. Niewypłacalność definiowana jest w dwóch ujęciach: płynnościowym i zadłużeniowym. W ujęciu pierwszym, dłużnika uznaje się za niewypłacalnego kiedy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym zgodnie z art. 11 ust. 1a p.u. domniemywa się, że zdolność ta została przez dłużnika utracona jeśli opóźnienie w regulowaniu zobowiązań przekracza okres trzech miesięcy. Jak podkreśla się się w doktrynie i judykaturze, dla ogłoszenia upadłości nie ma znaczenia z jaką liczbą zobowiązań dłużnik zalega, jak również jaki jest rozmiar owych zobowiązań, ani nawet z jakich przyczyn dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań. W drugim z wymienionych ujęć - ujęciu zadłużeniowym, zgodnie z art. 11 ust. 2 p.u. dłużnika uznaje się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku a stan taki utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Znak_zapytaniaCzy zatem spełniając kryterium niewypłacalności można nie móc upaść? Otóż można.

Należy pamiętać, że w myśl art. 2 p.u. postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak, by roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Zatem celem postępowania upadłościowego jest przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli. Jeśli zatem realizacja tego celu okaże się niemożliwa, Sąd uzna przeprowadzenie postępowania upadłościowego za niedopuszczalne i sprzeczne z przepisami ustawy, a w konsekwencji oddali wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 p.u., wskazującego jako negatywną przesłankę upadłości tzw. ubóstwo masy upadłości, tj. sytuację, w której majątek dłużnika wystarcza jedynie na pokrycie kosztów postpowania lub nie wystarcza nawet na to, oraz gdy majątek dłużnika obciążony jest hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym itp. w takim stopniu, że pozostały majątek nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Należy podkreślić, że pojęcie „majątku dłużnika” w świetle wspomnianego już celu w postaci zaspokojenia wierzycieli, należy interpretować wąsko. Pojęcie to ogranicza się bowiem jedynie do majątku, który można stosunkowo łatwo spieniężyć. Będą to zatem tylko aktywa, a nie wierzytelności i roszczenia (II CK 484/02) tym bardziej, że „należności nieściągnięte dotąd przez dłużnika są zwykle wątpliwe co do możności ich zrealizowania i mają jedynie charakter swego rodzaju ‘możliwości’ czy też nadziei na znalezienie się w majątku dłużnika (P. Zimmerman, „Prawo upadłościowe. Komentarz”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016r, s. 38).

Oddalając wniosek Sąd ustala – na podstawie art. 13 ust. 2a p.u. – czy materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Regulacja ta pozwala na wykorzystanie materiału dowodowego zgromadzonego przez sąd upadłościowy do określenia kondycji finansowej podmiotu. Warunkiem wykreślenia podmiotu z Rejestru jest w myśl art. 25a ust. 2 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: KRSU) stwierdzenie braku majątku zbywalnego oraz zaprzestanie prowadzenia działalności.

Na podstawie art. 25a ust. 1 KRSU sąd rejestrowy z urzędu wszczyna postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego m.in. gdy:
- oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
lub gdy:
- oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

Zaistnienie którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 25a ust. 1 KRSU wystarcza do wszczęcia postępowania, jednak nie oznacza to, iż w rzeczywistości dojdzie do wykreślenia podmiotu z Rejestru. Zanim to nastąpi, sąd rejestrowy musi ustalić czy podmiot nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności (art. 25a ust. 2 KRSU) oraz czy nie zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu danego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (art. 5 d ust. 3 KRSU).

Ponieważ sąd upadłościowy oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości zobowiązany jest do ustalenia czy materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do wykreślenia podmiotu z Rejestru, tj. czy podmiot posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność, rodzi się pytanie czy sąd rejestrowy będzie ponownie badał te okoliczności. Otóż okazuje się, że tak. Sąd rejestrowy związany jest bowiem ustaleniami sądu upadłościowego jedynie w kwestii wszczęcia postępowania. W tym celu, sąd rejestrowy zawiadomi dłużnika o wszczęciu postępowania i wezwie go do wykazania, że faktycznie prowadzi działalność i że posiada majątek. Dłużnik zostanie też zobowiązany do wskazania składników majątku w terminie 14 dni. Ponadto, sąd rejestrowy ogłosi o wszczęciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na podstawie art. 25c KRSU sąd rejestrowy może też zwrócić się do organów podatkowych, organów prowadzących rejestry i ewidencje publiczne oraz innych organów administracji publicznej, jak również organizacji społecznych o udzielenie stosownych informacji. Może on też sprawdzić zapisy w księgach wieczystych.

Jeżeli po przeprowadzeniu wymienionych powyżej czynności sąd uzna, że dłużnik nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, wykreśli on ten podmiot z rejestru, a w przypadku gdy w rzeczywistości pozostanie nieustalony przez sąd majątek, na podstawie art. 25e ust. 1 KRSU przejdzie on z mocy prawa nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa, przy czym przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 25e ust. 2 i 3 KRSU wspólnicy, członkowie spółdzielni i inne osoby uprawnione do udziału w majątku likwidacyjnym mogą dochodzić swoich praw od Skarbu Państwa.

W tym miejscu warto zastanowić się nad przyjęte przez ustawodawcę pojęcie zbywalności. Jak podkreśla się w piśmiennictwie, nie ma znaczenia wartość posiadanego majątku, fakt jego wyłączenia spod egzekucji, czy też istnienie podmiotu zainteresowanego jego nabyciem. Nie ma też znaczenia czy dany składnik majątkowy miał zdolność wejścia do masy upadłościowej dłużnika, ani też fakt, że mógł on być zbyty jedynie dużo poniżej swojej wartości (R. Adamus „Finansowanie”, 2015, s. 41). Zatem nawet stwierdzenie istnienia wieloletniego samochodu zarejestrowanego na dłużnika czy nieruchomości obciążonej hipoteką (jeśli znacznie przekracza ona jej wartość) uniemożliwia wykreślenie podmiotu z rejestru.

Pojęcie faktycznego nieprowadzenia działalności z kolei nie ogranicza się do działalności gospodarczej czy statutowej. Nie ma tu też znaczenia czy stwierdzona aktywność podmiotu jest zgodna z przedmiotem działalności ujawnionych w KRS. Wystarczy sam fakt składania sprawozdań finansowych czy deklaracji podatkowych, o czym sąd rejestrowy może się dowiedzieć od organów podatkowych czy prowadzących stosowne rejestry.


Paulina Mielczarek
prawnik
paulina.mielczarek@sanacjafirm.pl


 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY INNYCH ARTYKUŁÓW
www.sanacjafirm.pl

Puls Biznesu: Pomysł na pieniądze dla firm w naprawie

Przedsiębiorcy w tarapatach mogą próbować pozyskać gotówkę na przetrwanie za pomocą crowdfundingu Piłkarski klub Wisła Kraków, który miał olbrzymie problemy finansowe, zamiast złożyć wniosek restrukturyzacyjny i zamrozić przez to spłaty wymagalnych wierzytelności, m.in. dla piłkarzy, zdecydował się na pozyskanie pieniędzy za pomocą crowdfundingu udziałowego. To był strzał w dziesiątkę. Przejdź do artykułu na stronie www.pb.pl

12.08.2019

Przedsiębiorcy w tarapatach mogą próbować pozyskać gotówkę na przetrwanie za pomocą crowdfundingu

Piłkarski klub Wisła Kraków, który miał olbrzymie problemy finansowe, zamiast złożyć wniosek restrukturyzacyjny i zamrozić przez to spłaty wymagalnych wierzytelności, m.in. dla piłkarzy, zdecydował się na pozyskanie pieniędzy za pomocą crowdfundingu udziałowego. To był strzał w dziesiątkę.

Przejdź do artykułu na stronie www.pb.pl

04.08.2019

Puls Biznesu: Nie tak łatwo sfinalizować upadłość

Lepiej złożyć wniosek o bankructwo na czas. Jeśli sąd go oddali, ewentualne roszczenia popłyną do zarządu Na koniec czerwca 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano informacje o upadłości 305 firm — wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Jeżeli liczba bankructw utrzyma się na podobnym poziomie w drugiej połowie roku, to […]

Lepiej złożyć wniosek o bankructwo na czas. Jeśli sąd go oddali, ewentualne roszczenia popłyną do zarządu

Na koniec czerwca 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano informacje o upadłości 305 firm — wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Jeżeli liczba bankructw utrzyma się na podobnym poziomie w drugiej połowie roku, to w całym 2019 r. powinno ich być nieco ponad 600. To byłaby wielkość porównywalna z ubiegłym rokiem — wtedy było ich 615.

Cały artykuł: https://www.pb.pl/nie-tak-latwo-sfinalizowac-upadlosc-967198

VADEMECUM DLA ROLNIKA W KRYZYSIE

Średnie zadłużenie rolnika wynosi blisko 50 tys. zł, a mimo wielu możliwości pozyskania dopłat i subwencji oraz rosnących cen żywności, polscy rolnicy mają łączny dług przekraczający 400 mln zł. Wiele się mówi i pisze o przedsiębiorcach napotykających na problemy finansowe w swojej działalności, niewiele jednak wspomina się o gospodarstwach rolnych, które również mogą popaść w […]

29.07.2019

Średnie zadłużenie rolnika wynosi blisko 50 tys. zł, a mimo wielu możliwości pozyskania dopłat i subwencji oraz rosnących cen żywności, polscy rolnicy mają łączny dług przekraczający 400 mln zł.
Wiele się mówi i pisze o przedsiębiorcach napotykających na problemy finansowe w swojej działalności, niewiele jednak wspomina się o gospodarstwach rolnych, które również mogą popaść w kryzys.
Ustawa Prawo upadłościowe przewiduje odrębne tryby ogłoszenia dla przedsiębiorców i dla osób fizycznych – są to: upadłość na zasadach ogólnych i tzw. upadłość konsumencka.
Doradcy restrukturyzacyjni DGA Centrum Sanacji Firm stworzyli vademecum dla rolników poszukujących możliwości rozwiązania problemów.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Pobierz:
VADEMECUM DLA ROLNIKA W KRYZYSIE

03.07.2019

Upadłość gospodarstwa rolnego

Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, nie wszystkie postępowania restrukturyzacyjne kończą się pozytywnym finałem – zawarciem układu z wierzycielami i ich spłatą w terminach określonych w układzie przyjętym przez wierzycieli i zatwierdzonym przez sąd restrukturyzacyjny. Fiasko tych działań zmusza do rozważenia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prowadzącej gospodarstwo rolne. W poprzednim artykule opisano restrukturyzację gospodarstwa […]

Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, nie wszystkie postępowania restrukturyzacyjne kończą się pozytywnym finałem – zawarciem układu z wierzycielami i ich spłatą w terminach określonych w układzie przyjętym przez wierzycieli i zatwierdzonym przez sąd restrukturyzacyjny. Fiasko tych działań zmusza do rozważenia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prowadzącej gospodarstwo rolne.

W poprzednim artykule opisano restrukturyzację gospodarstwa rolnego, która jest wspierana przepisami ustawy Prawo restrukturyzacyjne – czytaj: Zadłużony rolnik – koła ratunkowe

Kto i w jakim trybie może upaść?

Ustawa Prawo upadłościowe przewiduje odrębne tryby ogłoszenia dla przedsiębiorców i dla osób fizycznych – są to: upadłość na zasadach ogólnych i tzw. upadłość konsumencka.

W przypadku pierwszego trybu, przewidzianego dla przedsiębiorców, na mocy art. 6 pkt 5 PrUpad, ustawa dokonuje wyłączenia zdolności upadłościowej osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne, która nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Zatem w stan upadłości może zostać postawiona osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednak mająca zdolność prawną, która prowadzi gospodarstwo rolne, jak również osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne, o ile zajmuje się również inną działalnością gospodarczą lub zawodową. Ponadto jeśli osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne i jednocześnie prowadząca działalność przemysłową lub handlową zostanie postawiona w stan upadłości jako przedsiębiorca, wówczas posiadane przez nią gospodarstwo rolne również wejdzie w skład masy upadłości.

Ponieważ większość polskich rolników to jednak osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub zawodowej, ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych nie będzie w ich przypadku możliwe. Na mocy art. 491[1] PrUpad posiadają oni zdolność upadłościową jako konsumenci.

Z czym wiąże się upadłość konsumencka?
Korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Dla wielu osób upadłość konsumencka jawi się jako jedyna ucieczka od spirali zadłużenia. W przeciwieństwie do egzekucji prowadzonej przez komornika, zmierzającej li tylko do zaspokojenia wierzycieli, celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie konsumenta (art. 2 ust. 1a PrUpad), co w skrajnym przypadku (braku jakiegokolwiek majątku po stronie upadłego) może doprowadzić do całkowitego umorzenia jego długów. Dodatkowym atutem jest niski koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wniosek o upadłość wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 30 zł, zaś pozostałe koszty pokrywane są tymczasowo ze środków Skarbu Państwa i w przypadku braku posiadania przez upadłego majątku zostają finalnie umorzone.

Nieuniknione konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej
Przekształcenie się majątku upadłego w tzw. masę upadłości zarządzaną przez syndyka

Należy jednak pamiętać o konsekwencjach, jakie pociąga za sobą ogłoszenie upadłości. Jeżeli w złożonym wniosku dłużnik wykaże, że nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub nie zwiększył istotnie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (art. 491 (4) ust. 2 PrUpad), to sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Jednak wraz z wydaniem owego postanowienia majątek upadłego stanie się tzw. masą upadłościową, którą zarządzał będzie syndyk. Składniki majątku zostaną docelowo spieniężone, a wierzyciele uzyskają częściowy lub całkowity zwrot przysługujących im wierzytelności. W skład masy upadłościowej wejdzie majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, jak również nabyty w toku postępowania upadłościowego, tj. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i prawa majątkowe. Zgodnie z art. 63 PrUpad w skład masy upadłościowej nie wejdą składniki wyłączone spod egzekucji na podstawie art. 829 i nast. k.p.c., m.in. przedmioty i urządzenia domowe niezbędne dla dłużnika i jego domowników (z wyjątkiem zakupionych nie dla ich wartości użytkowych, a np. jako lokata oszczędności), narzędzia i przedmioty niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej czy przedmioty niezbędne do nauki. Dodatkowo w przypadku rolników mamy do czynienia z dodatkowymi wyłączeniami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1385). Przedmiotowe Rozporządzenie wymienia takie składniki majątku, jak: stado podstawowe zwierząt gospodarskich, zwierzęta gospodarskie w drugiej połowie ciąży i w okresie odchowu potomstwa czy podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze. Z kolei zgodnie z art. 31 ust 1 u.p.p.w.d. w skład masy upadłościowej nie wejdą świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne czy alimentacyjne.

Powstanie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków.

Kolejną konsekwencją ogłoszenia upadłości konsumenckiej jednego z małżonków jest powstanie z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jednego z nich rozdzielności majątkowej. Majątek wspólny małżonków wchodzi w skład masy upadłościowej, jednak małżonek upadłego może dochodzić należności z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym.

Sytuacja dożywotników po sprzedaży nieruchomości rolnej

W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne warto też wspomnieć o wpływie postępowania na sytuację dożywotników, gdyż większość nieruchomości rolnych w Polsce obciążona jest takim prawem. Przede wszystkim należy pamiętać, że prawa dożywotnika, czyli rodzica, który przekazał dziecku własność gospodarstwa rolnego w zamian za opiekę, obciążają nieruchomość, zatem są wiążące dla każdorazowego właściciela nieruchomości. W przypadku sprzedaży nieruchomości pozostają one w mocy, o ile przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo też jeżeli wartość praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia.[1] Niestety, ustawodawca najwyraźniej przeoczył fakt, że uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia nie ograniczają się wyłącznie do renty wynikającej ze zmiany treści prawa dożywocia na dożywotnią rentę, ponieważ wszystkie przepisy Prawa Upadłościowego odnoszące się w sposób szczególny do dożywocia traktują wyłącznie o rencie z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.[2] W myśl art. 144 ust 1 PrUpad po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka i przeciwko niemu, jednak w związku z wyłączeniem dokonanym ma mocy art. 144 ust 3 PrUpad wszelkie sprawy o roszczenia wynikające ze stosunku dożywocia, tj. spełnienie świadczeń ze stosunku dożywocia czy też zamiany treści dożywocia na dożywotnią rentę, mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka i przeciwko niemu. Z kolei sprawa o rentę z tytułu zamiany (już po zamianie) może być prowadzona bezpośrednio przeciwko upadłemu. Prawo Upadłościowe milczy w kwestii roszczeń przysługujących dożywotnikowi w stosunku do nabywcy nieruchomości przed zmianą treści prawa dożywocia na dożywotnią rentę, takich jak roszczenia pieniężne (art. 908 § 2 k.c.), jak również roszczenia majątkowe niepieniężne, które w myśl art. 91 ust 2 PrUpad zmieniają się z dniem ogłoszenia upadłości w zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się płatne, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił.

Ograniczenia w sprzedaży nieruchomości rolnej wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i ich wpływ na proces upadłości konsumenckiej

Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż nieruchomość rolna (stanowiąca w większości przypadków podstawowy składnik masy upadłościowej) obarczona jest w kwestii sprzedaży szeregiem ograniczeń wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Szczęśliwie dla rolników rozważających upadłość konsumencką na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw wymogi te zostały w znaczącym stopniu złagodzone. Do najważniejszych z punktu widzenia upadłości konsumenckiej rolnika zmian należy zaliczyć zwiększenie z 0,3 ha do 1 ha powierzchni nieruchomości rolnej, którą może nabyć osoba niebędącą rolnikiem indywidualnym. Kolejną zmianą jest wprowadzenie wyjątku od wymogu posiadania statusu rolnika indywidualnego (art. 2a ust. 1 u.k.u.r.) w przypadku zakupu nieruchomości rolnej w wyniku postępowania upadłościowego (art. 2a ust. 3 pkt 9 u.k.u.r.). Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości rolnej przysługiwać będzie Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. W związku z tym po zawarciu z syndykiem warunkowej umowy sprzedaży należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie KOWR, który w ciągu miesiąca od zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży może wykonać prawo pierwokupu (art. 3 ust. 4 u.k.u.r.). W przypadku nieskorzystania przez KOWR z w/w prawa możliwe będzie zawarcie docelowej umowy przenoszącej własność. Mocą przedmiotowej ustawy skrócono z 10 do 5 lat również okres, przez który nabywca nieruchomości rolnej będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość. Zmiany te zdecydowanie uatrakcyjnią nabywanie nieruchomości na drodze licytacji, a tym samym ułatwią syndykowi sprzedaż nieruchomości rolnej należącej do upadłego. W konsekwencji przyczynią się one do przyspieszenia procesu upadłości konsumenckiej.

Autorzy:
Paulina Mielczarek
Andrzej Głowacki

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/upadlosc-gospodarstwa-rolnego,86955.html


WYKAZ SKRÓTÓW:

k.p.c. – Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. z późn. zm. (Dz.U. Nr 43, poz. 296)

PrUpad – Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. z późn. zm. (Dz.U. Nr 60, poz. 535)

u.k.u.r. – Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. z późn. zm. (Dz.U. Nr 64, poz. 592)

u.p.p.w.d. – Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 17 lutego 2016 r., (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)

[1] Księżak Paweł (red.), Mikołajczyk Joanna (red.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Opublikowano: WKP 2017
[2] Woźniak Zbigniew, Umowa o dożywocie w prawie polskim, Opublikowano: WKP 2017

To elita menedżerów. Wchodzą w momencie pożaru. Jeden zły krok i nie ma już ratunku

Doradca restrukturyzacyjny powinien być menedżerem wybitnym. Te osoby wchodzą do przedsiębiorstw w momencie pożaru i muszą natychmiast zaproponować dobre, adekwatne rozwiązanie problemów. Doradcy restrukturyzacyjni to elita doradców finansowych. Pierwszy krok w restrukturyzacji polega na sprawdzeniu, czy istnieje model biznesowy, który pozwala przeżyć firmie w dłuższej perspektywie, dalej następuje cięcie kosztów oraz wyprzedaż majątku, który jest zbędny. […]

23.06.2019

Doradca restrukturyzacyjny powinien być menedżerem wybitnym. Te osoby wchodzą do przedsiębiorstw w momencie pożaru i muszą natychmiast zaproponować dobre, adekwatne rozwiązanie problemów. Doradcy restrukturyzacyjni to elita doradców finansowych.

 • Pierwszy krok w restrukturyzacji polega na sprawdzeniu, czy istnieje model biznesowy, który pozwala przeżyć firmie w dłuższej perspektywie, dalej następuje cięcie kosztów oraz wyprzedaż majątku, który jest zbędny. Na końcu są ludzie – musimy poradzić sobie z błyskawicznie spadającą motywacją zespołu upadającej firmy – uważa Tomasz Zadroga, prezes Ursusa.
 • Wśród kluczowych kryteriów udanej restrukturyzacji można wymienić perfekcyjnie przygotowany plan przedsięwzięcia, zaangażowanie właściciela, dobry zespół pracowników oraz zaufanie banków w powodzenie sanacji.
 • Wykorzystane w artykule wypowiedzi zebrano podczas panelu „Restrukturyzacja”, który odbył się w ramach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Czytaj cały artykuł na portalu WNP.PL

362674_r0_620

09.06.2019

Zadłużony rolnik – koła ratunkowe

Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że sytuacje kryzysowe dotykają nie tylko przedsiębiorców, lecz także gospodarstwa rolne. Liczne artykuły, prezentacje, konferencje poświęcone ustawie Prawo restrukturyzacyjne są adresowane do firm, a zapomina się o 1.405 tys. gospodarstw rolnych funkcjonujących w Polsce, w tym 145 tys. o pow. powyżej 20 ha. Wydaje się, że działalność gospodarstw rolnych jest obarczona […]

Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że sytuacje kryzysowe dotykają nie tylko przedsiębiorców, lecz także gospodarstwa rolne.

Liczne artykuły, prezentacje, konferencje poświęcone ustawie Prawo restrukturyzacyjne są adresowane do firm, a zapomina się o 1.405 tys. gospodarstw rolnych funkcjonujących w Polsce, w tym 145 tys. o pow. powyżej 20 ha. Wydaje się, że działalność gospodarstw rolnych jest obarczona większym ryzykiem w porównaniu z innymi przedsiębiorcami. Anomalie pogodowe, pomory, zarazy i dodatkowo znaczne wahania popytu na produkty rolne mogą powodować problem z rentownością i w efekcie spowodować zagrożenie niewypłacalnością. Wskazujemy koła ratunkowe, z których może skorzystać rolnik prowadzący gospodarstwo, także w formule spółki osobowej lub kapitałowej.

Zapraszamy do lektury całego artykułu autorstwa Andrzeja Głowackiego - doradcy restrukturyzacyjnego DGA Centrum Sanacji Firm na portalu farme.pl:
https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/zadluzony-rolnik-kola-ratunkowe,86408.html

 

Puls Biznesu: Lekarze firm bez wynagrodzenia

Doradcy restrukturyzacyjni na zapłatę za pracę muszą czekać nawet lata, a często w ogóle jej nie dostają Specjaliści, którzy odpowiadają za restrukturyzację firm, narzekają na kłopoty z otrzymaniem zapłaty. — Za połowę postępowań restrukturyzacyjnych, które prowadziliśmy, DGA nie dostało wynagrodzenia albo zwrotu poniesionych na nie wydatków — mówi Andrzej Głowacki, prezes DGA Centrum Sanacji Firm. […]

29.05.2019

Doradcy restrukturyzacyjni na zapłatę za pracę muszą czekać nawet lata, a często w ogóle jej nie dostają

doradca rest

Specjaliści, którzy odpowiadają za restrukturyzację firm, narzekają na kłopoty z otrzymaniem zapłaty. — Za połowę postępowań restrukturyzacyjnych, które prowadziliśmy, DGA nie dostało wynagrodzenia albo zwrotu poniesionych na nie wydatków — mówi Andrzej Głowacki, prezes DGA Centrum Sanacji Firm.

Czytaj cały artykuł na stronie Pulsu Biznesu.

26.05.2019

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach 2019 – podsumowanie

Katowice, 15 maja 2019 r. – Ponad 150 sesji tematycznych, ponad 1000 prelegentów, 12,5 tys. uczestników, ponad 750 akredytowanych przedstawicieli mediów – w Katowicach zakończył się rekordowy XI Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC). Wiele miejsca w programie wydarzenia poświęcono przyszłości Europy, transformacji energetycznej, cyfryzacji, zrównoważonemu rozwojowi i nowym trendom konsumenckim. European Start-up […]

Katowice, 15 maja 2019 r. – Ponad 150 sesji tematycznych, ponad 1000 prelegentów, 12,5 tys. uczestników, ponad 750 akredytowanych przedstawicieli mediów – w Katowicach zakończył się rekordowy XI Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC). Wiele miejsca w programie wydarzenia poświęcono przyszłości Europy, transformacji energetycznej, cyfryzacji, zrównoważonemu rozwojowi i nowym trendom konsumenckim. European Start-up Days, wydarzenie towarzyszące Kongresu, zgromadziło ponad 3 tys. osób.

Wśród wielu poruszanych tematów w tegorocznej edycji Kongresu znalazła się również restrukturyzacja. Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA CSF był moderatorem panelu poświęconego temu zagadnieniu w drugim dniu Kongresu.

Zapraszam do zapoznania się z relacją z tej dyskusji:

Restrukturyzacja firmy - proces okupiony krwią, ale często jedyne wyjście z kryzysu

Zwiększenie kosztów działalności, spadek jakości produktów czy wpływ konkurencji - przyczyn restrukturyzacji w firmie może być wiele. Jak przeprowadzić ją należycie? Praktycy wskazują kilka elementów.

Małych, średnich i dużych firm, które mogą podlegać restrukturyzacji, jest w Polsce ok. 30-40 tysięcy. Tak wynika z wyliczeń Andrzeja Głowackiego, prezesa zarządu DGA Centrum Sanacji Firm, zaprezentowanych podczas X Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

foto 1
- Gdy przedsiębiorca wpadnie w tarapaty, analizuje przyczyny swojej katastrofy, potem robi lepszą lub gorszą diagnozę i pozostają mu dwa wyjścia. Albo samodzielnie, czyli własnymi zasobami spróbuje ratować firmę, albo złoży wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego - mówi Głowacki.

W tym drugim przypadku można się posłużyć wskazówkami, które zostały zdefiniowane w książce „Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych”. Autorzy tej pozycji zwracają uwagę na cztery obszary celów i czynników restrukturyzacji:

1. Opanowanie sytuacji, czyli załagodzenie kryzysu.

2. Odbudowanie wsparcia grup interesów (dostawcy, odbiorcy, banki itd.).

3. Zapewnienie przyszłych źródeł finansowania.

4. Naprawa przedsiębiorstwa w kwestiach strategicznych i organizacyjnych.

Tyle, jeśli chodzi o teorię, a jak wyglądały przykłady udanych restrukturyzacji w praktyce? O tym mówią osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w proces.

Restrukturyzacja na ratunek

Sławomir Harazin, wiceprezes zarządu firmy dystrybucyjnej Action, która w szczytowym momencie generowała 5 mld zł przychodów i zatrudniała ponad 1000 pracowników, zaznacza, że restrukturyzacja to nie jest łatwy proces, ale duże, niemal okupione krwią wyzwanie dla firmy.

- Restrukturyzacja jest bardzo uciążliwym i bardzo kosztownym procesem. Stabilizacja kryzysu, czyli ten początkowy okres, u nas trwał trzy miesiące i to było ogromne wyzwanie, ponieważ nie dość, że wszyscy nasi dostawcy wycofali nam limity kredytowe, to ubezpieczyciele tak nas zablokowali, że nie mogliśmy kupować nawet za gotówkę - mówi Harazin.

Dodaje, że trzeba sobie ułożyć plan restrukturyzacji: co jesteśmy w stanie zrobić i z czego zrezygnować. W ten sposób należy stworzyć pewien plan kosztowy i pod niego zapewnić finansowanie, jak i pod sam koszt procesu restrukturyzacyjnego.

- Nasza restrukturyzacja wiąże się ze zmianą modelu biznesowego. Usunięcia wszystkich nierentownych kontraktów, tego, co narosło przez 25 lat działania firmy - mówi wiceprezes Action.

Zaznacza, że restrukturyzacja to szczególnie trudny proces teraz, przy obecnej sytuacji na rynku pracy. - W procesie restrukturyzacyjnym potrzeba zaangażowanych ludzi, którym jednocześnie nie jesteśmy w stanie płacić premii - mówi Harazin.

W kontekście pracowników niewątpliwym wyzwaniem była restrukturyzacja Huty Bankowej w Dąbrowie Górniczej, w której uczestniczyła Jadwiga Dyktus, prezes zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia.

foto 2

- Przyszłam do firmy po tym, jak jej prezes wyszedł do pracowników ze sztandarem, że nikogo zwalniać nie będzie. Byłam więc w trudnej sytuacji - mówi Dyktus.

Ekspert dodaje, że nigdy żaden doradca ani prezes nie będzie w stanie rozwiązać takiego problemu sam. - To był trudny moment dla Huty Bankowej, a pakiet socjalny dodatkowo wiązał pewne możliwości. Firma stała przed problemem. Z jednej strony trzeba było obniżyć koszty osobowe, w tym zwolnić część załogi, z drugiej strony nie dało się tego zrobić w sposób prosty - wspomina Dyktus.

- Załoga tworzyli ludzie z tego samego pokolenia. Kiedyś wszyscy razem przyszli do pracy w hucie, wszyscy razem doskonalili się i wszyscy się starzeli. W efekcie powstała w ten sposób luka pokoleniowa - dodaje.

Dodatkowo pracowników obejmowała ochrona emerytalna. Zaproponowano im więc podpisanie indywidualnych porozumień - wyliczone wynagrodzenie do końca ochrony zostało podzielone na kwartalne raty i zobowiązano się do tego, że z góry w ratach kwartalnych pracownicy będą otrzymywać pieniądze. Zdecydowana większość pracowników produkcji przystała na propozycję.

Jeszcze innym przykładem dzieli się Hubert Stępniewicz, prezes H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych. Jego zdaniem restrukturyzacja to przede wszystkim odbudowa zaufania i kontakt z załogą. - Kiedy przyszedłem do firmy jako nowa twarz, zespół zarządczy musiał udowodnić, że jesteśmy wiarygodni. Dwanaście miesięcy zajęła nam odbudowa zaufania PKP Intercity, ARP, banków i dostawców - mówi.

foto 3

Stępniewicz zwraca też uwagę na ważną rolę odbudowy zaufania u pracowników. - Zdarzyło się, że zlekceważyłem problem komunikacji z pracownikami. Wyciągnąłem lekcje, jak bardzo ważna jest otwarta komunikacja z pracownikami, po to, aby obniżyć u nich poziom stresu. Utrzymywanie ich w niepewności powoduje, że zaczynają sobie tworzyć różne scenariusze, które są oderwane od rzeczywistości i później taki pracownik, choćby poprzez agresywną bierność, może wywrócić dany projekt i sprawić, że nie zakończy się skutecznie - zaznacza Stępniewicz.

Błędy i przeszkody

Anna Maria Pukszto, partner w Dentons, zwraca uwagę na zewnętrzne czynniki, które mają wpływ na restrukturyzację. Jej zdaniem dla sukcesu restrukturyzacji ważna jest kwestia zaufania w temacie podejścia wierzycieli do dłużników oraz dostępu do finansowania, ale ważny jest także dobrze działający system prawa.

- Co to znaczy? Przede wszystkim szybkie, działające merytorycznie i poprawnie sądy. To są decyzje biznesowe. Jeśli czeka się na podjęcie kluczowych decyzji tygodnie albo miesiące, to restrukturyzacja może się nie udać - mówi Pukszto.

Działania restrukturyzacyjne to również jedna z kilku działalności prowadzonych przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Wiceprezes zarządu ARP Andrzej Kensbok przestrzega jednak przed najczęstszym błędem popełnianym przez przedsiębiorców przy restrukturyzacji.

- Przedsiębiorcy zaczynają poszukiwać pomocy dużo za późno. Dopiero w momencie kompletnej niewypłacalności, jedną nogą w postępowaniu układowym, firmy przychodzą i pytają, czy damy im pieniądze. Ale jak nie ma kapitałów, to jest pomoc publiczna. My nie jesteśmy w stanie udzielać finansowania podmiotom o zerowych albo ujemnych kapitałach własnych - przestrzega Kensbok.

Artykuł powstał na podstawie panelu „Restrukturyzacja”, który odbył się podczas X Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

źródło: 
https://www.pulshr.pl/restrukturyzacja/restrukturyzacja-firmy-proces-okupiony-krwia-ale-czesto-jedyne-wyjscie-z-kryzysu,54195.html

Europejskiemu Kongresowi GospEuropejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 12,5 tys. gości z Polski, Europy, świata. W ponad 150 sesjach bierze co roku udział ok. 1000 panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.odarczemu towarzyszy European Start-up Days – spotkanie młodego
i innowacyjnego biznesu z przedstawicielami korporacji, w którym udział bierze ponad 3 tys. uczestników.
Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.
Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym – www.eecpoland.eu
Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP – www.ptwp.pl

 

Sukces restrukturyzacji to gotówka plus dobry menedżer

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego to jak tłumaczy prezes zarządu DGA Centrum Sanacji Firm Andrzej Głowacki zawód podwyższonego ryzyka.  – Ustawa Prawo restrukturyzacyjne w tej kwestii jest fatalnie napisana i doradca restrukturyzacyjny nie ma żadnej gwarancji, że otrzyma jakiekolwiek wynagrodzenie jak i zwrot poniesionych kosztów. To wstęp do rozmowy Andrzeja Głowackiego, Prezesa DGA Centrum Sanacji Firm SA z […]

08.05.2019

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego to jak tłumaczy prezes zarządu DGA Centrum Sanacji Firm Andrzej Głowacki zawód podwyższonego ryzyka.  - Ustawa Prawo restrukturyzacyjne w tej kwestii jest fatalnie napisana i doradca restrukturyzacyjny nie ma żadnej gwarancji, że otrzyma jakiekolwiek wynagrodzenie jak i zwrot poniesionych kosztów.

To wstęp do rozmowy Andrzeja Głowackiego, Prezesa DGA Centrum Sanacji Firm SA z portalem wnp.pl na temat realiów zawodu doradcy restrukturyzacyjnego.

Cały artykuł można znaleźć tutaj.

14.03.2019

W Polsce są tysiące dobrych firm na sprzedaż

Jak wygląda rynek fuzji i przejęć w Polsce? W 2018 r. UOKiK wydał 228 zgód na połączenia i przejęcia przedsiębiorców. To najwięcej decyzji od 11 lat. – Prognozy wskazują na gorszy w tym roku rozwój światowej gospodarki, co może sprzyjać kupowaniu firm zagranicznych, bo wiele z nich może stanieć. Ale nim polskie firmy będą rozglądać się […]

Jak wygląda rynek fuzji i przejęć w Polsce? W 2018 r. UOKiK wydał 228 zgód na połączenia i przejęcia przedsiębiorców. To najwięcej decyzji od 11 lat. - Prognozy wskazują na gorszy w tym roku rozwój światowej gospodarki, co może sprzyjać kupowaniu firm zagranicznych, bo wiele z nich może stanieć. Ale nim polskie firmy będą rozglądać się za nimi, warto spojrzeć uważniej na krajowy rynek, który nadal wymaga konsolidacji w wielu branżach – mówi Andrzej Głowacki, prezes spółki doradczej DGA SA.

Link do artykułu i wywiadu (nagranie):

https://finanse.wnp.pl/w-polsce-sa-tysiace-dobrych-firm-na-sprzedaz,341148_1_0_.html

KUKE: Początek roku przyniósł wzrost natężenia upadłości firm

Według danych KUKE ponownie zwiększyła się liczba upadłości w relacji do restrukturyzacji, co oznacza zmianę tendencji występujących od czasu wejścia w życie nowego prawa restrukturyzacyjnego w 2016 roku. Natężenie upadłości rośnie kolejny miesiąc z rzędu i osiągnęło obecnie najwyższy poziom od połowy 2018 roku. – Jednocześnie częściej zaczynają ogłaszać niewypłacalność przedsiębiorcy prowadzący firmę w formie […]

28.02.2019

Według danych KUKE ponownie zwiększyła się liczba upadłości w relacji do restrukturyzacji, co oznacza zmianę tendencji występujących od czasu wejścia w życie nowego prawa restrukturyzacyjnego w 2016 roku. Natężenie upadłości rośnie kolejny miesiąc z rzędu i osiągnęło obecnie najwyższy poziom od połowy 2018 roku.

- Jednocześnie częściej zaczynają ogłaszać niewypłacalność przedsiębiorcy prowadzący firmę w formie indywidualnej działalności gospodarczej zamiast spółki - w styczniu podmioty te stanowiły 50% rozpoczętych restrukturyzacji. W styczniu 2019 roku ogłoszono 64 upadłości (wzrost o 14,3% r/r) oraz rozpoczęto 30 restrukturyzacji (spadek o 16,7% r/r) - podają eksperci KUKE.

Czytaj cały artykuł: http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/kuke-poczatek-roku-przyniosl-wzrost-natezenia-upadlosci-firm,168701.html

28.02.2019

Fuzje i przejęcia na Forum Zmieniamy Polski Przemysł

Jakie są przyczyny porażek na rynku M&A? – takie pytanie zadali sobie eksperci na sesji pośwęconej fuzjom i przejęciom podczas tegorocznej edycji Forum Zmieniamy Polski Przemysł w Warszawie, które odbyło się 27 lutego w Warszawie. W debacie wziął udział m.in. Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA. Czytaj relację: https://finanse.wnp.pl/nie-przeplacac-przy-przejeciach-jakie-sa-przyczyny-porazek-na-rynku-m-amp-a,340754_1_0_0.html

Jakie są przyczyny porażek na rynku M&A? - takie pytanie zadali sobie eksperci na sesji pośwęconej fuzjom i przejęciom podczas tegorocznej edycji Forum Zmieniamy Polski Przemysł w Warszawie, które odbyło się 27 lutego w Warszawie. W debacie wziął udział m.in. Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA.

Czytaj relację: https://finanse.wnp.pl/nie-przeplacac-przy-przejeciach-jakie-sa-przyczyny-porazek-na-rynku-m-amp-a,340754_1_0_0.html

Już 500 firm chce restrukturyzacji

W Polsce aktualnie co najmniej 500 przedsiębiorców złożyło wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd otworzył postępowanie dla 417. I jak widać z zestawienia, ich liczba rośnie, natomiast liczba ogłoszonych upadłości stabilizuje się – podkreśla Andrzej Głowacki, prezes DGA Centrum Sanacji Firm w rozmowie z WNP.PL. https://www.wnp.pl/wiadomosci/339442.html  

11.02.2019

W Polsce aktualnie co najmniej 500 przedsiębiorców złożyło wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd otworzył postępowanie dla 417. I jak widać z zestawienia, ich liczba rośnie, natomiast liczba ogłoszonych upadłości stabilizuje się - podkreśla Andrzej Głowacki, prezes DGA Centrum Sanacji Firm w rozmowie z WNP.PL.

https://www.wnp.pl/wiadomosci/339442.html

 

29.01.2019

Skuteczny model restrukturyzacji w zasięgu ręki

Artykuł ukazał się na www.wnp.pl – zobacz Ustawa Prawo restrukturyzacyjne funkcjonuje od trzech lat i media donoszą o nielicznych sukcesach. Na kilkaset otwartych postępowań restrukturyzacyjnych sukcesem, co oznacza wykonanie układu, zakończy się kilka, może kilkanaście. W tej grupie będzie kilka rozpoznawalnych podmiotów, może ACTION S.A., może Piotr i Paweł, co skłoni media do obwieszczenia sukcesu […]
Artykuł ukazał się na www.wnp.pl - zobacz
Bez tytułu

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne funkcjonuje od trzech lat i media donoszą o nielicznych sukcesach. Na kilkaset otwartych postępowań restrukturyzacyjnych sukcesem, co oznacza wykonanie układu, zakończy się kilka, może kilkanaście. W tej grupie będzie kilka rozpoznawalnych podmiotów, może ACTION S.A., może Piotr i Paweł, co skłoni media do obwieszczenia sukcesu ustawy.

doradca rest

DIAGNOZA SYTUACJI

Dlaczego ustawa Prawo restrukturyzacyjne, podobnie jak ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze - w zakresie upadłości z możliwością zawarcia układu nie będzie skutkować naprawą firm znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

Przypomnijmy dlaczego instytucja upadłości z możliwością zawarcia układu poniosła klęskę. Kluczowe przyczyny były dwie:

 • wnioski przedsiębiorców były składane w dramatycznej już sytuacji, co oznacza w praktyce całkowitą utratę płynności, przy braku aktywów, które mogłyby być spieniężone,
 • plan naprawczy ukierunkowany był na zmniejszenie kosztów, liczby zatrudnionych i przede wszystkim redukcję zobowiązań.

Wieloletnia praktyka funkcjonowania PUiN wskazała, że przy takim stanie rzeczy uratowanie przedsiębiorstwa i wywiązanie się z zobowiązań układowych graniczy z cudem.

Jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazywano obawy przedsiębiorców przed etykietą “bankruta”, gdyż do brzmienia firmy dodawano  “w upadłości z możliwością zawarcia układu” i to pierwsze słowo “w upadłości” miało skutkować odwróceniem się otoczenia biznesowego (dostawców, banków, itd.)

CO MIAŁA ZMIENIĆ USTAWA PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE?

Celem ustawy Prawo restrukturyzacyjne jest skłonienie przedsiębiorcy do złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w momencie wystąpienia pierwszych oznak sytuacji kryzysowej.  Temu miała służyć gama czterech postępowań, zwrot “firma w restrukturyzacji”, sprawność działania sądów i doradców restrukturyzacyjnych, Przedsiębiorca w tarapatach nie miał być stygmatyzowany. Ustawodawca w art. 26 ustawy przewidział, że nadzorca sądowy informuje dłużnika o dostępnych źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracuje z dłużnikiem w celu uzyskania tego finansowania. Niestety aktualnie dla przedsiębiorców w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego nie są uruchomione żadne fundusze, które wsparłyby odbudowę kapitału obrotowego. Reasumując, firma po otwarciu postępowania musi próbować sanować się korzystając  z własnych zasobów lub szukać inwestora.

POZYSKANIE INWESTORA W TRAKCIE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Praktyka ostatnich lat wskazuje, że inwestorzy nie są skłonni wspierać finansowo podmioty w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Taka postawa nie dziwi, gdyż racjonalny inwestor nie jest zainteresowany ryzykowaniem własnych środków, gdy nie zna postawy wierzycieli, która będzie wyrażona w trakcie ich zgromadzenia  w celu głosowania nad układem. Można przyjąć, że inwestor porozumie się z kluczowymi wierzycielami i uzgodni propozycje układowe. Jednakże jest to mało prawdopodobne, gdyż wierzyciele nie są skłonni do daleko idących ustępstw, gdy widzą inwestora, który wykazuje zainteresowanie wejściem kapitałowym do przedsiębiorstwa, które znalazło się w tarapatach, a sąd otworzył postępowanie postępowanie restrukturyzacyjne. Z punktu widzenia interesów inwestora optymalnym rozwiązaniem jest nabycie przedsiębiorstwa bez zobowiązań i pozostawienie rozliczeń z wierzycielami nadzorcy sądowemu lub zarządcy.

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne w art. 159 przewiduje możliwość zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku dłużnika. Jednakże ust. 2 tego artykułu podkreśla, że takowe zaspokojenie wierzycieli nie wywołuje skutków sprzedaży egzekucyjnej. Oznacza to, że inwestor nabywa aktywa z obciążeniami, czyli hipotekami i zastawami.

Art. 323 ust. 1 ustawy, który dotyczy postępowania sanacyjnego mówi, że składniki mienia należące do dłużnika i wchodzące w skład masy sanacyjnej mogą zostać zbyte przez zarządcę, za zgodą Sędziego - Komisarza, który określa warunki ich zbycia. Ust. 3 tego artykułu mówi, że takowa sprzedaż wywołuje skutki jak sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym, czyli w trybie egzekucyjnym (bez jakichkolwiek obciążeń).W prowadzonym przez autora artykułu postępowaniu sanacyjnym Spółki Mennica - Metale Szlachetne S.A. Sędzia - Komisarz wyraził zgodę na sprzedaż wszystkich składników majątku zakładu produkcyjnego w oparciu o przepisy art. 323 ustawy. Zarządca - DGA Centrum Sanacji Firm S.A. przekonał Sędziego-Komisarza, że jest dla wierzycieli, lecz także dla pracowników i trwałości części przedsiębiorstwa jest to optymalne rozwiązanie. Komentatorzy ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz część sędziów stoi na stanowisku, że jest to działanie niedopuszczalne.

PRE-PACK IDEALNYM ROZWIĄZANIEM DLA WIERZYCIELI?

Znowelizowana z dniem 1 stycznia 2016r. ustawa Prawo Upadłościowe w art. 56a-h wprowadza instytucję przygotowanej likwidacji, zwanej pre-pack. Art.56a ust. 1 stanowi, że do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.  Ust. 3 precyzuje, że do wniosku dołącza się opis i oszacowanie sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Kolejny ustęp artykułu wymaga prezentacji warunków sprzedaży przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy.

Celowym jest postawienie pytania o scenariusz jakiego oczekuje ustawodawca. Analiza przepisów działu VII ustawy - Przygotowana likwidacja pozwala nakreślić zachowanie przedsiębiorcy niewypłacalnego. Należy zwrócić uwagę, że te działania, o których w kolejnych zdaniach odbywają bez jakiejkolwiek ochrony przed wierzycielami, co może oznaczać zablokowanie przez komorników rachunków bankowych, sprzedaż przez nich składników majątku, itd. Pierwszym krokiem przedsiębiorcy, który chce skorzystać z instytucji pre-pack winno być pozyskanie inwestora.  Może to nastąpić w drodze kuluarowych rozmów z konkurentami, dostawcami, odbiorcami. Możliwe jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy doradczej, która dokona rozpoznania potencjalnych nabywców przedsiębiorstwa. Trzeba mieć świadomość, że ujawnienie informacji o kryzysowej sytuacji przedsiębiorcy może skutkować u potencjalnych inwestorów, którzy są jego wierzycielami podjęciem działań mających na celu ich wyegzekwowanie. Zagrożeniem jest pojawienie się informacji przekazywanej “pocztą pantoflową” o bardzo trudnej sytuacji przedsiębiorcy, który szuka inwestora. Efektem mogą być liczne działania mające na celu zabezpieczenie swoich interesów przez podmioty, które pierwsze dowiedzą się o tym. Innym ryzykiem może być nakłonienie podmiotu znanego lub bliskiego przedsiębiorcy do wystąpienia w roli nabywcy. Co prawda na straży interesów wierzycieli stoi osoba wpisana na listę biegłych sądowych, lecz trzeba mieć świadomość, że oszacowanie przedsiębiorstwa w stanie niewypłacalności jest bardzo trudne i obarczone ryzykiem popełnienia błędu.

Uzasadnionym jest pytanie, czy z punktu widzenia interesów wierzycieli optymalnym rozwiązaniem jest pozyskanie inwestora w postępowaniu niepublicznym. Zdaniem autora, odpowiedź na to pytanie jest negatywna.

OPTYMALNE ROZWIĄZANIE

Przedstawione wyżej rozwiązania pozwalają postawić wniosek o konieczności zmiany przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne i umożliwienie co najmniej w postępowaniu sanacyjnym sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w trybie egzekucyjnym.

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne funkcjonuje dopiero od trzech lat i jest to zbyt krótki okres czasu, aby zmienić postawę przedsiębiorców w kierunku korzystania z jej przepisów w początkowej fazie sytuacji kryzysowej. Postępowania restrukturyzacyjne prowadzone przez DGA Centrum Sanacji Firm S.A. jednoznacznie wskazują, że przedsiębiorcy składają wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, gdy nie są zagrożeni niewypłacalnością, lecz gdy są niewypłacalni. Nadto nie dysponują aktywami zbywalnymi, które pomogłyby zarządcy uruchomić jego naprawę.

Trzy elementy są niezbędne, aby pozyskać inwestora, który nabędzie aktywa przedsiębiorstwa lub jego zorganizowaną część:

 • ochrona przed wierzycielami
 • publiczne zaproszenie do nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 • uregulowanie statusu dotychczasowego właściciela.

Dwa pierwsze aspekty zostały powyżej omówione. Trzeci element wynika z rozmów przeprowadzanych z przedsiębiorcami, który jak najbardziej akceptują pozyskanie inwestora, jednakże oczekują, że nadal będą mogli uczestniczyć w strukturze właścicielskiej. Wynika to z wieloletniej relacji, często od momentu powołania przedsiębiorstwa a także z chęci zachowania, przynajmniej okresowo miejsca pracy.

Postępowanie, na które składają się wyżej wskazane trzy elementy mogłyby być realizowane w ramach postępowania sanacyjnego. Oczywiście bezwzględnym warunkiem byłoby pozbawienie zarządu dłużnika i bardzo sprawne przeprowadzenie przez zarządcę procesu pozyskania inwestora.

PODSUMOWANIE

W świetle powyższych rozważań art. 3 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne winien brzmieć:

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, w tym sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.


Andrzej Głowacki, dr licencja 689

Prezes DGA CSF S.A.

KUKE prognozuje 11-procentowy wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji w 2019 roku

Łączna liczba upadłości i restrukturyzacji ukształtuje się na poziomie ok. 1 200 podmiotów, co oznacza wzrost o około 11% r/r, prognozuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Najbardziej zagrożone branże według tej prognozy to budownictwo i transport. Czytaj artykuł: https://www.money.pl/gielda/kuke-liczba-upadlosci-i-restrukturyzacji-firm-wzrosnie-o-ok-11-r-r-w-2019-r-6340871716440193a.html

22.01.2019

Łączna liczba upadłości i restrukturyzacji ukształtuje się na poziomie ok. 1 200 podmiotów, co oznacza wzrost o około 11% r/r, prognozuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Najbardziej zagrożone branże według tej prognozy to budownictwo i transport.

Czytaj artykuł: https://www.money.pl/gielda/kuke-liczba-upadlosci-i-restrukturyzacji-firm-wzrosnie-o-ok-11-r-r-w-2019-r-6340871716440193a.html

30.12.2018

Puls Biznesu: Naprawcza ustawa działa

Polecamy artykuł na stronie Pulsu Biznesu, gdzie m.in. czytamy wypowiedź Andrzeja Głowackiego, Prezesa DGA Centrum Sanacji Firm: „— Odkąd nowe przepisy weszły w życie, maleje liczba ogłoszonych upadłości, podczas gdy coraz więcej mamy postępowań restrukturyzacyjnych. Jestem przekonany, że w przyszłym roku liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych przekroczy liczbę upadłości.” Przejdź do artykułu.

Polecamy artykuł na stronie Pulsu Biznesu, gdzie m.in. czytamy wypowiedź Andrzeja Głowackiego, Prezesa DGA Centrum Sanacji Firm: "— Odkąd nowe przepisy weszły w życie, maleje liczba ogłoszonych upadłości, podczas gdy coraz więcej mamy postępowań restrukturyzacyjnych. Jestem przekonany, że w przyszłym roku liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych przekroczy liczbę upadłości."

Przejdź do artykułu.

Szanowni Państwo,

Pragniemy złożyć życzenia spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a zbliżający się Rok niech będzie wypełniony sukcesami w życiu osobistym oraz zawodowym. Doradcy restrukturyzacyjni DGA CSF  

13.12.2018

Pragniemy złożyć życzenia spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a zbliżający się Rok niech będzie wypełniony sukcesami w życiu osobistym oraz zawodowym.

Doradcy restrukturyzacyjni DGA CSF

 

życzenia csf 2018

20.11.2018

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 41.176 m2 – Warszawa, Targówek

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. oraz DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN I zapraszają do składania ofert nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 41.176 m2 I Działka zlokalizowana jest w Warszawie – dzielnica Targówek I Szczegółowe informacje zawarte są w załączonych poniżej dokumentach I Kontakt: DGA Centrum Sanacji Firm S.A. mail: mennica-metale@sanacjafirm.pl […]

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. oraz DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN

I

zapraszają do składania ofert nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 41.176 m2

I

Działka zlokalizowana jest w Warszawie - dzielnica Targówek

I

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonych poniżej dokumentach

I

Kontakt: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

mail: mennica-metale@sanacjafirm.pl

I

Regulamin wyboru nabywcy oraz formularz ofertowy zostaną udostępnione zainteresowanym w dniu 21 listopada 2018 r. na niniejszej stronie lub zostaną przesłane mailowo po wcześniejszym kontakcie.

I

Dokumenty do pobrania:

 1. Krótka informacja o nieruchomości
 2. Regulamin wyboru nabywcy

Fundusz „ratunkowy” zachęci firmy do restrukturyzacji?

Sanacja nie dla każdego. Wniosek o sanację firmy musi zatwierdzić sąd. Robi to, jeśli uzna, że plan restrukturyzacji ma szanse powodzenia. Nie jest to rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa w kłopotach. – idealny kandydat do sanacji to firma, która ma majątek, załogę i produkt, a popadła w kłopoty z powodu np. niezapłaconego zlecenia lub wysokiej kary […]

24.10.2018

Sanacja nie dla każdego. Wniosek o sanację firmy musi zatwierdzić sąd. Robi to, jeśli uzna, że plan restrukturyzacji ma szanse powodzenia. Nie jest to rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa w kłopotach. - idealny kandydat do sanacji to firma, która ma majątek, załogę i produkt, a popadła w kłopoty z powodu np. niezapłaconego zlecenia lub wysokiej kary - mówi Andrzej Głowacki - Takiej firmie dodatkowe finansowanie pomoże wyjść na prostą. 

Zapraszamy serdecznie do lektury artykułu w Głosie Wielkopolskim z dnia 24.10.18r., w którym Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. dzieli się spostrzeżeniami dotyczącymi postępowań restrukturyzacyjnych i zdolności firm do wyjścia z kłopotów.

2018-10-24 GW Fundusz ratunkowy zachęci firmy do restyukturyzacji

18.10.2018

„Naprawy rzadko kończą się sukcesem” – Andrzej Głowacki dla Pulsu Biznesu o doświadczeniach w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Gorąco polecamy artykuł opublikowany w wydaniu PULSU BIZNESU z 17.10.2018r., w którym Andrzej Głowacki dzieli się doświadczeniami z postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Mówi także o tym, jak DGA wspiera finansowo restrukturyzowane firmy. Naprawy rzadko kończą się sukcesem

Gorąco polecamy artykuł opublikowany w wydaniu PULSU BIZNESU z 17.10.2018r., w którym Andrzej Głowacki dzieli się doświadczeniami z postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Mówi także o tym, jak DGA wspiera finansowo restrukturyzowane firmy.

Naprawy rzadko kończą się sukcesem

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI – INOX GROUP SP. Z O.O. S.K.A.

Syndyk masy upadłości Inox Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Kaliszu, sygn. akt V GUp 3/17 OGŁASZA III POSTĘPOWANIE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI   Oferty należy składać w terminie do 15 listopada 2018 r. Wykaz nieruchomości i więcej informacji dotyczących postępowania znajduje się w ogłoszeniu oraz regulaminie, które można pobrać klikając […]

09.10.2018

Syndyk masy upadłości
Inox Group Sp. z o.o. S.K.A
z siedzibą w Kaliszu, sygn. akt V GUp 3/17

OGŁASZA III POSTĘPOWANIE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

 

Oferty należy składać w terminie do 15 listopada 2018 r.
Wykaz nieruchomości i więcej informacji dotyczących postępowania znajduje się w ogłoszeniu oraz regulaminie, które można pobrać klikając w linki poniżej.

 

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Regulamin sprzedaży nieruchomości

3. Formularz ofertowy

 

 

09.10.2018

SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI – INOX GROUP SP. Z O.O. S.K.A.

Syndyk masy upadłości Inox Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Kaliszu, sygn. akt V GUp 3/17 OGŁASZA II POSTĘPOWANIE NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI   Oferty należy składać w terminie do 15 listopada 2018 r. Wykaz ruchomości i więcej informacji dotyczących postępowania znajduje się w ogłoszeniu oraz regulaminie, które można pobrać klikając […]

Syndyk masy upadłości
Inox Group Sp. z o.o. S.K.A
z siedzibą w Kaliszu, sygn. akt V GUp 3/17

OGŁASZA II POSTĘPOWANIE NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

 

Oferty należy składać w terminie do 15 listopada 2018 r.
Wykaz ruchomości i więcej informacji dotyczących postępowania znajduje się w ogłoszeniu oraz regulaminie, które można pobrać klikając w linki poniżej.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Regulamin sprzedaży ruchomości

3. Formularz ofertowy

 

 

Zaproszenie do zgłaszania zainteresowania do nawiązania współpracy kapitałowej lub gospodarczej z wydziałem obróbki – Zakłady Metalurgiczne POMET S.A.

     Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Zakładów Metalurgicznych POMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu serdecznie zaprasza inwestorów, producentów i odbiorców odlewów do rozważenia inwestycji kapitałowej i/lub nawiązania współpracy gospodarczej z wydziałem obróbki.      Począwszy od 15 lutego 2018 r. DGA Centrum Sanacji Firm S.A. wykonuje funkcję Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym.      Krótkie memorandum można ściągnąć klikając […]

02.10.2018

     Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Zakładów Metalurgicznych POMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu serdecznie zaprasza inwestorów, producentów i odbiorców odlewów do rozważenia inwestycji kapitałowej i/lub nawiązania współpracy gospodarczej z wydziałem obróbki.

     Począwszy od 15 lutego 2018 r. DGA Centrum Sanacji Firm S.A. wykonuje funkcję Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym.

     Krótkie memorandum można ściągnąć klikając na link

W przypadku zainteresowania inwestycją kapitałową lub nawiązaniem współpracy proszę o bezpośredni kontakt:

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
e-mail: andrzej.glowacki@sanacjafirm.pl
tel. 601 770 896

Wioleta Kijanka
Prezes Zarządu
Zakłady Metalurgiczne POMET S.A.
e-mail: wioleta.kijanka@pomet.eu
tel. 730 380 923

09.07.2018

Syndyk zleci oszacowanie należności upadłego

Syndyk masy upadłości Lider Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 53/18 ZLECI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEMU OSZACOWANIE NALEŻNOŚCI UPADŁEGO   KWOTA NALEŻNOŚCI – 15,2 mln zł, ok. 25 pozycji Informacji udziela Biuro Syndyka, tel. 61 643 51 00 mail: lider@sanacjafirm.pl w godz. 8:00 – 16:00, pon. – pt. Termin złożenia pisemnych ofert: […]

Syndyk masy upadłości
Lider Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
sygn. akt X GUp 53/18

ZLECI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEMU OSZACOWANIE NALEŻNOŚCI UPADŁEGO

 

KWOTA NALEŻNOŚCI – 15,2 mln zł, ok. 25 pozycji

Informacji udziela Biuro Syndyka, tel. 61 643 51 00

mail: lider@sanacjafirm.pl w godz. 8:00 – 16:00, pon. – pt.

Termin złożenia pisemnych ofert: 23 lipca 2018 r., godz. 15:00

Termin wykonania prac: 20 sierpnia 2018 r.

Wybór oferty: 23 lipca 2018 r. godz. 16:00

Syndyk zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny.

 

Oferty proszę składać na adres:

Biuro Syndyka A.G.  ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań

 

 

Europejski Kongres Gospodarczy 2018 – relacja

Szanowni Państwo, Za nami 10. edycja jubileuszowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Serdecznie dziękujemy za udział w Panelu Restrukturyzacja, w szczególności uczestnikom sesji za ciekawą, merytoryczną dyskusję. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Kongresu Europejski Kongres Gospodarczy

21.05.2018

Szanowni Państwo,

Za nami 10. edycja jubileuszowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Serdecznie dziękujemy za udział w Panelu Restrukturyzacja, w szczególności uczestnikom sesji za ciekawą, merytoryczną dyskusję.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Kongresu

EKG 2018

Europejski Kongres Gospodarczy

09.05.2018

Europejski Kongres Gospodarczy 2018

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Jubileuszowym Europejskim Kongresie Gospodarczym 2018, który odbędzie się w dniach 14-16 maja 2018 r. w Katowicach. W szczególności zachęcamy do wysłuchania dyskusji w trakcie panelu Restrukturyzacja, którego moderatorem będzie Prezes Zarządu DGA S.A. i DGA Centrum Sanacji Firm S.A. – Andrzej Głowacki. http://www.eecpoland.eu/2018/pl/panel/2534.html Europejski Kongres Gospodarczy

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Jubileuszowym Europejskim Kongresie Gospodarczym 2018, który odbędzie się w dniach 14-16 maja 2018 r. w Katowicach.

W szczególności zachęcamy do wysłuchania dyskusji w trakcie panelu Restrukturyzacja, którego moderatorem będzie Prezes Zarządu DGA S.A. i DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Andrzej Głowacki.

http://www.eecpoland.eu/2018/pl/panel/2534.html

Europejski Kongres Gospodarczy

Prawo restrukturyzacyjne oczyma praktyka – artykuł

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z analizą „Prawo restrukturyzacyjne oczyma praktyka” przygotowaną przez Prezesa Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. – Andrzeja Głowackiego. Analiza nie ma charakteru pracy naukowej lecz jest przeglądem przypadków, z którymi spotkał się autor z zespołem doradców DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Celem analizy jest wskazanie czynników, które mogą wpłynąć na […]

16.04.2018

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z analizą "Prawo restrukturyzacyjne oczyma praktyka" przygotowaną przez Prezesa Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Andrzeja Głowackiego.

Analiza nie ma charakteru pracy naukowej lecz jest przeglądem przypadków, z którymi spotkał się autor z zespołem doradców DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Celem analizy jest wskazanie czynników, które mogą wpłynąć na podniesienie wskaźnika zawartych i wykonanych układów. Na razie efekty funkcjonowania ustawy nie są zadowalające, mimo, że bardzo pozytywnie należy odebrać zwiększającą się liczbę składanych wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Kliknij aby pobrać artykuł

20.02.2018

DGA Centrum Sanacji Firm Zarządcą w postępowaniu sanacyjnym Zakładów Metalurgicznych POMET S.A.

Dnia 15 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wydał Postanowienie, w którym: otworzył postępowanie sanacyjne spółki Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. (KRS: 0000000874) wyznaczył sędziego – komisarza w osobie ASR Artura Kapłona wyznaczył Zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu Pomet S.A. to odlewnia staliwa zlokalizowana […]

Dnia 15 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu wydał Postanowienie, w którym:

 • otworzył postępowanie sanacyjne spółki Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. (KRS: 0000000874)

 • wyznaczył sędziego - komisarza w osobie ASR Artura Kapłona

 • wyznaczył Zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu

Pomet S.A. to odlewnia staliwa zlokalizowana w Poznaniu z ponad 100-letnim doświadczeniem. Świadczy kompleksowe usługi przygotowania modelu, odlania, obróbki i organizacji dostawy odlewów.

Kluczowe informacje na temat postępowania sanacyjnego znajdują się na stronie: www.sanacjafirm.pl/pomet

ZAPROSZENIE DO INWESTYCJI KAPITAŁOWEJ I/LUB NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z LOXA SP. Z O. O. W ŻARKACH

     Zarządca w postępowaniu sanacyjnym LOXA Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Żarkach serdecznie zaprasza inwestorów, producentów i odbiorców akumulatorów do rozważenia inwestycji kapitałowej i/lub nawiązania współpracy.       Począwszy od 2 stycznia 2018 r. DGA Centrum Sanacji Firm S.A. wykonuje funkcję Zarządcy, przy sprawowaniu zarządu przez obecny jego skład, co świadczy o przekonaniu Sądu […]

15.02.2018

     Zarządca w postępowaniu sanacyjnym LOXA Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Żarkach serdecznie zaprasza inwestorów, producentów i odbiorców akumulatorów do rozważenia inwestycji kapitałowej i/lub nawiązania współpracy. 

     Począwszy od 2 stycznia 2018 r. DGA Centrum Sanacji Firm S.A. wykonuje funkcję Zarządcy, przy sprawowaniu zarządu przez obecny jego skład, co świadczy o przekonaniu Sądu o gwarancji należytego jego sprawowania.

Sąd w Częstochowie otwierając postępowanie restrukturyzacyjne stworzył szansę Spółce LOXA na naprawę firmy i zapewnił okresową (ca 1 rok) ochronę przed wierzycielami.

Działania Zarządu i Zarządcy są ukierunkowane na pozyskanie inwestora, który kupi 100 proc. pakiet udziałów i dofinansuje Spółkę kwotą co najmniej 2 mln zł. Aktualny jedyny udziałowiec jest zainteresowany zbyciem swojego pakietu.

Prawie dwumiesięczne doświadczenie z współpracy z LOXA pozwala stwierdzić, że jest firmą zatrudniającą zaangażowanych, wykwalifikowanych Pracowników, posiadającą bardzo dobrą technologię i produkt (akumulator) oraz zdywersyfikowany rynek sprzedaży.

     Krótkie memorandum oraz informacje dotyczące postępowania sanacyjnego są dostępne na stronie www.sanacjafirm.pl/loxa

W przypadku zainteresowania inwestycją kapitałową lub nawiązaniem współpracy proszę o bezpośredni kontakt:

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
e-mail: andrzej.glowacki@sanacjafirm.pl
tel. 601 770 896

Marek Skwarczyński
Prezes Zarządu LOXA Sp. z o.o.
e-mail: m.skwarczynski@loxa.pl
tel. 692 191 228

19.01.2018

Sprzedaż aktywów Zakładu produkcyjnego Mennica – Metale Szlachetne S.A. w Radzyminie

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Mennica – Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji www.mennica-metale.com.pl   ogłasza sprzedaż w drodze konkursu ofert składników zakładu produkcyjnego w Radzyminie.   Zakład produkcyjny w Radzyminie to nowoczesny, specjalistyczny przetwórca przemysłowy metali szlachetnych.   Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2018r. godz. 15:00   W celu otrzymania załącznika nr 1 Regulaminu Konkursu […]

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym
Mennica – Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji
www.mennica-metale.com.pl

 

ogłasza sprzedaż w drodze konkursu ofert składników zakładu produkcyjnego w Radzyminie.

 

Zakład produkcyjny w Radzyminie to nowoczesny, specjalistyczny przetwórca przemysłowy metali szlachetnych.

 

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2018r. godz. 15:00

 

W celu otrzymania załącznika nr 1 Regulaminu Konkursu nr 4, uprzejmie prosimy o przesłanie mailem podpisanej deklaracji zachowania poufności (do pobrania poniżej).

 

Kontakt: Zarządca – DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
mail: mennica-metale@sanacjafirm.pl

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin konkursu nr 4

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu z dnia 19 stycznia 2018r.

3. Zaproszenie dla inwestorów

4. Deklaracja zachowania poufności

 

DGA Centrum Sanacji Firm ustanowiona Zarządcą w postępowaniu sanacyjnym LOXA Sp. z o.o.

Dnia 2 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał Postanowienie, w którym: otworzył postępowanie sanacyjne spółki LOXA Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach (KRS: 0000212176) wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózka – Chamali wyznaczył Zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu LOXA Sp. z o.o. […]

16.01.2018

Dnia 2 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał Postanowienie, w którym:

 • otworzył postępowanie sanacyjne spółki LOXA Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach (KRS: 0000212176)

 • wyznaczył sędziego - komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózka - Chamali

 • wyznaczył Zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu

LOXA Sp. z o.o. jest jednym z wiodących polskich producentów akumulatorów rozruchowych, specjalizującym się w produkcji akumulatorów do samochodów osobowych i ciężarowych.

Kluczowe informacje na temat postępowania sanacyjnego znajdują się na stronie: www.sanacjafirm.pl/loxa/

01.01.2018

Zmiana adresu siedziby DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

Uprzejmie informujemy, że od 8 stycznia 2018r. nastąpiła zmiana adresu siedziby DGA Centrum Sanacji Firm S.A. nowy adres: ul. Towarowa 37, III piętro 61-896 Poznań  

Uprzejmie informujemy, że od 8 stycznia 2018r.
nastąpiła zmiana adresu siedziby
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

nowy adres:
ul. Towarowa 37, III piętro
61-896 Poznań

 

Sprzedaż aktywów producenta siatek platynowych dla zakładów azotowych

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Mennica – Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji www.mennica-metale.com.pl zaprasza zainteresowane podmioty do zgłoszenia zainteresowania nabyciem składników zakładu produkcyjnego w Radzyminie. Zakład produkcyjny w Radzyminie to nowoczesny, specjalistyczny przetwórca przemysłowy metali szlachetnych. W celu otrzymania memorandum uprzejmie prosimy o przesłanie mailem podpisanej deklaracji zachowania poufności (do pobrania poniżej). Kontakt: Zarządca – DGA […]

18.09.2017

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym
Mennica – Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji
www.mennica-metale.com.pl

zaprasza zainteresowane podmioty do zgłoszenia zainteresowania nabyciem składników zakładu produkcyjnego w Radzyminie.

Zakład produkcyjny w Radzyminie to nowoczesny, specjalistyczny przetwórca przemysłowy metali szlachetnych.

W celu otrzymania memorandum uprzejmie prosimy o przesłanie mailem podpisanej deklaracji zachowania poufności (do pobrania poniżej).

Kontakt: Zarządca – DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
mail: mennica-metale@sanacjafirm.pl

Dokumenty do pobrania:

1. Krótka informacja o Zakładzie

2. Zaproszenie do zgłoszenia zainteresowania

3. Deklaracja zachowania poufności

Documents to download:

1. MMS GENERAL INFORMATION

2. MMS Call for notices of interest 

3. MMS Non-discloure agreement

18.09.2017

DGA Centrum Sanacji Firm zaprasza do nabycia składników majątku

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym AIKON FINANSE 1 Sp. z o.o. Sp. k. w restrukturyzacji zaprasza zainteresowanych do nabycia składników majątku Spółki, m.in.: Samochody osobowe marek Renault, Skoda, Volkswagen, Wyposażenie biurowe  (meble, sprzęt elektroniczny). W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Zarządcą: Kontakt: Zarządca – DGA Centrum Sanacji Firm S.A. mail: aikon@sanacjafirm.pl  

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym
AIKON FINANSE 1 Sp. z o.o. Sp. k. w restrukturyzacji

zaprasza zainteresowanych do nabycia składników majątku Spółki, m.in.:

 • Samochody osobowe marek Renault, Skoda, Volkswagen,
 • Wyposażenie biurowe  (meble, sprzęt elektroniczny).

W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Zarządcą:

Kontakt: Zarządca – DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
mail: aikon@sanacjafirm.pl

 

DGA Centrum Sanacji Firm ustanowiona Zarządcą w postępowaniu sanacyjnym AIKON FINANSE 1 Sp. z o.o. sp.k.

W dniu 26 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wydał Postanowienie, w którym: otworzył postępowanie sanacyjne spółki AIKON FINANSE 1 Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000598759) wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera wyznaczył Zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą […]

29.06.2017

W dniu 26 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu wydał Postanowienie, w którym:

 • otworzył postępowanie sanacyjne spółki AIKON FINANSE 1 Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu

  (KRS: 0000598759)

 • wyznaczył sędziego - komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera

 • wyznaczył Zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Kluczowe informacje na temat postępowania sanacyjnego znajdują się na stronie: www.sanacjafirm.pl/aikon/

05.06.2017

DGA S.A. WSPIERA FINANSOWO RESTRUKTURYZOWANE PRZEDSIĘBIORSTWO

W dniu 1 czerwca 2017 r. Zarząd DGA S.A. zawarł umowę pożyczki pieniężnej z DGA Centrum Sanacji Firm S.A., która wykonuje czynności Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Spółki Mennica – Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie. Więcej informacji: DGA S.A. notatka prasowa 1.06.2017 DGA S.A. raport bieżący nr 9 oraz na stronie DGA S.A.   […]

W dniu 1 czerwca 2017 r. Zarząd DGA S.A. zawarł umowę pożyczki pieniężnej z DGA Centrum Sanacji Firm S.A., która wykonuje czynności Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Spółki Mennica - Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie.

Więcej informacji:
DGA S.A. notatka prasowa 1.06.2017
DGA S.A. raport bieżący nr 9

oraz na stronie DGA S.A.

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Restrukturyzacja naprawcza – wyzwanie dla Doradców”

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Restrukturyzacja naprawcza – wyzwanie dla Doradców”, która odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r. Celem konferencji jest praktyczne spojrzenie na biznes restrukturyzacyjny, prezentacja najnowszych i skutecznych rozwiązań, dyskusja nad wybranymi narzędziami restrukturyzacyjnymi. Spotkanie służy również promocji działań restrukturyzacyjnych i edukacji przedsiębiorców co […]

02.06.2017

Zapraszamy do udziału w Konferencji "Restrukturyzacja naprawcza - wyzwanie dla Doradców", która odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r.

Celem konferencji jest praktyczne spojrzenie na biznes restrukturyzacyjny, prezentacja najnowszych i skutecznych rozwiązań, dyskusja nad wybranymi narzędziami restrukturyzacyjnymi. Spotkanie służy również promocji działań restrukturyzacyjnych i edukacji przedsiębiorców co do możliwości i warunków ich wykorzystania.

Szerokie grono prelegentów – praktyków i twórców Prawa restrukturyzacyjnego a w nim licencjonowany doradca restrukturyzacyjny Andrzej Głowacki  - omówi biznesowe i prawne aspekty doradztwa restrukturyzacyjnego.

Więcej informacji na temat konferencji oraz szczegółowy program znajduje się na stronie: www.akademiarestrukturyzacji.pl

 

kompozytka

 

 

19.05.2017

Nowe doświadczenia – DGA Centrum Sanacji Firm ustanowiona Nadzorcą Wykonania Układu w przyśpieszonym postępowaniu układowym Hygienika Dystrybucja S.A.

W dniu 21 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zarządził: z dniem 31 sierpnia 2017r. nadzorca sądowy – DGA Centrum Sanacji Firm S.A. – objął funkcję Nadzorcy Wykonania Układu w przyśpieszonym postępowaniu układowym Hygienika Dystrybucja S.A. DGA CSF po raz pierwszy będzie miała okazję zbierać doświadczenia jako Nadzorca Wykonania Układu. Warto […]

W dniu 21 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zarządził:

 • z dniem 31 sierpnia 2017r. nadzorca sądowy - DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - objął funkcję Nadzorcy Wykonania Układu w przyśpieszonym postępowaniu układowym Hygienika Dystrybucja S.A.

DGA CSF po raz pierwszy będzie miała okazję zbierać doświadczenia jako Nadzorca Wykonania Układu. Warto wspomnieć, że tym samym zaliczamy się do grona pionierów, bowiem w skali kraju funkcję tę sprawuje obecnie tylko 6 doradców restrukturyzacyjnych.

Kluczowe informacje na temat przyśpieszonego postępowania układowego znajdują się na stronie: www.sanacjafirm.pl/hdsa

Zapraszamy na IV Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego

Szanowni Państwo, To ostatnie chwile aby zapisać się na IV Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego 27 – 28 kwietnia 2017r. Tematy sesji są naprawdę ciekawe: Postępowanie sanacyjne w praktyce Pre – pack Odpowiedzialność karna w prawie insolwencyjnym Serdecznie zapraszamy, warto być http://kongresy.allerhand.pl/kongres/  

24.04.2017

Szanowni Państwo,

To ostatnie chwile aby zapisać się na IV Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego 27 - 28 kwietnia 2017r.

Tematy sesji są naprawdę ciekawe:

 • Postępowanie sanacyjne w praktyce

 • Pre - pack

 • Odpowiedzialność karna w prawie insolwencyjnym

Serdecznie zapraszamy, warto być

http://kongresy.allerhand.pl/kongres/

 

24.04.2017

Ogłoszenie upadłości SMA Sp. z o.o.

  Dnia 12 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał Postanowienie, w którym: ogłosił upadłość SMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 4, KRS: 0000020152 zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa SMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na […]

 

Dnia 12 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał Postanowienie, w którym:

 • ogłosił upadłość SMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 4, KRS: 0000020152

 • zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa SMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Agencji Ochrony Lion Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Śrem za cenę 240.000,00 zł

 

Pełna treść postanowienia dostępna jest tutaj:
12.04.2017 - Postanowienie SMA. Sp. z o.o.

 

Kluczowe informacje na temat przyśpieszonego postępowania układowego Hygienika Dystrybucja S.A. znajdują się na stronie: www.sanacjafirm.pl/sma

 

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę lub zakup nieruchomości

DGA Centrum Sanacji Firm w Poznaniu,  Zarządca BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji,  zaprasza do składania ofert na dzierżawę lub zakup nieruchomości przemysłowych w lokalizacjach: Góra – gmina Góra, powiat górowski, województwo dolnośląskie Zduny – gmina Zduny, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie Witaszyce – gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie Kluczowe informacje na temat oferowanych […]

11.04.2017

DGA Centrum Sanacji Firm w Poznaniu,  Zarządca BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji,  zaprasza do składania ofert na dzierżawę lub zakup nieruchomości przemysłowych w lokalizacjach:

 • Góra - gmina Góra, powiat górowski, województwo dolnośląskie

 • Zduny - gmina Zduny, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie

 • Witaszyce - gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie

Kluczowe informacje na temat oferowanych nieruchomości znajduje się w memorandum informacyjnym, które można pobrać tutaj: Memorandum

11.04.2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawy gotowej karmy dla bydła

DGA Centrum Sanacji Firm w Poznaniu,  Zarządca BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji,  zaprasza do składania ofert na regularne/całoroczne dostawy gotowej karmy dla bydła – stado w ilości 7000 szt. Miejsca dostaw oraz inne kluczowe informacje na temat postępowania ofertowego znajdują się na stronie: www.sanacjafirm.pl/karma-bmkobylin

DGA Centrum Sanacji Firm w Poznaniu,  Zarządca BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji,  zaprasza do składania ofert na regularne/całoroczne dostawy gotowej karmy dla bydła – stado w ilości 7000 szt.

Miejsca dostaw oraz inne kluczowe informacje na temat postępowania ofertowego znajdują się na stronie: www.sanacjafirm.pl/karma-bmkobylin

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Poznaniu, Zarządca BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji, zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Kluczowe informacje na temat postępowania ofertowego znajdują się na stronie: www.sanacjafirm.pl/dzierzawa-bmkobylin

20.03.2017

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Poznaniu, Zarządca BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji, zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Kluczowe informacje na temat postępowania ofertowego znajdują się na stronie: www.sanacjafirm.pl/dzierzawa-bmkobylin

28.02.2017

Zatwierdzenie układu Hygienika Dystrybucja S.A.

W dniu 05 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy wydał Postanowienie, w którym: zatwierdził układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli Hygienika S.A. w dniu 19 grudnia 2016r.   Treść postanowienia dostępna jest tutaj: 2017-01-05 Postanowienie o zatwierdzeniu układu Hygienika Dystrybucja S.A.   Kluczowe informacje na temat przyśpieszonego postępowania układowego Hygienika Dystrybucja S.A. […]

W dniu 05 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy wydał Postanowienie, w którym:

 • zatwierdził układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli Hygienika S.A. w dniu 19 grudnia 2016r.

 

Treść postanowienia dostępna jest tutaj:
2017-01-05 Postanowienie o zatwierdzeniu układu Hygienika Dystrybucja S.A.

 

Kluczowe informacje na temat przyśpieszonego postępowania układowego Hygienika Dystrybucja S.A. znajdują się na stronie: www.sanacjafirm.pl/hdsa

 

DGA Centrum Sanacji Firm ustanowiona zarządcą w postępowaniu sanacyjnym HCH Sp. z o.o.

W dniu 06 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym: otworzył postępowanie sanacyjne spółki HCH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000315654) wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir wyznaczył zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu. HCH […]

09.02.2017

W dniu 06 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym:

 • otworzył postępowanie sanacyjne spółki HCH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  (KRS: 0000315654)

 • wyznaczył sędziego - komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir

 • wyznaczył zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu.

HCH Sp. z o.o. jest pionierem w dziedzinie energooszczędnych rozwiązań w budownictwie. Spółka oferuje unikalne i ekonomiczne w produkcji zestawy prefabrykatów budowlanych. Wykorzystuje się je do budowy domów w technologii bezspoinowej z elementów perlitowych wykonywanych z prasowanej kapaliny mineralnej.

Kluczowe informacje na temat postępowania sanacyjnego znajdują się na stronie: www.sanacjafirm.pl/hch/

02.02.2017

DGA Centrum Sanacji Firm ustanowiona nadzorcą sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym Ekotermika S.A.

W dniu 19 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym: otworzył przyspieszone postępowanie układowe spółki EKOTERMIKA S.A. z siedzibą w Warszaie (KRS: 0000535157) wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej – Saks wyznaczył nadzorcę sądowego – DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ekotermika S.A. […]

W dniu 19 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym:

 • otworzył przyspieszone postępowanie układowe spółki EKOTERMIKA S.A. z siedzibą w Warszaie (KRS: 0000535157)

 • wyznaczył sędziego - komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej - Saks

 • wyznaczył nadzorcę sądowego - DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Ekotermika S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect i będąca producentem energii cieplnej z odpadów na terenie małych i średnich miast w Polsce. Spółka specjalizuje się w finansowaniu i długoterminowej eksploatacji instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów na terenie małych i średnich miast, którym oferuje kompleksowe rozwiązanie problemu odpadów w miejscu ich powstawania połączone z możliwością ich energetycznego wykorzystania do produkcji energii cieplnej.

Kluczowe informacje na temat postępowania sanacyjnego znadują się na stronie: http://www.sanacjafirm.pl/ekotermika/

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. zarządcą w postępowaniu sanacyjnym MENNICA – METALE SZLACHETNE SA

W dniu 10 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym: otworzył postępowanie układowe spółki MENNICA – METALE SZLACHETNE S.A. z siedzibą w Radzyminie (KRS: 0000295229) wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu. Mennica […]

16.01.2017

W dniu 10 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym:

 • otworzył postępowanie układowe spółki MENNICA - METALE SZLACHETNE S.A. z siedzibą w Radzyminie

  (KRS: 0000295229)

 • wyznaczył sędziego - komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego

 • wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Mennica Metale Szlachetne S.A. to spółka zajmująca się przetwórstwem metali szlachetnych o przeznaczeniu przemysłowym oraz w procesach technologicznych w różnorodnych branżach. Spółka prowadzi także kompleksową rafinację złomu tych metali. Produkujemy m.in. katalizatory dla przemysłu azotowego (siatki katalityczne i absorpcyjne), sprzęt laboratoryjny, urządzenia do formowania włókna szklanego oraz roztwory soli zawierające metale szlachetne.

Właścicielem 100% akcji jest Mennica Polska S.A.

Kluczowe informacje na temat postępowania sanacyjnego znadują się na stronie: www.sanacjafirm.pl/mennica-metale/

02.12.2016

Hygienika Dystrybucja S.A. w restrukturyzacji – wizytacja fabryki

W dniu 28 listopada 2016 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Wierzycieli Hygienika Dystrybuja S.A. w restrukturyzacji w siedzibie spółki w Lublińcu. Członkowie Rady Wierzycieli mieli okazję dokonać wizytacji fabryki oraz zaobserwować osobiście fakt uruchomienia produkcji. zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wizytacji.

W dniu 28 listopada 2016 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Wierzycieli Hygienika Dystrybuja S.A. w restrukturyzacji w siedzibie spółki w Lublińcu. Członkowie Rady Wierzycieli mieli okazję dokonać wizytacji fabryki oraz zaobserwować osobiście fakt uruchomienia produkcji. zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wizytacji.

20161128_110053

20161128_110229

20161128_110306

20161128_110314

20161128_110515

20161128_110813

Status i rola licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych

W wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” z 02 grudnia br. Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny DGA Centrum Sanacji Firm S.A. komentuje projekt zmian w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Serdecznie polecamy Państwu lekturę komentarza: http://www.rp.pl/Firma/312029994-Status-i-rola-licencjonowanych-doradcow-restrukturyzacyjnych.html#ap-1

02.12.2016

W wydaniu dziennika "Rzeczpospolita" z 02 grudnia br. Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny DGA Centrum Sanacji Firm S.A. komentuje projekt zmian w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Serdecznie polecamy Państwu lekturę komentarza:

http://www.rp.pl/Firma/312029994-Status-i-rola-licencjonowanych-doradcow-restrukturyzacyjnych.html#ap-1

30.11.2016

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. nadzorcą sądowym w postępowaniu układowym Lider Trading Sp. z o.o.

W dniu 22 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym: otworzył postępowanie układowe spółki Lider Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000109141) wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej – Sudomir wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z […]

W dniu 22 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał Postanowienie, w którym:

 • otworzył postępowanie układowe spółki Lider Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000109141)

 • wyznaczył sędziego - komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej - Sudomir

 • wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Lider Trading Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji ekonomicznych i ekologicznych autobusów gazowych, z których przewodnią marką jest Solbus. Gama produkowanych pojazdów obejmuje również autobusy z napędem elektrycznym oferowane we współpracy z eBus GmbH.

Kluczowe informacje na temat postępowania ukłaodwego znadują się na stronie: www.sanacjafirm.pl/lidertrading/

Hygienika Dystrybucja S.A. – informacja o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. uprzejmie informuje Wierzycieli Hygienika Dystrybucja S.A. w restrukturyzacji o zwołaniu przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem.  Termin Zgromadzenia został wyznaczony na dzień 19 grudnia 2016 roku o godz. 13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Żwirki i Wigury 9/11, sala 106.  Szczegółowe informacje […]

28.11.2016

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. uprzejmie informuje Wierzycieli Hygienika Dystrybucja S.A. w restrukturyzacji o zwołaniu przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem. 

Termin Zgromadzenia został wyznaczony na dzień 19 grudnia 2016 roku o godz. 13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Żwirki i Wigury 9/11, sala 106. 

Szczegółowe informacje na temat głosowania zostały przekazane przez Sąd w listownym zawiadomieniu skierowanym do Wierzycieli.

Kluczowe informacje znajdują się w dokumentach poniżej:


The judge-commissioner of the District Court in Częstochowa, 8th Business Division, in the restructuring proceedings – accelerated composition proceeding of Hygienika Dystrybucja S.A. of Lubliniec notifies about the meeting of creditors convened to vote on the composition scheduled for 19 December 2016 at 13:30  – in the building of the District Court in Częstochowa at ul. Żwirki i Wigury 9/11, room 106.

Documents for creditors in english:

28.10.2016

Firmy w coraz trudniejszej sytuacji. Wielu z nich udaje się uniknąć upadłości dzięki odpowiednim działaniom naprawczym

– Firmy popadają w kryzysy dlatego, że otoczenie się zmienia. Obserwujemy to chociażby przez liczbę upadłości czy obecnie poprzez liczbę postępowań restrukturyzacyjnych. Żeby się uzdrowić, musimy się zoptymalizować – mówi agencji informacyjnej Newseria Andrzej Głowacki, prezes spółki DGA, która zajmuje się m.in. doradztwem restrukturyzacyjnym – Z jednej strony musimy dostosować swoją wielkość, strukturę i formę […]

– Firmy popadają w kryzysy dlatego, że otoczenie się zmienia. Obserwujemy to chociażby przez liczbę upadłości czy obecnie poprzez liczbę postępowań restrukturyzacyjnych. Żeby się uzdrowić, musimy się zoptymalizować – mówi agencji informacyjnej Newseria Andrzej Głowacki, prezes spółki DGA, która zajmuje się m.in. doradztwem restrukturyzacyjnym – Z jednej strony musimy dostosować swoją wielkość, strukturę i formę działania do tego, co możemy mieć w oparciu o te zasoby, którymi dysponujemy. Z drugiej strony musimy wykorzystać otoczenie, czyli także aspekty prawne, np. nowe prawo restrukturyzacyjne.

Czytaj wywiad...

Otwarcie postępowania sanacyjnego BM KOBYLIN Sp. z o.o.

W dniu 14 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy postanowił: otworzyć postępowanie sanacyjne BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach, KRS 0000265094, adres: ul. 1-ego Maja 3, 63-760 Zduny, wyznaczyć Sędziego – Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego, wyznaczyć Zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą […]

21.10.2016

W dniu 14 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy postanowił:

 • otworzyć postępowanie sanacyjne BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach, KRS 0000265094, adres: ul. 1-ego Maja 3, 63-760 Zduny,

 • wyznaczyć Sędziego - Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego,

 • wyznaczyć Zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000442983,

 • zezwolić Dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

Spółka BM Kobylin Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach powstała w 2006 roku i obecnie  jest jednym z liderów w branży rolnej w Wielkopolsce.  Działalność Spółki koncentruje się na produkcji zwierzęcej w dwóch obszarach: przemysłowego tuczu trzody chlewnej oraz opasu bydła. Dodatkowo, Spółka prowadzi niezbędne zaplecze produkujące paszę oraz zapewniające kompleksową obsługę swojej działalności podstawowej.

Kluczowe i aktualne informacje dotyczące przebiegu postępowania sanacyjnego BM KOBYLIN
Sp. z o.o. są publikowane na stronie:

www.sanacjafirm.pl/bmkobylin

14.10.2016

DGA Centrum Sanacji Firm tymczasowym nadzorcą BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach

30 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, wydał Postanowienie o zabezpieczeniu majątku BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach poprzez ustanowienie tymczasowego zarządcy sądowego – DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Kluczowe informacje dla postępowania: sygnatura akt: V GR 8/16 sędzia – komisarz: SSR Jan Matecki kierownik projektu z ramienia DGA Centrum […]

30 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, wydał Postanowienie o zabezpieczeniu majątku BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach poprzez ustanowienie tymczasowego zarządcy sądowego - DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

Kluczowe informacje dla postępowania:

 • sygnatura akt: V GR 8/16
 • sędzia - komisarz: SSR Jan Matecki
 • kierownik projektu z ramienia DGA Centrum Sanacji Firm:
  Andrzej Głowacki - doradca restrukturyzacyjny

Pliki do pobrania:

Oferta pracy w DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. aktualnie poszukuje osoby na stanowisko: PARTNER DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO miejsce pracy: Poznań Nasze oczekiwania: • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze, • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, • mile widziane doświadczenie zawodowe (3 lata), • gotowość do ubiegania się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, • zdolności komunikacyjne, łatwość przyswajania wiedzy, • prawo jazdy […]

04.10.2016

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. aktualnie poszukuje osoby na stanowisko:

PARTNER DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

miejsce pracy: Poznań

Nasze oczekiwania:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• mile widziane doświadczenie zawodowe (3 lata),
• gotowość do ubiegania się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego,
• zdolności komunikacyjne, łatwość przyswajania wiedzy,
• prawo jazdy kat. B i gotowość do częstych podróży służbowych,
• akceptacja powiązania wynagrodzenia z uzyskiwanymi przychodami z projektów.

Oferujemy:
• zdobywanie praktycznej wiedzy w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem przepisów ustawy z dn. 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne,
• możliwość współpracy z doradcami biznesowymi posiadającymi wieloletnie doświadczenie,
• komfort pracy codziennej (nowoczesne biuro w centrum Poznania, niezbędny sprzęt, swobodna i miła atmosfera).

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@dga.pl.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

Prosimy o załączenie do aplikacja zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez DGA Centrum Sanacji Firm S.A. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych, Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

07.09.2016

Hygienika Dystrybucja S.A. w restrukturyzacji

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, otworzył postępowanie o zmianę układu przyjętego i zatwierdzonego postanowieniem Sądu z dnia 5 stycznia 2017r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyśpieszonym postępowaniu układowym HYGIENIKA Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublińcu. Sąd tym samym Postanowieniem wyznaczył Sędziego – Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego […]
Postanowieniem z dnia 23 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, otworzył postępowanie o zmianę układu przyjętego i zatwierdzonego postanowieniem Sądu z dnia 5 stycznia 2017r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyśpieszonym postępowaniu układowym HYGIENIKA Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublińcu.
Sąd tym samym Postanowieniem wyznaczył Sędziego – Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie Małgorzaty Brzózki-Chamali. Do pełnienia funkcji Nadzorcy Sądowego Spółki HYGIENKA Dystrybucja S.A. wskazano spółka DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu.
HYGIENIKA Dystrybucja jest polskim producentem środków higieny osobistej dla dzieci i kobiet, działającym na rynku od 2010 roku. Flagowym produktem firmy są jednorazowe pieluszki dziecięce Bambino.
Metryka postępowania:
 • sygnatura akt: VIII GRp 4/17
 • sędzia - komisarz: SSR Małgorzata Brzózka - Chamala
 • Nadzorca Sądowy: DGA Centrum Sanacji Firm S.A. reprezentowana przez Andrzeja Głowackiego - doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 689. 
 • Kontakt z Nadzorcą Sądowym w sprawie postępowania:
  e-mail: hygienika@sanacjafirm.pl
  tel.: 61 643 51 00 /  61 643 51 97 
Informacje o przebiegu postępowania:
 • W dniu 21 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy zarządza, że z dniem 31 stycznia 2017 roku nadzorca sądowy - DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - objął funkcję Nadzorcy Wykonania Układu. Więcej informacji można znaleźć tutaj
 • W dniu 5 stycznia 2017 roku, Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy postanawia zatwierdzić układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli. Postanowienie uprawomocniło się 31 stycznia 2017 roku. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
 • W dniu 19 grudnia 2016 roku odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosownia nad układem. W wyniku głosowania układ został przyjęty.
 • W dniu 28 listopada 2016 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Wierzycieli Hygienika Dystrybuja S.A. w restrukturyzacji w siedzibie spółki w Lublińcu. Członkowie Rady Wierzycieli mieli okazję dokonać wizytacji fabryki oraz zaobserwować osobiście fakt uruchomienia produkcji. zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wizytacji tutaj.
 • Sąd Rejonowy w Częstochowie Postanowieniem z dnia 19 października 2016r. wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 19 grudnia 2016 roku o godz. 13.30. Zawiadomienia w tej sprawie zostały wysłane do wierzycieli drogą pocztową. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Pliki do pobrania:
Documents in English:
Ewolucja instytucji upadłości konsumenckiej w latach 2009-2016. Szanse i zagrożenia

Serdecznie polecamy Państwa uwadze artykuł naukowy autorstwa Pani Aleksandry Bigaj, studentki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Wydział Finansów i Bankowości pt. „Ewolucja instytucji upadłości konsumenckiej w latach 2009-2016. Szanse i zagrożenia”. Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej” nr 15. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią publikacji.

05.09.2016

Serdecznie polecamy Państwa uwadze artykuł naukowy autorstwa Pani Aleksandry Bigaj, studentki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - Wydział Finansów i Bankowości pt. "Ewolucja instytucji upadłości konsumenckiej w latach 2009-2016. Szanse i zagrożenia". Artykuł ukazał się w czasopiśmie "Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej" nr 15.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią publikacji.

24.08.2016

Pre pack mało popularny w Polsce

Przygotowana likwidacja to jedna z nowości jaką wprowadziła znowelizowana Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 56a i następne). Przez ekspertów nazywana jest z angielskiego likwidacją pre – pack. Z nowoczesnej procedury skorzystano w Polsce dopiero dwa razy. Pre-pack zakłada, że lepiej szybko sprzedać działające przedsiębiorstwo, którego funkcjonowanie będzie kontynuowane przez nabywcę, np. branżowego inwestora niż prowadzić […]

Przygotowana likwidacja to jedna z nowości jaką wprowadziła znowelizowana Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 56a i następne). Przez ekspertów nazywana jest z angielskiego likwidacją pre – pack. Z nowoczesnej procedury skorzystano w Polsce dopiero dwa razy.

Pre-pack zakłada, że lepiej szybko sprzedać działające przedsiębiorstwo, którego funkcjonowanie będzie kontynuowane przez nabywcę, np. branżowego inwestora niż prowadzić długotrwałe postępowanie upadłościowe, nie rzadko łudząc się, że wyprzedaż majątku bankruta przyniesie więcej korzyści. Inwestycje w transakcje typu distressed asset (czyli spółki zagrożone lub będące w stanie upadłości) są bardzo popularne zagranicą. Inwestowanie w tzw. distressed assets oznacza kupowanie przedsiębiorstw (lub ich zorganizowanych części) w trudnej sytuacji ekonomicznej (w tym w upadłości), a następnie ich restrukturyzację. W Polsce dzięki nowym przepisom istnieją już narzędzia prawne dla tego typu przedsięwzięć. Pre-pack jest jednym z nich. Co więcej, dostępne są rozwiązania technologiczne np. VDR, które takie transakcje znacznie przyśpieszają i pozwalają chronić poufne informacje – powiedziała Aleksandra Porębska z FORDATA, jeden z ekspertów kampanii edukacyjnej FOR BETTER DATA FLOW.

Pre pack ożywi rynek M&A?

W Polsce szacuje się, że zaledwie w przypadku 5% upadłości udaje się sprzedać całość lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Doradcy restrukturyzacyjni zgodnie twierdzą, że wśród podmiotów w upadłości znajduje się wiele takich, które mogą być atrakcyjne dla inwestorów. Jeśli tylko nabywca posiada odpowiednie zasoby, to umiejętnie dodaje przejęty podmiot do swojego portfela inwestycyjnego lub, po rozwiązaniu jego finansowych i prawnych problemów - z zyskiem odsprzedaje branżowym inwestorom strategicznym. Dotyczy to przede wszystkim upadłych firm o ustalonej pozycji rynkowej.

Międzynarodowi dorady corporate finance zgodnie opiniują, że Polska do inwestycji typu distreessed assets dojrzewa. Inwestowanie w spółki w trudnej sytuacji wymaga lepszych warunków zarówno prawnych, jak i technologicznych, a także większego apetytu na ryzyko. Potencjalni inwestorzy, przyzwyczajeni do odpowiednich standardów realizacji transakcji M&A, będą oczekiwać dostępu do informacji za pomocą Virtual Data Room, aby przeprowadzić własne badanie Due Diligence spółki i zdecydować o atrakcyjności majątku upadłego. Co więcej, VDR, a w szczególności jego moduł Q&A pozwala na efektywne i bezpieczne negocjacje między podmiotami zaangażowanymi w transakcję.

Na polskim rynku nie są na razie rozpoznawalne fundusze, firmy, które byłyby zainteresowane inwestowaniem z wykorzystaniem przepisów o pre-pack. Wydaje się, że blokadą jest brak menedżerów, którzy byliby skłonni takimi firmami zarządzać. Drugi aspekt, nie mniej ważny to brak chęci niewypłacalnych lub zagrożonych tym stanem przedsiębiorców do poszukiwania inwestora. Świadomość, że wszystkie środki nabywcy trafią do wierzycieli jest przez większość przedsiębiorców trudne do zaakceptowania. Można się spodziewać, że zmiana mentalności nastąpi w ciągu kilku lat gdy więcej takich transakcji będzie miało miejsce na polskim rynku. W fazie kreowania się formuły pre-pack przedsiębiorcy szukają potencjalnych nabywców w gronie konkurentów, dostawców lub odbiorców produktów czy usług, powiedział Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny, DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

Dobra praktyka, nie czekaj

Przy obsłudze restrukturyzacji, w tym podmiotów na granicy upadłości, rynek zaczyna sięgać po dobre praktyki branży fuzji i przejęć. Spółki coraz częściej decydują się na kompetentnego doradcę, poszukiwanie inwestora, a także profesjonalnie zorganizowany Data Room. Dobre praktyki w tym obszarze definiuje i wspiera powstały w tym roku Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji m.in. w 10 punkcie.

„Działania restrukturyzacyjne mogą zakładać wyprzedaż majątku lub przejęcie kontroli nad spółką dłużnika. Wymagają takich przygotowań, jakie mają miejsce w przypadku transakcji fuzji i przejęć.“

Więcej o Kodeksie Dobrych Praktyk Restrukturyzacji znajduje się pod adresem: LINK

Krótki przegląd inwestycji distressed assets zrealizowanych w Polsce

Wiedeński Fundusz PE EMSA Capital, który w 2013 r. przejął Żywiecką Fabrykę Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A., czy Getin Holding Leszka Czarneckiego, który w ubiegłej dekadzie zakupił Wschodni Bank Cukrownictwa S.A , a w 2010 r. Allianz Bank. Innym przykładem jest upadłość Gant Development z jego ok. 60 spółkami zależnymi - zarząd pozyskał inwestora i pięć milionów złotych na ratowanie Spółki. Przejęciem upadłego może też być zainteresowana konkurencja: Fundusz Mid Europa Partners, właściciel m.in. sieci handlowych Żabka i Freshmarket, potwierdził, że przejął kilka lokalizacji rzeszowskiej Jedynki, która znalazła się w upadłości, a której lokalizacje są dla niego atrakcyjne do rozwoju biznesu na Podkarpaciu. Mniej szczęścia miał Mega Avans, w stosunku do którego ogłoszono upadłość i którym wiosną tego roku zainteresowało się kilku inwestorów, m.in. Neonet, Media Expert i Action. Jednak mimo zainteresowania, do transakcji niestety nie doszło.

Pierwsze jaskółki sukcesu ustawy Prawo restrukturyzacyjne

W pierwszym półroczu 2016 roku Sądy w Polsce ogłosiły 249 upadłości podmiotów gospodarczych w celu likwidacji majątku, 22 upadłości z możliwością zawarcia układu oraz zostało otwartych 57 postępowań restrukturyzacyjnych. W informacji prasowej COFACE podkreślono także znaczący spadek liczby upadłości w porównaniu z rokiem 2015 – wówczas ogłoszono upadłość 382 podmiotów. Dane z tego okresu są […]

23.08.2016

W pierwszym półroczu 2016 roku Sądy w Polsce ogłosiły 249 upadłości podmiotów gospodarczych w celu likwidacji majątku, 22 upadłości z możliwością zawarcia układu oraz zostało otwartych 57 postępowań restrukturyzacyjnych. W informacji prasowej COFACE podkreślono także znaczący spadek liczby upadłości w porównaniu z rokiem 2015 – wówczas ogłoszono upadłość 382 podmiotów.

Dane z tego okresu są szczególnie istotne ze względu na obowiązywanie od 1 stycznia nowych rozwiązań prawnych adresowanych do firm w kryzysie. Ustawa z 15 maja 2016 roku Prawo restrukturyzacyjne i znowelizowana ustawa Prawo upadłościowe mają za zadanie wesprzeć przedsiębiorców w trudnych sytuacjach i umożliwienie procesu zmian wykorzystując układ z wierzycielami przy zabezpieczeniu ich słusznych praw.

Przyspieszone postępowanie układowe zdecydowanie na czele

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery postępowania restrukturyzacyjne, z których w różnym stopniu korzystali przedsiębiorcy, statystyka według COFACE za I półrocze2016 roku przedstawia się następująco:

tabela

Znaczna liczba przyspieszonych postępowań układowych świadczy o tym, że wnioskodawcy są przeświadczeni o tym, że zawarcie układu z wierzycielami i krótki okres ochrony przed egzekucjami to wystarczające narzędzia do podjęcia działań, które odwrócą negatywne zjawiska w przedsiębiorstwie. Na pewno występuje także drugi czynnik promujący wybór PPU – obawa przed utratą zarządu jak i osobą zarządcy. Wizja zarządcy, który nie zna realiów firmy, nie ma doświadczenia w kierowaniu organizacjami, a jednocześnie koniecznie chce przejąć stery – skutecznie „odstraszą” zagrożonych lub niewypłacalnych właścicieli firm lub zarządcy spółek. Tej tezie przeczy stosunkowo wysoka liczba otwartych postępowań sanacyjnych. Z anonsów prasowych można wnosić, że wnioski o otwarcie PS składają głównie duże przedsiębiorstwa, które znajdują się raczej w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej (DAYLI, HAWE, ACTION, HYBNER, itd.).

Struktura postępowań restrukturyzacyjnych jest zgodna z prognozami. Zaledwie jedno postępowanie o zatwierdzenie układu – to efekt trudności w skłonieniu ponad 66 proc. wierzycieli do akceptacji propozycji układowych przy arbitralnie wybranym przez wnioskodawcę dniu układowym. Formuła natomiast układu częściowego nie wydaje się dzisiaj na tyle znana, aby mogła znaleźć powszechne zastosowanie. Duża liczba PPU i PU świadczy o wierze menedżerów firm w możliwość wprowadzenia szybkich zmian. Warto zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik podmiotów , w których poziom wierzytelności spornych przekracza 15% kwoty wierzytelności objętej układem (11 podmiotów z 41).

Pierwsze refleksje

Doświadczenie zdobyte w trakcie półrocznego funkcjonowania ustawy, spotkań z rzedsiębiorcami w tarapatach, sporządzania wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, występowania w roli nadzorcy sądowego pozwala podzielić się kilkoma ciekawymi refleksjami.

Pierwsza dotyczy realności pozycji bilansu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej. W kilku podmiotach zauważyłem, że pozycje w szczególności dotyczące zapasów dalece odbiegają od stanu faktycznego, czyli w bilansie widniały milionowe kwoty, zaś w magazynie wartość towarów nie przekraczała 200 tysięcy złotych. Uzasadnieniem przedsiębiorcy, który oszukiwał nie tylko interesariuszy, lecz także audytorów, była obawa przed reakcją banku finansującego firmę oraz wypowiedzeniem umowy kredytowej. Mechanizmu polegającego na niewykazywaniu zużycia materiałów przy realizacji usług, czy niezmniejszaniu stanu towarów mimo ich sprzedaży trudno sobie wyobrazić przy praktycznie pełnej informatyzacji gospodarki magazynowej. Okazuje się, że jednak można tą drogą okresowo „poprawiać” wynik finansowy. Współpracę z firmą, dla której przygotowuje się wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego należy zatem rozpocząć od szczegółowej analizy pozycji bilansowych i dokonać korekt doprowadzając je do stanu faktycznego.

Druga refleksja dotyczy formuły naprawy. Zaledwie w jednym przypadku z kilkunastu ostatnio analizowanych właściciele pozyskali dostawcę pełnego asortymentu surowców i materiałów do produkcji, który zobowiązał się do akceptacji 90 i 120 – dniowych terminów płatności, co zapewni zachowanie płynności finansowej po otwarciu postępowania. W pozostałych przypadkach okresowe zawieszenie spłaty wierzytelności miało być wystarczającym instrumentem do radykalnej poprawy sytuacji oraz spłaty nie tylko zobowiązań układowych, lecz także regulowania tych powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Trzecia refleksja dotyczy zarówno wierzycieli jak i przedsiębiorców i wiąże się z niskim poziomem wiedzy o rozwiązaniach przyjętych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Nagminnym jest żądanie przez wierzycieli spłaty zobowiązań mimo otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i warunkowania kontynuowania współpracy jego spełnieniem. W wielu przypadkach wyjaśnienie nadzorcy sądowego o obowiązujących rozwiązaniach prawnych były niewystarczające i znaczna część dostawców nie kontynuowało często kilkuletniej współpracy. Także przedsiębiorcy, dla których Sądy wydały postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego nie byli świadomi obowiązku terminowego regulowania zobowiązań powstałych po tym dniu.

Ocena za pół roku

W pierwszym półroczu 2016 roku otwarto 57 postępowań restrukturyzacyjnych, lecz wskaźnikiem sukcesu będzie liczba zakończonych. Z punktu widzenia przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne pozytywnym finałem jest uprawomocnienie się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu. Dojście do porozumienia między dłużnikiem a wierzycielami to jednakże półmetek. Z punktu widzenia wierzycieli najważniejszy jest terminowy wpływ ostatniej raty zobowiązań układowych. Pozostaje trzymać kciuki za skuteczność planów restrukturyzacyjnych i powrót wielu firm na rynek.


AGAndrzej Głowacki
Doradca restrukturyzacyjny
Przewodniczący Rady Nadzorczej
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
Email: andrzej.glowacki@sanacjafirm.pl

04.08.2016

PRE-PACK procedura przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa

Znowelizowana ustawa Prawo upadłościowe wprowadziła od 1 stycznia 2016r. nową procedurę sprzedaży przedsiębiorstwa niewypłacalnego dłużnika, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczącą część przedsiębiorstwa. Stanowi o tym art. 56 a ustawy Prawo upadłościowe. Kilka zdań o pre-packu Do wniosku o ogłoszenie upadłości dołącza się wniosek o zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa wraz z opisem i […]

prepack

Znowelizowana ustawa Prawo upadłościowe wprowadziła od 1 stycznia 2016r. nową procedurę sprzedaży przedsiębiorstwa niewypłacalnego dłużnika, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczącą część przedsiębiorstwa. Stanowi o tym art. 56 a ustawy Prawo upadłościowe.

Kilka zdań o pre-packu

Do wniosku o ogłoszenie upadłości dołącza się wniosek o zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa wraz z opisem i oszacowaniem składnika objętego wnioskiem, który został sporządzony przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.
Koncepcja wzorowana na rozwiązaniach angielskich i amerykańskich (pre-packed sale lub pre-pack) została uznana jako doskonałe narzędzie umożliwiające kontynuowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zawartych umów z kontrahentami, pracownikami, tyle że z nowym właścicielem.

Ów nabywca – inwestor kupuje i płaci za przedsiębiorstwo bez zobowiązań, ze wszystkimi aktywami, a zadaniem syndyka jest zaspokojenie wierzycieli.

Pre-pack chwalony, ale …

We wszystkich czasopismach prowadzących działy poświęcone gospodarce znalazły się w ostatnich miesiącach liczne artykuły, które podkreślają zalety przyjętego rozwiązania, wskazują na pierwsze postanowienia sądów akceptujące przygotowaną likwidację. Karol Tatara, doradca restrukturyzacyjny z Krakowa chwali szybkość postępowania jako główną zaletę i podkreśla, że transakcja winna mieć miejsce na wczesnym etapie niewypłacalności. Znalazłem nawet artykuł, w którym autor stawia tezę, że dominująca obecnie upadłość likwidacyjna na zasadach ogólnych odejdzie do lamusa (P. Słowik, Pre-pack: Instytucja przygotowanej likwidacji firm zdaje egzamin.).

Tak się składa, że w ostatnich kilku tygodniach zgłosili się do DGA CSF S.A. przedsiębiorcy, którzy idealnie nadawaliby się do zastosowania tej procedury. Dlaczego idealnie? – ich firmy mają rozpoznawalną markę i produkt, mimo zadłużenia nadal funkcjonują, dysponują zespołem i potencjałem wzrostu. Przyczyną niewypłacalności są błędy w zarządzaniu (akceptacja jednego odbiorcy), opcje walutowe ( ten temat jeszcze się ciągnie), czy też przeinwestowania.

Jednakże … jest problem

Wiedząc, że:
- przedsiębiorca jest niewypłacalny lub bardzo blisko tego stanu,
- żaden inwestor w ostatnich miesiącach nie wyraził zainteresowania nabyciem firmy,
- w najbliższym otoczeniu powiązań kapitałowych czy rodzinnych nie ma podmiotu, którego można zainteresować nabyciem upadłego przedsiębiorstwa korzystając z instytucji pre-pack,

w jaki sposób efektywnie pozyskać inwestora?

Mentalność polskiego małego i średniego przedsiębiorcy blokuje pre-pack
Pierwszym aspektem, który pragnę jednoznacznie podkreślić jest to, że przedsiębiorcy, zarówno jednoosobowo prowadzący działalność gospodarczą, jak i większościowi udziałowcy/akcjonariusze niewypłacalnych, aczkolwiek funkcjonujących firm, niechętnie godzą się na ogłoszenie upadłości i przekazaniem całości wpływów syndykowi. Wierzą, że inwestor nabędzie od nich przedsiębiorstwo niewypłacalne, dofinansuje je i … zapłaci im chociaż niewielkie wynagrodzenie za zbywane udziały czy akcje. Takie oczekiwanie skutkuje długotrwałym trwaniem w kryzysie, zwiększaniem kwoty zobowiązań - czyli działaniem na szkodę wierzycieli. Rozwiązaniem zapewne będą surowsze kary dla właścicieli, zarządów firm, które nie składają wniosków w terminach określonych przepisami ustawy Prawo upadłościowe, lecz to nie jest dobry kierunek zmian. Promocja pre-packu to właściwy kierunek.

Szukamy inwestora – nabywcy niewypłacalnej firmy

Drugi aspekt dotyczy pozyskania inwestora. Przyjmujemy założenie, że właściciel, czy też większościowy udziałowiec/akcjonariusz firmy pogodzi się z koniecznością ogłoszenia upadłości. Zainteresowany jest kontynuowaniem działalności, zachowaniem miejsc pracy, wywiązaniem się przynajmniej częściowym z zobowiązań wobec wierzycieli. I ów właściciel zadaje doradcy restrukturyzacyjnemu pytanie:

W jaki sposób pozyskać inwestora, który będzie zainteresowany nabyciem aktywów przedsiębiorstwa?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Profesjonalny doradca restrukturyzacyjny w pierwszym kroku przeanalizuje pozycję rynkową przedsiębiorstwa, udział na nim i jego występujące trendy, pozna kluczowych konkurentów, zlokalizuje miejsce firmy w łańcuchu wartości finalnego produktu. Wynikiem tej analizy winna być diagnoza przedstawiająca:
- rynek, na którym działa przedsiębiorca, tendencje widoczne na nim i jego atrakcyjność z punktu widzenia inwestorów typu venture-capital,
- kluczowych konkurentów, którzy mogą być zainteresowani zwiększeniem udziałów w rynku poprzez przejęcie potencjału firmy w tarapatach,
- podmioty, które występują w łańcuchu tworzenia finalnego produktu i/lub usługi i mogą być zainteresowane połączeniem obu firm.

Diagnoza sporządzana przez doradcę lub sam niewypłacalny podmiot jest dopiero pierwszym krokiem. Kolejnym jest wytypowanie firm, z którymi celowe jest podjęcie rozmów. Stąd pożądana jest wiedza o ich standingu finansowym, strategii rozwoju oraz dotychczasowych doświadczeniach w tego typu transakcjach. Wiemy, że największym błędem jest wysłanie ”rynkowi” informacji o tragicznej sytuacji przedsiębiorcy i pilnym poszukiwaniu jego nabywcy z wykorzystaniem instytucji pre-pack. Reakcja otoczenia (dostawcy, banki, pracownicy) na taką wiadomość może w bardzo krótkim okresie zakończyć jego byt.

Bez wątpienia najtrudniejszym zadaniem jest dotarcie do inwestorów finansowych i/lub podmiotów , które dysponują gotówką i poszukują ciekawych projektów. Pre-pack to rozwiązanie dla osób i firm, które chcą zrealizować zyski wyższe niż oprocentowanie lokat. Zatem liczba podmiotów, które mogą być zainteresowane nabyciem aktywów niewypłacalnego przedsiębiorstwa winna być duża, podmiotów niewypłacalnych jest co najmniej kilkaset lub więcej (nie uwzględniając mikroprzedsiębiorców).

Platforma dla firm w tarapatach

Warto rozważyć stworzenie platformy, na której informacje o niewypłacalnych lub jeszcze zagrożonych niewypłacalnością firmach będą dostępne dla inwestorów lub firm (konkurentów, kontrahentów), do których zostaną skierowane zaproszenia i które założą oświadczenie o nieujawnianiu danych firm niewypłacalnych.

Z punktu widzenia etyki biznesu można dostrzec istotny konflikt. Podmioty niewypłacalne nie powinny funkcjonować na rynku, gdyż z każdym miesiącem zwiększa się liczba pokrzywdzonych wierzycieli. Czyli informacja o fakcie niewypłacalności danej firmy winna być ogólnie dostępna. Z drugiej strony w interesie obecnych wierzycieli jest dalsze jego funkcjonowanie, gdyż można spodziewać się, że cena ze sprzedaży będzie wyższa.

Reasumując rozważania dotyczące instytucji pre-pack zapraszam do wymiany poglądów. Ze swej strony rozważam, czy celowe jest stworzenie platformy informacji o firmach niewypłacalnych na portalu www.sanacjafirm.pl, czy też sami zainteresowani zaczną promować się i znajdą się nawzajem?

Zapraszam do dyskusji.

 

Andrzej Głowacki
Doradca restrukturyzacyjny
andrzej.glowacki@sanacjafirm.pl

Artykuł ukazał się na portalu www.InnPoland.pl w dn. 02-08-2016 (link)

O prawie restrukturyzacyjnym na konferencji OPTYMALIZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

„Wszystko, co możesz zrobić dla swojej firmy, aby zapewnić jej rozwój – to hasło przewodnie konferencji organizowanej w dniu 27 września br. w Warszawie przez BDO. W gronie Prelegentów jest m.in. Andrzej Głowacki, Prezes DGA i doradca restrukturyzacyjny, który przedstawi wykład pt. „Prawo restrukturyzacyjne narzędziem naprawy firmy”. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej na temat […]

21.07.2016

"Wszystko, co możesz zrobić dla swojej firmy, aby zapewnić jej rozwój - to hasło przewodnie konferencji organizowanej w dniu 27 września br. w Warszawie przez BDO. W gronie Prelegentów jest m.in. Andrzej Głowacki, Prezes DGA i doradca restrukturyzacyjny, który przedstawi wykład pt. "Prawo restrukturyzacyjne narzędziem naprawy firmy". Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej na temat konferencji: https://www.bdo.pl/pl-pl/wydarzenia/ii-konferencja-optymalizacja-w-przedsiebiorstwie

optymalizacja

Do pobrania:

29.06.2016

Kodeks dobrych praktyk restrukturyzacji

Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji powstał w ramach drugiej edycji kampanii: „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”. Opracowali go specjaliści z bogatym doświadczeniem w obszarze restrukturyzacji, którzy dołączyli do grona ekspertów Rady Programowej kampanii. Zdaniem autorów, restrukturyzacja powinna być przygotowana jako trzyetapowy proces, na który składa się: analiza ekonomiczno-prawna i określenie źródeł dysfunkcji biznesowych, […]
Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji powstał w ramach drugiej edycji kampanii: „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”. Opracowali go specjaliści z bogatym doświadczeniem w obszarze restrukturyzacji, którzy dołączyli do grona ekspertów Rady Programowej kampanii.
Zdaniem autorów, restrukturyzacja powinna być przygotowana jako trzyetapowy proces, na który składa się: analiza ekonomiczno-prawna i określenie źródeł dysfunkcji biznesowych, opracowanie planu naprawczego, a następnie jego konsekwentne wdrożenie. Co odpowiada też układowi Kodeksu.
Poprzez Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji chcemy promować zmianę postrzegania restrukturyzacji. Uważamy, że jest to proces wspierający przedsiębiorców, którzy poważnie myślą o swojej firmie. Kodeks powstał w następstwie wejścia w życie w styczniu br. nowych przyjaznych przedsiębiorcom regulacji prawnych. Wskazówki Kodeksu dotyczą zarówno projektów restrukturyzacji rozwojowej, jak i naprawczej. Poprzez dobre praktyki zachęcamy przedsiębiorców do stosowania efektywnych rozwiązań, które pomogą im wyjść z sytuacji kryzysowych lub ich uniknąć – powiedziała Aleksandra Porębska z firmy FORDATA, która jest inicjatorem kampanii.
Spotkania Robocze Rady Programowej, podczas których dyskutowany był finalny kształt Kodeksu, odbyły się w kwietniu i maju, a punktem kulminacyjnym była Debata Ekspercka podczas III Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego, KongRes 2016, 16 czerwca br. w Warszawie, na której został zaprezentowany Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji.
Pierwsza edycja kampanii „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” zakończyła się opracowaniem Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych, którego uniwersalne rekomendacje przeznaczone są dla wszystkich uczestników rynku transakcyjnego. Druga edycja kampanii skupia się na procesach restrukturyzacyjnych. Kolejne będą rozwijały wytyczne zawarte w Kodeksie Dobrych Praktyk Transakcyjnych dla innych typów transakcji – dodaje Aleksandra Porębska.
Misją kampanii „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja w zakresie dobrych praktyk stosowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych. Długofalowym celem Kampanii jest promocja Dobrych Praktyk Transakcyjnych w ujęciu branżowym, nawiązujących do aktualnych trendów rynkowych.
Kampania edukacyjna jest adresowana do wszystkich podmiotów szeroko pojmowanego procesu transakcyjnego, od doradców transakcyjnych, przez inwestorów, po przedstawicieli spółek, także notowanych na GPW.
Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room, wspierającej realizację największych procesów transakcyjnych na rynku polskim oraz
w Europie Centralnej i Wschodniej.
Partnerami strategicznymi II Edycji Kampanii są:
1. DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
2. Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy
3. F5 Konsulting Sp. z o.o.
4. FORDATA Sp. z o.o.
5. Grant Thornton
6. JP Weber Sp. z o.o.
7. MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
8. Navigator Capital Group
9. Tomasik Pakosiewicz Groele
10. WKB Wierciński Kwieciński Baehr
11. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
Do grona ekspertów w ramach Rady Programowej II Edycji Kampanii dołączyli:
1. Aleksandra Porębska, Partner FORDATA Sp. z o.o.
2. Andrzej Głowacki, Przewodniczący Rady Nadzorczej, DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
3. Bartosz Groele, Partner, Kancelaria Tomasik Pakosiewicz Groele
4. Grzegorz Nawrocki, Doradca Grant Thornton
5. dr hab. Andrzej Wierciński, Adwokat, Starszy Partner, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
6. Jan Kospin, Dyrektor Departamentu fuzji i przejęć, Navigator Capital Group
7. Magdalena Kasiarz-Lewandowska, Adwokat, Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy
8. Małgorzata Kuik, Partner, F5 Konsulting Sp. z o.o.
9. Maciej Drabek, Manager, MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
10. Marcin Dudarski, Radca Prawny, Managing Partner, JP Weber
11. Patryk Filipiak, Prezes Zarządu, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
12. Sławomir Witkowski, doradca restrukturyzacyjny
Więcej informacji o kampanii: www.efektywnetransakcje.pl
#FBDF_Zobacz_Kodeks
KILKA REFLEKSJI PO KongResie 2016

III Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego KongRes 2016 ściągnął ponad 200 zainteresowanych rozwiązaniami prawnymi obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku.          Dwa dni prelekcji umożliwiły zapoznanie się z wybranymi doświadczeniami Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego. Kilka dzielonych paneli potwierdza bardzo szeroki zakres poruszanych zagadnień. Większość wystąpień była poświęcona analizie obowiązujących przepisów, lecz co ważne prezentowano pierwsze […]

20.06.2016

III Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego KongRes 2016 ściągnął ponad 200 zainteresowanych rozwiązaniami prawnymi obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku.

         Dwa dni prelekcji umożliwiły zapoznanie się z wybranymi doświadczeniami Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego. Kilka dzielonych paneli potwierdza bardzo szeroki zakres poruszanych zagadnień. Większość wystąpień była poświęcona analizie obowiązujących przepisów, lecz co ważne prezentowano pierwsze praktyczne doświadczenia. Jest prawdą, że wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego złożono do tej pory w polskich sądach zaledwie 89, liczba postanowień sądów o ich otwarciu nie przekracza 20. W porównaniu z ponad 800 ogłoszonymi upadłościami konsumenckimi  - to naprawdę niewiele.

         Kolejne KongResy będą na pewno bardziej ukierunkowane na prezentację postępowań zakończonych sukcesem.

         Bardzo ciekawe były wystąpienia r. pr. Karola Tatary i adw. Macieja Geromina na temat pre-packów (art. 56 PU), skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w panelu, którego moderatorem był adw. Bartosz Groele. O upadłości dewelopera i możliwych scenariuszach bardzo interesująco opowiedziała Sędzia Daria Popłonyk.

         Niewiele było akcentów poświęconych aspektom ekonomicznym. Nie dziwiła bardzo duża frekwencja na panelu, który prowadził autor niniejszych refleksji, od którego rozpoczął się II dzień KongResu 2016 (a warto podkreślić, że był to poranek po zwycięskim remisie z Niemcami). Dyskusja na temat przydatności sprawozdań finansowym do oceny sytuacji przedsiębiorstwa była bardzo gorąca. Ciekawe poglądy zaprezentował Marcin Kubiczek, który zaprezentował autorską metodologię siedmiu kryteriów spojrzenia na stan niewypłacalności dłużnika. Gwiazdą panelu była bez wątpienia prof. Elżbieta Mączyńska, która „z lotu ptaka” spojrzała na zjawiska makroekonomiczne na świecie i ich przełożenie na sytuację przedsiębiorców.

         Na podkreślenie zasługuje inicjatywa firmy FORDATA i przygotowany przez grono ekspertów Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji. Panel z ekspertami, którzy współtworzyli Kodeks, był prowadzony przez red. Pawła Oksanowicza. Dyskusja była inspirująca i wskazująca na duże doświadczenie oraz gotowość do wdrażania przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Polecam:

www.kongres2016.allerhand.pl

www.efektywnetransakcje.pl (Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji)

Andrzej Głowacki

16.06.2016

Przewodnik dla firmy w kryzysie

„Postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz praktyczny. Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych.” Redaktorzy: SSR Cezary Zalewski, Andrzej Głowacki Autorzy: Andrzej Głowacki, Mirosław Marek, Paweł Multaniak, Błażej Piechowiak, Anna Szymańska, Cezary Zalewski Książka stanowi kompleksowe omówienie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, ale przede wszystkich – pokazuje szeroko rozbudowane przykłady, co stanowi o unikalności tej pozycji. Publikacja zawiera m.in.: – przykłady postępowań […]

okładka_prawo restrukturyzacyjne praktyczne spojrzenie"Postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz praktyczny. Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych."

Redaktorzy: SSR Cezary Zalewski, Andrzej Głowacki

Autorzy: Andrzej Głowacki, Mirosław Marek, Paweł Multaniak, Błażej Piechowiak, Anna Szymańska, Cezary Zalewski

Książka stanowi kompleksowe omówienie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, ale przede wszystkich - pokazuje szeroko rozbudowane przykłady, co stanowi o unikalności tej pozycji.

Publikacja zawiera m.in.:

- przykłady postępowań restrukturyzacyjnych
- wyznaczniki zagrożenia niewypłacalnością
- kluczowe pojęcia związane z ustawą Prawo restrukturyzacyjne
- zagadnienia związane z pomocą publiczną w procesie restrukturyzacji
- zagadnienia podatkowe
- przykłady rozwiązań biznesowych sanujących przedsiębiorstwo

Serdecznie polecamy publikację zarówno przedsiębiorcom, jak i wszystkim praktykom restrukturyzacji.

Publikacja właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa C.H.Beck i jest dostępna w ofercie Księgarni internetowej Wydawnictwa C.H. Beck (zobacz szczegóły...).

DGA Centrum Sanacji Firm nadzorcą sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym SMA Sp. z o.o.

W dniu 19 maja 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego SMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wyznaczył nadzorcę sądowego DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Kluczowe informacje dla postępowania: sygnatura akt: X GRp 3/16 sędzia – komisarz: […]

23.05.2016

W dniu 19 maja 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego SMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wyznaczył nadzorcę sądowego DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

Kluczowe informacje dla postępowania:

 • sygnatura akt: X GRp 3/16
 • sędzia - komisarz: SSR Daria Popłonyk
 • kierownik projektu z ramienia DGA Centrum Sanacji Firm:
  Andrzej Głowacki - doradca restrukturyzacyjny
 • Kontakt w sprawie postępowania:
  e-mail: sma@sanacjafirm.pl
  tel.: 61 643 51 00 /  61 643 51 97 

Pliki do pobrania:

29.04.2016

II Forum Grup Kapitałowych BDO z wykładem na temat nowego prawa restrukturyzacyjnego

W dniu 20 kwietnia w Hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się Konferencja BDO pt. ” II Forum Grup Kapitałowych – RZECZYWISTOŚĆ PRAWNA FUNKCJONOWANIA GRUP KAPITAŁOWYCH – nowości, trudności, rozwiązania.” W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób – przedstawicieli wielu firm oraz grup kapitałowych z całej Polski, a prelegenci zaprezentowali ciekawe i praktyczne tematy. Swoje wystąpienie […]

W dniu 20 kwietnia w Hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się Konferencja BDO pt. " II Forum Grup Kapitałowych – RZECZYWISTOŚĆ PRAWNA FUNKCJONOWANIA GRUP KAPITAŁOWYCH – nowości, trudności, rozwiązania."

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób - przedstawicieli wielu firm oraz grup kapitałowych z całej Polski, a prelegenci zaprezentowali ciekawe i praktyczne tematy.

Swoje wystąpienie wygłosił m.in. Andrzej Głowacki, Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A., który zaprezentował założenia funkcjonującej od 1 stycznia br. ustawy Prawo Restrukturyzacyjne.

Dla tych, którzy nie mogli być obecni, organizator udostępnił transmisję online, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Poniżej znajdują się linki do całości wystąpień, które zostały podzielone na dwie części. (więcej…)

DGA CSF partnerem II edycja kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje kapitałowe”

Pierwsza edycja kampanii zakończyła się opracowaniem Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych, którego uniwersalne rekomendacje przeznaczone są dla wszystkich uczestników rynku transakcyjnego. W tym roku zostaną przygotowane rekomendacje branżowe dla procesów restrukturyzacyjnych. Misją kampanii „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja w zakresie dobrych praktyk stosowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych. Długofalowym celem Kampanii jest […]

25.04.2016

Pierwsza edycja kampanii zakończyła się opracowaniem Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych, którego uniwersalne rekomendacje przeznaczone są dla wszystkich uczestników rynku transakcyjnego. W tym roku zostaną przygotowane rekomendacje branżowe dla procesów restrukturyzacyjnych.

Misją kampanii „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja w zakresie dobrych praktyk stosowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych. Długofalowym celem Kampanii jest promocja Dobrych Praktyk Transakcyjnych w ujęciu branżowym, nawiązujących do aktualnych trendów rynkowych.

Druga edycja kampanii edukacyjnej skupia się na rozwinięciu rekomendacji zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk Transakcyjnych dla procesów restrukturyzacyjnych. Efektem pracy ekspertów kampanii będzie opracowanie pierwszego z serii Kodeksów Branżowych, tj. Kodeksu Dobrych Praktyk Restrukturyzacyjnych.

Spotkania Robocze Rady Programowej odbędą się w kwietniu i maju, a punktem kulminacyjnym będzie Debata Ekspercka podczas III Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego, KongRes 2016, który będzie miał miejsce 16-17 czerwca br. w Warszawie.

Kampania edukacyjna jest adresowana do wszystkich podmiotów szeroko pojmowanego procesu transakcyjnego, od doradców transakcyjnych, przez inwestorów, po przedstawicieli spółek, także notowanych na GPW.

Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room, wspierającej realizację największych procesów transakcyjnych na rynku polskim oraz w Europie Centralnej i Wschodniej.

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. jest partnerem strategicznym II edycja Kampanii, a p. Andrzej Głowacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA CSF znajduje się w gronie Ekspertów Rady Programowej Kampanii. 

Więcej informacji o kampanii: efektywnetransakcje.pl.

FBDFdrugaedycja

07.04.2016

Prawo restrukturyzacyjne na Kongresie Managera w Katowicach

Dziś oraz jutro w Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się II edycja Kongresu Managera, który ma na celu zgromadzenie managerów zarządzających firmami w różnych branżach (bankowość, administracja publiczna, reklama, produkcja,retail) i ukazanie jak ważne jest budowanie wygrywających strategii w organizacji. Interesujące wystąpienia i ciekawe studia przypadków przedstawią eksperci, a wśród nich Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny, Przewodniczący […]

Dziś oraz jutro w Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się II edycja Kongresu Managera, który ma na celu zgromadzenie managerów zarządzających firmami w różnych branżach (bankowość, administracja publiczna, reklama, produkcja,retail) i ukazanie jak ważne jest budowanie wygrywających strategii w organizacji. Interesujące wystąpienia i ciekawe studia przypadków przedstawią eksperci, a wśród nich Andrzej Głowacki - doradca restrukturyzacyjny, Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA CSF S.A.

Andrzej Głowacki w pierwszym dniu Kongresu przeprowadzi prelekcję pt. "Recepta na sukces ustawy Prawo restrukturyzacyjne", podczas której Słuchacze zapoznają się z głównymi założeniami ustawy oraz co najważniejsze, poznają spojrzenie praktyka biznesu na nowe rozwiązania prawne obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku.

Więcej o Kongresie na: http://kongresman.pl/

Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm – Warszawa, 02 marca – relacja z wydarzenia

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych było organizatorem seminarium „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm”, które odbyła się 2 marca 2016 roku w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A. w Warszawie. Partnerami Merytorycznymi spotkania byli: DGA, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni oraz BDO. Podczas spotkania zaproszeni eksperci omówili następujące zagadnienia: Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Pre-pack, układ […]

03.03.2016

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych było organizatorem seminarium „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm”, które odbyła się 2 marca 2016 roku w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A. w Warszawie. Partnerami Merytorycznymi spotkania byli: DGA, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz BDO.

Podczas spotkania zaproszeni eksperci omówili następujące zagadnienia:

 • Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Pre-pack, układ częściowy i nowe jakości dla przedsiębiorców
 • Odpowiedzialność karna członków zarządu i rady nadzorczej ‎wobec ryzyka niewypłacalności spółki po wejściu w życie prawa restrukturyzacyjnego, ochrona dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Sprawozdanie finansowe sygnałem o zagrożeniu niewypłacalnością
 • Pomoc publiczna i test prywatnego inwestora / wierzyciela

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe. Nowe rozwiązania prawne są ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych i umożliwienie przeprowadzenia postępowań naprawczych. Celem seminarium jest przybliżenie idei, rozwiązań oraz praktycznych zastosowań przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności dla przedsiębiorcy, który może występować zarówno w roli dłużnika, jak i wierzyciela. Nowe narzędzie jest szansą dla firm na wdrożenie zmian, porozumienie się z wierzycielami i w efekcie odzyskanie stabilnej sytuacji finansowej.

Prelegenci przedstawili kilka ważnych aspektów funkcjonowania nowego prawa, o których zarządy i właściciele firmy powinni bezwzględnie pamiętać. Jako pierwszy wystąpił Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A. oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Przedstawił kluczowe założenia nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, oraz wyniki analizy dotychczas funkcjonującego prawa upadłościowego, wskazując jednocześnie na przyczyny jego niskiej skuteczności. Podczas prezentacji zostały również opisane poszczególne typy postępowań restrukturyzacyjnych. Jak stwierdził Andrzej Głowacki - kluczowy jest moment, w którym zarząd firmy podejmuje działania sanacyjne i jego umiejętność wczesnego rozpoznawania symptomów poważnego kryzysu.

Sędzia Cezary Zalewski, Przewodniczący Wydziału ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Warszawie przedstawił zagadnienia związane z układem częściowym oraz przygotowaną likwidacją (pre-pack). Wskazał również na fakt, iż nowe przepisy to nie tylko szansa na udaną restrukturyzację, ale również zagrożenie ich nadużycia. Powodem tego jest spora liberalność prawa funkcjonującego od 1 stycznia dająca sporą wolność jego uczestnikom, przede wszystkim dłużnikom. Dlatego też świadomość i wiedza o potencjalnych zagrożeniach może uchronić wierzycieli przed ich pokrzywdzeniem. Sędzia podsumował swoje wystąpienie przesłaniem do wszystkich interesariuszy postępowań restrukturyzacyjnych, szczególnie do obligatariuszy i akcjonariuszy: "bierność jest passe!".

W kolejnym wystąpieniu dr Andre Helin zwrócił uwagę na słabości sprawozdań finansowych mogące niewystarczająco odzwierciedlać faktycznej sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa. Te wady to m.in. zbyt duża ilość danych historycznych, rozbieżność wartości księgowej z wartością rynkową czy też brak informacji nt. modelu biznesowego przedsiębiorstwa, w tym informacji o ryzykach operacyjnych czy krytycznych czynnikach wzrostu. Prezes BDO zaznaczył, że to właśnie sprawozdanie finansowe jest sygnałem zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorstwa i podjęcia decyzja o wszczęciu działań naprawczych.

Prof. Michał Królikowski reprezentujący Kancelarię Prawną Prof. Wierzbowski i Partnerzy przedstawił kilka case study ze swojej praktyki zawodowej uświadamiających odpowiedzialność karną członków zarządu oraz rad nadzorczych wobec ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstwa.

Ostatnia zagadnienie poruszone podczas seminarium dotyczyło pomocy publicznej w aspekcie postępowań restrukturyzacyjnych. Mirosław Marek, Wiceprezes Zarządu DGA S.A., zwrócił uwagę na fakt, że restrukturyzacja przedsiębiorstwa może wiązać się z udzieleniem pomocy publicznej i co za tym idzie, może ona mieć istotny wpływ na prawną dopuszczalność przeprowadzenia restrukturyzacji oraz na przebieg tego procesu. Jak zaznaczył, W dotychczasowym stanie prawnym takich przepisów nie było w prawie krajowym, jednak konieczność uwzględnienia kwestii związanych z pomocą publiczną wynikała bezpośrednio z prawa wspólnotowego. Po wyjaśnieniu uczestnikom seminarium czym jest pomoc publiczna, Mirosław Marek przedstawił zagadnienia związane z testem pomocy publicznej, testem prywatnego inwestora / wierzyciela - w odniesieniu do ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Seminarium skierowane było do wszystkich spółek notowanych na warszawskim parkiecie, której przedstawiciele uczestniczyli osobiście na sali lub za pośrednictwem transmisji online.

CcieJMfXEAAlNQs

CcildLeXEAAQ4TT

29.02.2016

Mamstartup.pl: Widmo porażki. Sztuką jest umieć po sobie posprzątać.

Z radością czytamy o sukcesach polskich startupów, z nutką zazdrości śledzimy ich rozwój i wyceny sięgające miliony złotych. To nas motywuje, pozwala analizować przyszłe potrzeby ludzkości, zastanowić się jakie będą i w jaki sposób je zaspokoić. Często zapominamy o tym, że może po prostu się nie udać. Analiza potrzeby Dostrzegamy, że studenci chcą posiadać kolejnego […]

Z radością czytamy o sukcesach polskich startupów, z nutką zazdrości śledzimy ich rozwój i wyceny sięgające miliony złotych. To nas motywuje, pozwala analizować przyszłe potrzeby ludzkości, zastanowić się jakie będą i w jaki sposób je zaspokoić.

Często zapominamy o tym, że może po prostu się nie udać.

Analiza potrzeby

Dostrzegamy, że studenci chcą posiadać kolejnego Iphona, cieniutkiego AirMaca, bywać w fajnych dyskotekach, chcą żyć na bogato. Czyli na pewno chcą zapracować (czytaj: zarobić) na świetne ciuchy i gadżety. I jeszcze zauważamy, że najchętniej student pracowałby nie ruszając się sprzed komputera. Pomysł gotowy: internetowa agencja pracy, która będzie przyjmować zlecenia od przedsiębiorców i przekazywać je studentom. Zatem internauci będą np. oceniać design mebli, lajkować strony, pisać recenzje książek, wybierać nazwę firmy, itd.

Nasz pomysł na biznes

Jest pomysł, pozyskujemy inwestora, pomysłodawca także inwestuje pożyczone środki, powstaje biznesplan, na razie życzeniowy, bo trudno przewidywać reakcję rynku. Tworzy się aplikacja, wykonana zostaje gigantyczna praca, aby „załatwić” wszelkie kwestie ZUS-owskie i podatkowe w relacjach przedsiębiorca-portal-student, pozyskiwani są pierwsi studenci i pierwsi zleceniodawcy.

Początki są niełatwe, gdyż trudno przekonać właścicieli firm do przydatności i efektów pracy studentów siedzących w fotelu i realizujących profesjonalnie zlecenia pomiędzy kolejnymi wpisami na fejsie. Niesamowity upór Pomysłodawcy skutkuje powolnym rozwojem serwisu, w efekcie kilkadziesiąt tysięcy studentów, kilkuset zleceniodawców, znaczna dotacja unijna i fundusz inwestycyjny wspierający startupy za pieniądze podatników - z drugą rundą finansowania. Wydawałoby się, że pełnia szczęścia.

Przykry finał

Powstaje kolejna wersja aplikacji, dodatkowi pracownicy, nowe pomysły. Potrzeba przełomu i wzrostu dwu-trzykrotnego przychodów, aby osiągnąć próg rentowności, co wydaje się być tak blisko. I wówczas, jak czasami bywa w życiu, Pomysłodawca – Szef projektu ląduje w szpitalu, najpierw tydzień potem, miesiąc, potem cztery miesiące L-4. Rada Nadzorcza i fundusz inwestycyjny są uspokojeni faktem, że chory Prezes odbiera maile w szpitalnym łóżku. Firma sypie się. Pomysłodawca wraca po sześciu miesiącach i rzutem na taśmę i … wyprowadza studentów z zacisza akademika, czyli przyjmuje prace realizowane „na mieście”. Pierwszy duży projekt, zaliczka 20.000 zł i … klapa, studenci nie wykonują zlecenia, bo święta, bo nie mam auta, bo … . Samotny, przegrany Pomysłodawca składa w grudniu 2015r. w Sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku. Niestety ta historia jest prawdziwa.

Epilog

Inwestor, który pierwszy zainwestował w Spółkę proponuje, aby rozliczyć się z wierzycielami (kilkadziesiąt tysięcy zł zaledwie) i spróbować sprzedać aktywa: fajny portal, baza 80 tys. studentów, baza firm. Fundusz inwestycyjny odpowiada, że złotówki nie dołoży. Finał projektu: Pomysłodawca pozostaje „sam na sam „ z syndykiem i wierzycielami, a to, że ew. sąd orzeknie kilkuletni zakaz prowadzenia działalności gospodarczej to już Jego problem.

Wnioski

Dla funduszy inwestycyjnych

Sztuką jest wybrać startup z potencjałem, wesprzeć go gotówką, know-how i kontaktami. Lecz także sztuką jest umieć pomóc w tarapatach, w trakcie choroby lidera projektu przejąć zarządzanie, a w przypadku fiaska … po prostu posprzątać. Przynajmniej zadzwonić do doradcy restrukturyzacyjnego i poradzić się, która metoda prawnego wsparcia porażki biznesowej wydaje się być optymalna.

Dla startupowców

Szukaj swojej szansy w życiu, myśl o nowych produktach i usługach, próbuj je wdrożyć i pamiętaj, że nikt złego słowa nie powinien Ci powiedzieć, jeśli w przypadku klęski Twojego biznesu będziesz uczciwy, nie skrzywdzisz wierzycieli i skorzystasz z przepisów prawa.

Wystarczy, że będziesz wiedział, że jest aż siedem (!) procedur naprawczych lub likwidacyjnych:

 • o zatwierdzenie układu
 • przyspieszone układowe
 • układowe
 • sanacyjne
 • układ w upadłości
 • likwidacja przygotowana (pre-pack)
 • upadłość likwidacyjna.

Pierwszych sześć umożliwia zarówno kontynuowanie działalności jak i rozliczenie się z wierzycielami.

Ich nazw nie musisz pamiętać, ważne abyś miał ich świadomość. Zapamiętaj na zawsze, że aby dać sobie drugą szansę, musisz „posprzątać” po pierwszym podejściu. Nie wolno po prostu „porzucić” projektu, jego aktywów oraz wierzycieli i udać, że jesteś … bezradny i czekasz na syndyka, aby zamknąć projekt. Jeśli dostrzegasz problem, wygoogluj „licencjonowany doradca restrukturyzacyjny – miasto” i umów się na spotkanie. Przedyskutuj swoją sytuację. I najważniejsze na koniec: „Reaguj na pierwsze sygnały o zagrożeniu klęską Twojego projektu”.


AG

Andrzej Głowacki

Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA CSF

Doradca restrukturyzacyjny

andrzej.glowacki@sanacjafirm.pl

Artykuł ukazał się na portalu www.mamstarup.pl w dn. 29 lutego 2016 r.

Andrzej Głowacki, „Sądowe postępowania sanacyjne w latach 2010-2015 ocena skuteczności”.

Serdecznie polecamy lekturę artykułu autorstwa Pana Andrzeja Głowackiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA CSF, który został opublikowany na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – www.pte.pl. Artykuł nosi tytuł „Sądowe postępowania sanacyjne w latach 2010-2015 ocena skuteczności”.  Wprowadzenie: Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują dwa akty prawne dotyczące przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych: ustawa Prawo restrukturyzacyjne (PR) […]

23.02.2016

Serdecznie polecamy lekturę artykułu autorstwa Pana Andrzeja Głowackiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA CSF, który został opublikowany na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - www.pte.pl.

Artykuł nosi tytuł "Sądowe postępowania sanacyjne w latach 2010-2015 ocena skuteczności". 

Wprowadzenie:

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują dwa akty prawne dotyczące przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych: ustawa Prawo restrukturyzacyjne (PR) i ustawa Prawo upadłościowe (PU). Rewolucyjna zmiana przepisów prawa dotycząca przedsiębiorców znajdujących się w sytuacji kryzysowej upoważnia do oceny efektów funkcjonowania ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (PUiN), w brzmieniu obowiązującym do końca ubiegłego roku. Ustawa przewidywała dwie drogi naprawy przedsiębiorstwa których celem było odbudowanie jego potencjału i powrót na rynek. Artykuł jest poświęcony ocenie skuteczności procedury upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami oraz postępowania naprawczego, które szczegółowo zostało uregulowane w części IV ustawy PUiN – Postępowanie naprawcze w ramach zagrożenia niewypłacalnością – art. 492 – 521.

Zapraszamy do lektury całego artykułu, który jest dostępny pod tym linkiem.

15.02.2016

Seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM – Warszawa, 02 marca

W imieniu Organizatora oraz Partnerów serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Osoby do wzięcia udziału w seminarium: PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM 2 marca 2016 roku Sala Kinowa (poziom -1, wejście A/D), Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. (ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa) PROGRAM: 11:30 – 12:00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna 12:00 – 12:10 Otwarcie konferencji Andrzej […]

nagłówek

W imieniu Organizatora oraz Partnerów serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Osoby do wzięcia udziału w seminarium:

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM

2 marca 2016 roku

Sala Kinowa (poziom -1, wejście A/D), Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A.
(ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa)


PROGRAM:
11:30 - 12:00

Rejestracja uczestników i kawa powitalna

12:00 - 12:10

Otwarcie konferencji
Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu, DGA S.A.
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:10 - 13:00

Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu, DGA S.A.

13:00 - 13:40

Pre-pack, układ częściowy i nowe jakości dla przedsiębiorców
SSR Cezary Zalewski, Przewodniczący Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy

13:40-14:20

Odpowiedzialność karna członków zarządu i rady nadzorczej wobec ryzyka niewypłacalności spółki po wejściu w życie prawa restrukturyzacyjnego. Ochrona dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Prof. Michał Królikowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

14:20-14:40

Przerwa kawowa

14:40-15:20

Sprawozdanie finansowe sygnałem o zagrożeniu niewypłacalnością
dr Andre Helin, Prezes Zarządu, BDO Sp. z o.o.

15:20-16:00

Pomoc publiczna i test prywatnego inwestora / wierzyciela
Mirosław Marek, Prezes Zarządu DGA Optima Sp. z o.o.

16:00 - 16:30

Lunch


Seminarium skierowane jest do wszystkich Spółek notowanych na GPW.

Rejestracja uczestników: http://seg.org.pl/pl/prawo-restrukturyzacyjne-sanacja-firm

Serdecznie zapraszamy!

Pierwszy numer newslettera restrukturyzacyjnego – RESTART 01/2016

Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością informujemy, że właśnie „puściliśmy w świat” pierwsze wydanie naszego newslettera restrukturyzacyjnego – RESTART 01/2016. Osoby, które nie są jego subskrybentami zapraszamy do lektury tutaj i oczywiście do rejestracji w naszej bazie mailingowej! Gorąco zachęcamy do lektury!

11.02.2016

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością informujemy, że właśnie "puściliśmy w świat" pierwsze wydanie naszego newslettera restrukturyzacyjnego - RESTART 01/2016.

Osoby, które nie są jego subskrybentami zapraszamy do lektury tutaj i oczywiście do rejestracji w naszej bazie mailingowej!

Gorąco zachęcamy do lektury!

21.01.2016

Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

14 stycznia 2016 roku Wydział Prawa i Administracji UAM oraz DGA Centrum Sanacji Firm S.A. organizowali seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM . W inauguracyjnym wystąpieniu Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A. i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny zwrócił uwagę na szansę, jaką nowe rozwiązania stwarzają dla przedsiębiorców w tarapatach. Wsparcie działań naprawczych firm, które są zagrożone […]

14 stycznia 2016 roku Wydział Prawa i Administracji UAM oraz DGA Centrum Sanacji Firm S.A. organizowali seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM .

W inauguracyjnym wystąpieniu Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A. i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny zwrócił uwagę na szansę, jaką nowe rozwiązania stwarzają dla przedsiębiorców w tarapatach. Wsparcie działań naprawczych firm, które są zagrożone niewypłacalnością lub niewypłacalne czterema procedurami restrukturyzacyjnymi, jego zdaniem, nakłada na zarządzającego obowiązek wcześniejszej reakcji na sytuacje kryzysowe. Z prezentacji wynika również, że aktualnie najważniejsze jest czytelne zdefiniowanie pojęcia „zagrożenia niewypłacalnością” oraz przyjęcie jednolitego orzecznictwa. Drugim wyzwaniem, w opinii pierwszego z występujących na seminarium, jest powstanie firm ze statusem doradcy restrukturyzacyjnego, które będą łączyły wiedzę w zakresie działań naprawczych, zarządzania i finansów, prawa oraz pomocy publicznej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną prezentacją pt. "Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego": Prezentacja_seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM

Podsumowanie seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE NA TOPIE Ponad 400 przedsiębiorców, prawników, doradców zgromadziło organizowane wczoraj przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz DGA Centrum Sanacji Firm S.A. seminarium „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm”. Pięciu prelegentów przedstawiło rozwiązania, które zostały wprowadzone w ustawach Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Seminarium […]

15.01.2016

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE NA TOPIE

Ponad 400 przedsiębiorców, prawników, doradców zgromadziło organizowane wczoraj przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz DGA Centrum Sanacji Firm S.A. seminarium „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm”.

20160114_124202

Pięciu prelegentów przedstawiło rozwiązania, które zostały wprowadzone w ustawach Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski oraz Anna Szymańska, Prezes Zarządu firmy DGA Centrum Sanacji Firm S.A. W inauguracyjnym wystąpieniu Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A. i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny zwrócił uwagę na szansę, jaką nowe rozwiązania stwarzają dla przedsiębiorców w tarapatach. Wsparcie działań naprawczych firm, które są zagrożone niewypłacalnością lub niewypłacalne czterema procedurami restrukturyzacyjnymi – zdaniem Andrzeja Głowackiego, nakłada na zarządzającego obowiązek wcześniejszej reakcji na sytuacje kryzysowe. Według mówcy, aktualnie najważniejsze jest czytelne zdefiniowanie pojęcia „zagrożenia niewypłacalnością” oraz przyjęcie jednolitego orzecznictwa. Drugim wyzwaniem, w opinii pierwszego z występujących, jest powstanie firm ze statusem doradcy restrukturyzacyjnego, które będą łączyły wiedzę w zakresie działań naprawczych, zarządzania i finansów, prawa oraz pomocy publicznej.

SSR Łukasz Lipowicz, Wiceprzewodniczący XI Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę zdecydowanie wcześniej reakcji przedsiębiorców na sytuacje kryzysowe. Sędzia, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, zwrócił uwagę na fakt, że wnioski są składane w sądzie zbyt późno, gdy szansa na uratowanie przedsiębiorcy jest już niewielka. Zaznaczył również, że nowe rozwiązania prawne będą wymagały prawidłowo i rzetelnie przygotowanych wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, jako że sąd w oparciu o przedstawione dokumenty będzie podejmował decyzję co do dalszych losów firmy.

Adwokat dr hab. Andrzej Wierciński z Kancelarii WKB Sp. k. powiedział o nowych rozwiązaniach, takich jak przygotowana likwidacja (pre – pack) czy też postępowanie sanacyjne, które powinny przyczynić się do wzrostu liczby transakcji przejęć firm, a także ułatwić pozyskanie inwestora. Pomoc publiczna w postępowaniach restrukturyzacyjnych została szeroko omówiona w wystąpieniu Mirosława Marka, Prezesa Zarządu DGA Optima Sp. z o.o. Prelegent podkreślił znaczenie testu pomocy publicznej w każdym postępowaniu opisanym w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Szczególne zainteresowanie wzbudziła informacja o koncepcji testu prywatnego inwestora / wierzyciela. Dr Agenor Gawrzyał, prezes wielu instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych przedstawił przebieg i efekty dużych postępowań restrukturyzacyjnych, w których brał udział. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na znaczenie rzetelnego audytu zarówno biznesowego, finansowego oraz prawnego firmy, która ma być objęta programem naprawczym. Wizja, lider, program zmian oraz założenia są zdaniem dr Agenora Gawrzyała kluczowe dla sukcesu sanacji firmy.

W podsumowaniu seminarium Andrzej Głowacki podkreślił wyzwania, które stoją przed przedsiębiorcami, sądami i doradcami restrukturyzacyjnymi. Zmiana podejścia do sytuacji kryzysowych, zdecydowanie szybsza reakcja, współpraca z dostawcami i odbiorcami, instytucjami finansowymi oraz wsparcie tych działań rozwiązaniami z ustawy Prawo restrukturyzacyjne – to jego zdaniem jedyna szansa zwiększenia liczby firm skutecznie sanowanych. Wpisanie się przez sądy w koncepcję sprawnych działań naprawczych opisanych w ustawie zapewni ich dynamiką i większą skuteczność. Najtrudniejsze zadanie stoi przed doradcami restrukturyzacyjnymi, którzy zdaniem Andrzeja Głowackiego muszą zasłużyć na tytuł doradcy – lekarza firm, czyli profesjonalnie wspierać firmy z problemami. Jego zdaniem ustawa Prawo restrukturyzacyjne to narzędzie, które może być efektywne jeśli przyjęte rozwiązania zostaną uświadomione przede wszystkim zarządom oraz właścicielom firm.

Organizatorzy dziękując za bardzo duże zainteresowanie zapowiedzieli kolejne seminarium poświęcone tematyce restrukturyzacji i sanacji firm na przełomie maja i czerwca 2016 roku.

IMG_0010

IMG_0014

IMG_0015

05.01.2016

Firmowe postanowienie na nowy rok: nie będę bankrutem

Nowy rok to nowe wyzwania dla firm. Warto podjąć wysiłek i zdiagnozować sytuację ekonomiczną w przedsiębiorstwie. Pewność, że „nie będę bankrutem” skłoni zapewne wielu przedsiębiorców do podejmowania odpowiednio wcześniej działań restrukturyzacyjnych. Czytaj dalej na wnp.pl >>

Nowy rok to nowe wyzwania dla firm. Warto podjąć wysiłek i zdiagnozować sytuację ekonomiczną w przedsiębiorstwie. Pewność, że „nie będę bankrutem” skłoni zapewne wielu przedsiębiorców do podejmowania odpowiednio wcześniej działań restrukturyzacyjnych.

Czytaj dalej na wnp.pl >>

Jak znaleźć skutecznego doradcę restrukturyzacyjnego do firmy?

Od stycznia 2016 roku firmy będą mogły skorzystać z usług doradczy restrukturyzacyjnego. Przewiduje to nowa ustawa restrukturyzacyjna, która wchodzi w życie od nowego roku. Bez wątpienia jest to nowa jakość dla ponad 900 osób posiadających obecnie licencję syndyka, bo to właśnie oni staną się doradcami i będą pomagać firmom w tarapatach. W wywiadzie dla portalu […]

30.11.2015

Od stycznia 2016 roku firmy będą mogły skorzystać z usług doradczy restrukturyzacyjnego. Przewiduje to nowa ustawa restrukturyzacyjna, która wchodzi w życie od nowego roku. Bez wątpienia jest to nowa jakość dla ponad 900 osób posiadających obecnie licencję syndyka, bo to właśnie oni staną się doradcami i będą pomagać firmom w tarapatach.

W wywiadzie dla portalu www.wnp.pl Andrzej Głowacki, Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A. wyjaśnia na czym polegać będzie rola doradcy restrukturyzacyjnego od 1 stycznia 2016 roku.

Cały wywiad obejrzeć można pod tym linkiem.

25.11.2015

Zadyszka… a nie śmierć kliniczna!

Menedżerowie zaproszeni przez Wielkopolską Izbę Budownictwa na seminarium „Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne – szanse i zagrożenia dla przedsiębiorcy” wysłuchali ciekawego wykładu na temat nowych rozwiązań, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. Postępowania restrukturyzacyjne, definicja zagrożenia niewypłacalnością i konieczność sanacji przyczyn, a nie objawów kryzysu zdominowały wystąpienie Prezesa Andrzeja Głowackiego. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła tabela […]

Menedżerowie zaproszeni przez Wielkopolską Izbę Budownictwa na seminarium „Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne – szanse i zagrożenia dla przedsiębiorcy” wysłuchali ciekawego wykładu na temat nowych rozwiązań, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.

Postępowania restrukturyzacyjne, definicja zagrożenia niewypłacalnością i konieczność sanacji przyczyn, a nie objawów kryzysu zdominowały wystąpienie Prezesa Andrzeja Głowackiego.

Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła tabela charakteryzująca poszczególne postępowanie (do pobrania tutaj), nader przydatna przy analizie sytuacji przedsiębiorcy, a także informująca o skutkach otwarcia każdego z postępowań.

Przebojem było jednak motto seminarium niejednokrotnie powtarzane przez Prowadzącego „Przedsiębiorco! kontaktuj się z doradcą restrukturyzacyjnym w fazie zadyszki, a nie śmierci klinicznej”.

Przedstawione fiasko postępowań naprawczych i upadłości układowych poparte badaniem przyczyn tej sytuacji pozwoliły na postawienie dwóch bardzo ważnych wniosków.

Pierwszy wniosek dotyczył zbyt późnego podejmowania działań przez przedsiębiorców. Stan, gdy kapitały własne są ujemne, toczą się liczne postępowania egzekucyjne, a dostawcy odwracają się plecami to stan „śmierci klinicznej” firmy i szansa przywrócenia na konkurencyjny rynek jest znikoma. Stąd apel A. Głowackiego skierowany do menedżerów o zdecydowanie wcześniejszą reakcję na sytuacje kryzysowe.

Drugi wniosek dotyczył błędu ograniczania działań restrukturyzacyjnych wyłącznie do redukcji lub odroczenia płatności zobowiązań. Praktyka biznesowa jak i analiza projektów jednoznacznie wskazuje, że plan restrukturyzacyjny musi uwzględniać obszary przedsiębiorstwa, które wymagają sanacji, nadto proces ten musi odbywać się we współpracy z dostawcami, odbiorcami, instytucjami finansowymi i przy wiedzy pozostałych wierzycieli. Nadto muszą być uwzględnione nowe jakości w sferze zarządzania, modelu biznesowego zasobów kapitałowych, inwestorów, itd. Prowadzący wielokrotnie podkreślał, że przedsiębiorstwo samo nie uzdrowi się, może to nastąpić wyłącznie przy współpracy ze wszystkimi grupami interesu.

Z rozmów z uczestnikami seminarium wynikało, że na długo zapamiętają dwa hasła:
„Zadyszka … a nie śmierć kliniczna”, „Przedsiębiorco ! Sam nie wyleczysz się”.

Kilka refleksji po VII Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2015

5 i 6 listopada 2015r. odbył się VII Kongres zorganizowany przez Instytut Allerhanda (www.inso.allerhand.pl) Zarówno wśród prelegentów jak i uczestników można było zauważyć „podminowanie i napięcie” związane z nadchodzącą rewolucją. Kuluary były pełne dyskutujących syndyków, sędziów, doradców biznesowych i profesorów. Temperatura dyskusji rosła z każdą przerwą. Liczba wystąpień była imponująca. Świetnie rozpoczęła Kongres prof. dr […]

09.11.2015

5 i 6 listopada 2015r. odbył się VII Kongres zorganizowany przez Instytut Allerhanda (www.inso.allerhand.pl)
Zarówno wśród prelegentów jak i uczestników można było zauważyć „podminowanie i napięcie” związane z nadchodzącą rewolucją. Kuluary były pełne dyskutujących syndyków, sędziów, doradców biznesowych i profesorów. Temperatura dyskusji rosła z każdą przerwą.

Liczba wystąpień była imponująca. Świetnie rozpoczęła Kongres prof. dr hab. Anna Hrycaj, SO w Warszawie, która syntetycznie ujęła „Blaski i cienie Prawa restrukturyzacyjnego”. Ciekawe były poglądy występujących na temat poszczególnych aspektów zarówno ustawy Prawo restrukturyzacyjne jak i Prawo upadłościowe. Bardzo interesujący wykład miał syndyk Piotr Wydrzyński, który mówił o postępowaniu upadłościowym konsumenta z punktu widzenia … ludzkich problemów zawodowych, rodzinnych, społecznych - człowiek na pierwszym miejscu. Furorę na Kongresie zrobił sędzia Zbigniew Miczek z Tarnowa, który w świetnym wystąpieniu uwypuklił rangę aspektów ekonomicznych w procesie restrukturyzacyjnym, także pod egidą nowej Ustawy.

Pierwszy raz uczestniczyłem w Kongresie i muszę oddać słowa uznania dla Organizatorów. Bardzo istotne zdarzenie z dużą dawką merytorycznej treści.

Wielkie brawa dla Instytutu Allerhanda.

Dla zainteresowanych załączam moją prezentację, dla której przeprowadziłem badania postępowań układowych. Przedstawiam je z komentarzami, które wygłosiłem w trakcie wystąpienia.

Prezentacja: 2015-11-06_INSO 2015_2

Andrzej Głowacki

kontakt: andrzej.glowacki@sanacjafirm.pl

07.10.2015

Wykład: nowe prawo restrukturyzacyjne

17 września br. odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Klubu Kapitału, na którym Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny, Przewodniczący Rady Nadzorczym DGA Centrum Sanacji Firm S.A., przedstawił obecnym przedsiębiorcom zmiany, jakie przyniesie ze sobą nowe Prawo restrukturyzacyjne, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku oraz nową funkcję – doradcy restrukturyzacyjnego. Serdecznie polecamy nagranie z wykładu wraz […]

17 września br. odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Klubu Kapitału, na którym Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny, Przewodniczący Rady Nadzorczym DGA Centrum Sanacji Firm S.A., przedstawił obecnym przedsiębiorcom zmiany, jakie przyniesie ze sobą nowe Prawo restrukturyzacyjne, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku oraz nową funkcję - doradcy restrukturyzacyjnego.

Serdecznie polecamy nagranie z wykładu wraz z prezentacją.

 

Pobierz prezentację w PDF: 2015-09-17_Prezentacja_WKK_Andrzej Głowacki

Doradca restrukturyzacyjny: sukces ustawy Prawo restrukturyzacyjne zależy od wielu czynników

„Nowe prawo zadziała, gdy uczestnicy procesu naprawczego: przedsiębiorcy, doradcy restrukturyzacyjni i sędziowie zmienią sposób działania” – pisze w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej w swoim artykule Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny. „Ponad trzy miesiące dzielą nas od wejścia w życie ustawy– Prawo restrukturyzacyjne, a już zapadł na nią wyrok. Jan L. Hińcz na łamach „Rzeczpospolitej” porównuje syndyka do grabarza, […]

29.09.2015

"Nowe prawo zadziała, gdy uczestnicy procesu naprawczego: przedsiębiorcy, doradcy restrukturyzacyjni i sędziowie zmienią sposób działania" – pisze w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej w swoim artykule Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny. "Ponad trzy miesiące dzielą nas od wejścia w życie ustawy– Prawo restrukturyzacyjne, a już zapadł na nią wyrok. Jan L. Hińcz na łamach „Rzeczpospolitej" porównuje syndyka do grabarza, który w nowej szacie doradcy restrukturyzacyjnego przystępuje do operacji na otwartym sercu.

Ponad trzy miesiące dzielą nas od wejścia w życie ustawy– Prawo restrukturyzacyjne, a już zapadł na nią wyrok. Jan L. Hińcz na łamach „Rzeczpospolitej" porównuje syndyka do grabarza, który w nowej szacie doradcy restrukturyzacyjnego przystępuje do operacji na otwartym sercu. Krzysztof Oppenheim na portalu www.biznestuba.pl wtóruje mu i stwierdza: „Przedsiębiorcy liczą na pomoc. Czeka ich rzeź." Transformacja syndyka w doradcę restrukturyzacyjnego zapisami ustawy słusznie wzbudza wiele emocji i trzeba zgodzić się z tezą J. L. Hińcza, że jej autorzy nie sporządzili zestawienia ważnych informacji o gronie dziewięciuset syndyków, w którym zostałyby uwzględnione takie parametry, jak: wiek, wykształcenie, praktyczne doświadczenie w zarządzaniu i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, znajomość zagadnień finansowych i prawnych, wiedza o pomocy publicznej, funduszach inwestycyjnych itd."

Czytaj cały artykuł...

28.09.2015

Szkolenie „Nowe Prawo restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm”

Serdecznie polecamy wszystkim osobom zainteresowanym tematem restrukturyzacji przedsiębiorstw na szkolenie w Poznaniu i Warszawie organizowane przez Centrum Kreowania Liderów S.A. Patronem szkolenia jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Syndyków, Likwidatorów, Nadzorców Sądowych i Zarządców. Cel szkolenia: Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe. Nowe rozwiązania prawne są ukierunkowane […]

Serdecznie polecamy wszystkim osobom zainteresowanym tematem restrukturyzacji przedsiębiorstw na szkolenie w Poznaniu i Warszawie organizowane przez Centrum Kreowania Liderów S.A. Patronem szkolenia jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Syndyków, Likwidatorów, Nadzorców Sądowych i Zarządców.

Cel szkolenia:

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe. Nowe rozwiązania prawne są ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych i umożliwienie przeprowadzenia postępowań naprawczych.
Celem szkolenia jest przybliżenie idei, rozwiązań oraz praktycznych zastosowań przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne w szczególności dla przedsiębiorcy, który może występować zarówno w roli dłużnika jak i wierzyciela. Nowe narzędzie jest szansą dla dużych jak i małych firm, na wdrożenie zmian, porozumienia się z wierzycielami i w efekcie odzyskanie stabilnej sytuacji finansowej.

 

Adresaci Szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców lub zarządów firm rozważających możliwość skorzystania z nowego Prawa restrukturyzacyjnego, a także do działów prawnych tych firm (w tym firm ubezpieczeniowych), do syndyków, zarządców i doradców oraz do przedstawicieli instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Troje wybitnych wykładowców i praktyków przedstawi kluczowe aspekty ustawy Prawo restrukturyzacyjne istotne już wkrótce dla każdej firmy.
 • Zostanie omówiona specyfika procedur naprawczych i sytuacje, w których przedsiębiorcy mogą z nich skorzystać.
 • Dowiedzą się Państwo jak zareagować, gdy firma będzie zagrożona kryzysem, a jeśli jest aktualnie, to jak przygotować się, aby wniosek złożyć w pierwszych dniach stycznia 2016 r.
 • Poznacie Państwo mechanizmy ochrony wierzycieli przedsiębiorców, którzy nie regulują wobec Was zobowiązań.
 • Wykład dotyczący pomocy publicznej przybliży tematykę istotną w aspekcie wdrażania planów restrukturyzacyjnych.
 • Zyskają Państwo wiedzę na temat działań, które można podjąć, aby zapobiec upadłości prowadzonej firmy.
  Uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu.

Metoda:

Prezentacje multimedialne wykładów wzbogacone przykładami. Ważnym elementem będzie odniesienie obecnego stanu prawnego do rozwiązań, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.

Terminy i lokalizacje:

 • 15 października 2015 - Poznań Hotel Mercure Centrum. Więcej ...
 • 20 października 2015 - Warszawa Centrum Konferencyjne Golden Floor. Więcej...

 

Program szkolenia:  

 • 9:45 – 10:00
  Rejestracja uczestników
 • 10:00 – 10:15
  Wprowadzenie – Andrzej Głowacki
 • 10:15 – 12:00
  Cztery postępowania restrukturyzacyjne – szansa czy zagrożenie dla dłużnika i wierzyciela - prof. Anna Hrycaj, sędzia SO w Warszawie – Część I
 1. Cel Prawa restrukturyzacyjnego jako narzędzia służącego uniknięciu upadłości dłużnika
 2. Cztery procedury jako cztery drogi wyjścia z kryzysu
 3. Organy i uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego – wzajemne relacje, współdziałanie
 4. Zawarcie i zatwierdzenie układu
 5. Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu
 6. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego
 7. Przebieg postępowania układowego
 8. Postępowanie sanacyjne jako instrument głębokiej restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika
 9. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości
 • 12:00 – 12:20
  Przerwa kawowa
 • 12:20 – 13:15
  Cztery postępowania restrukturyzacyjne – szansa czy zagrożenie dla dłużnika i wierzyciela – prof. Anna Hrycaj, sędzia SO w Warszawie – część II.
 • 13.15 – 14.00
  Pomoc publiczna i test prywatnego wierzyciela/inwestora – Mirosław Marek
 1. Definicja pomocy publicznej
 2. Ujęcie kwestii pomocy publicznej w ustawie Prawo restrukturyzacyjne
 3. Koncepcja testu prywatnego inwestora/wierzyciela
 4. Dopuszczalność pomocy publicznej w procesie postępowania restrukturyzacyjnego
 • 14:00 – 14:30
  Przerwa lunchowa
 • 14:30 – 16:00
  Wybrane aspekty nowych ustaw - Andrzej Głowacki
 1. Przygotowana likwidacja – Prawo upadłościowe
 2. Cele i czynniki procesu restrukturyzacji – ustawa a praktyka biznesowa
 3. Rola doradcy restrukturyzacyjnego w procesach naprawczych według zapisów Ustawy
 4. Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorcy
 • 16:00
  Zakończenie szkolenia.

Prowadzący

dr hab. SSR Anna Hrycaj

Hrycaj gifSędzia, doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji adwokackiej, radcowskiej i komorniczej.
W latach 1999-2001 orzekała w Wydziale XVII Cywilnym do spraw egzekucyjnych Sądu Rejonowego w Poznaniu, od 2001 do 2013 w Wydziale XI ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare-Miasto. Obecnie orzeka w XXVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie.
W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka.
W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego.
Od 2013r. Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego. Współautorka ustawy – Prawo restrukturyzacyjne i przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości na etapie prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.
Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Mirosław Marek

dga_108Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Doświadczony trener i ekspert w zakresie pomocy publicznej, funduszy europejskich oraz wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Posiada wieloletnie doświadczenie jako reprezentant Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego. W latach 1993-1996 odpowiedzialny za problematykę reprywatyzacji w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1997 - 2002 Dyrektor Departamentu Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki.
W latach 2002 - 2006 Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Jako Wiceprezes Zarządu DGA od 2007 roku, koordynuje projekty inwestycyjne oraz badawcze dla podmiotów publicznych i prywatnych, w tym przy również przy pozyskaniu wsparcia środków z Unii Europejskiej. Jest ekspertem w dziedzinie pomocy publicznej.
Autor poradnika dla administracji publicznej pn.: Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013” (2008r.), współautor publikacji pn. „Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe” (2009 r.) wydanej przez Wydawnictwo BECK.

Andrzej Głowacki

IMG_1604Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (kierunek informatyka). Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Analiza finansowa w samodzielnym przedsiębiorstwie. W marcu 2013r. uzyskał licencję uprawniającą do wykonywania zawodu syndyka. Swoje kompetencje poszerza również podczas studiów na Akademii Strategicznego Przywództwa organizowanej przez CIMI oraz Harvard Business School.
Pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki DGA S.A. od maja 1995; prowadzi także działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Gospodarcze Andrzej Głowacki.
Od 2012 roku pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Jest również Przewodniczącym Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu.
Andrzej Głowacki występował jako moderator paneli podczas obrad Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej oraz Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Pracował również przy realizacji projektu medialnego pod nazwą „Akcelerator Pulsu Biznesu”, w którym wybrane podmioty znajdujące się w trudnej sytuacji uzyskały doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Andrzej Głowacki ma na swoim koncie wiele publikacji m.in. w „Głosie Biznesu”, na blogu na portalu www.natemat.pl felietonów o tematyce związanej z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz upadłości, m.in. „Optymizm przedsiębiorców u progu lata 2015” (06.2015), „Prawo restrukturyzacyjne” (05.2015),”Depresja przedsiębiorcy” (06.2014), „Dlaczego polskie firmy nie upadają” (07.2013),”Upadajmy z klasą” (04.2013).

Doradca restrukturyzacyjny w dzienniku Rzeczpospolita

„Menedżer prowadzący proces restrukturyzacji jest odpowiedzialny za skoncentrowanie się na rozwiązaniu problemów, które decydują o przetrwaniu firmy. Plan naprawy musi być drastyczny, kompleksowy i fundamentalny. Zdaniem sędziów-komisarzy większość składanych w sądach wniosków upadłościowych to spóźnione dokumenty. Kondycja przedsiębiorstwa jest wówczas tak zła, że nie ma już szans na wszczęcie postępowania naprawczego. Przedsiębiorcy dostrzegają brak skuteczności […]

11.09.2015

"Menedżer prowadzący proces restrukturyzacji jest odpowiedzialny za skoncentrowanie się na rozwiązaniu problemów, które decydują o przetrwaniu firmy. Plan naprawy musi być drastyczny, kompleksowy i fundamentalny.

Zdaniem sędziów-komisarzy większość składanych w sądach wniosków upadłościowych to spóźnione dokumenty. Kondycja przedsiębiorstwa jest wówczas tak zła, że nie ma już szans na wszczęcie postępowania naprawczego. Przedsiębiorcy dostrzegają brak skuteczności przepisów ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze i odwlekają złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, co w efekcie powoduje, że w momencie jego składania większość firm charakteryzuje się ujemnymi kapitałami własnymi, licznymi postępowaniami egzekucyjnymi oraz wysokimi zobowiązaniami. Koncepcja naprawy przedsiębiorstwa ograniczona do redukcji i rozłożenia w czasie zobowiązań lub zamiany ich na udziały/akcje w postępowaniu upadłościowym poniosła więc porażkę." - czytamy w dzienniku Rzeczpospolita w artykule Andrzeja Głowackiego, który jako doradca restrukturyzacyjny przedstawia nową szansę ratowania przedsiębiorstw przed upadłością, jaką niesie za sobą ustawa Prawo restrukturyzacyjne, wchodząca w życie od nowego roku.

Artykuł w całości można znaleźć na stronach gazety. Polecamy gorąco!

Czytaj artykuł...

06.08.2015

Upadłości w Polsce – raport Euler Hermes – w lipcu upadło 69 firm

W lipcu 2015 roku oficjalnie opublikowano informację o upadłości 69 przedsiębiorstw, wobec 79 w czerwcu roku ubiegłego (od początku roku 465 opublikowanych upadłości od początku roku, tj. 6% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.) Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego przeanalizowała sytuację polskich firm w […]

W lipcu 2015 roku oficjalnie opublikowano informację o upadłości 69 przedsiębiorstw, wobec 79 w czerwcu roku ubiegłego (od początku roku 465 opublikowanych upadłości od początku roku, tj. 6% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.)

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego przeanalizowała sytuację polskich firm w kontekście bankructw – w lipcu 2015 roku oficjalnie opublikowano informację o upadłości 69 przedsiębiorstw, wobec 79 w czerwcu roku ubiegłego (od początku roku 465 opublikowanych upadłości od początku roku, tj. 6% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.)

Liczba upadłości nie zmniejsza się jednak proporcjonalnie – ich wzrost kolejny miesiąc notowany jest w odniesieniu do firm produkcyjnych, zwłaszcza dostarczających wyroby inwestycyjne (budowlane), mimo iż to właśnie w budownictwie proporcjonalnie najbardziej zmniejszyła się liczba upadłości… Podobnie w podziale na województwa w większości z nich obserwujemy mniejsza liczbę upadłości, ale zdecydowany wzrost ma miejsce pw. w województwie mazowieckim.

Ogłoszone w lipcu upadłości firm produkcyjnych są w części przypadków efektem problemów z popytem w latach ubiegłych (załamanie obrotów), ale w części przypadków winna jest nie utrata rynku, ale niska rentowność sprzedaży.
Budownictwo: upadają głównie firmy realizujące podstawowe prace budowlane i wznoszenie budynków, mniej jest upadłości wyspecjalizowanych firm wykończeniowych. Wciąż jeszcze echa poprzedniego załamania rynku inwestycji infrastrukturalnych (3 spośród 17 dotyczyło firm w nich wyspecjalizowanych w drogownictwie i budowie rurociągów, które nie odbudowały obrotów spadających od 2011 roku).
Liczba upadłości wzrosła w czterech województwach – zmienił się zdecydowanie ich charakter na Mazowszu i w Wielkopolsce

źródło:

http://inwestycje.pl/firma/Upadlosci-w-Polsce---raport-Euler-Hermes---w-lipcu-upadlo-69-firm;264354;0.html

Prezydent podpisał ustawę Prawo restrukturyzacyjne

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę prawo restrukturyzacyjne umożliwiające m.in. przeprowadzanie efektywnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zapewnienie firmom znajdującym się w trudnej sytuacji szansy na kontynuowanie działalności, podało Ministerstwo Gospodarki. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. „Głównym celem nowego prawa restrukturyzacyjnego, opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, jest maksymalna ochrona wartości ekonomicznej […]

10.06.2015

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę prawo restrukturyzacyjne umożliwiające m.in. przeprowadzanie efektywnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zapewnienie firmom znajdującym się w trudnej sytuacji szansy na kontynuowanie działalności, podało Ministerstwo Gospodarki. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

"Głównym celem nowego prawa restrukturyzacyjnego, opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, jest maksymalna ochrona wartości ekonomicznej firmy i zapewnienie przedsiębiorstwu szansy na gospodarcze przeżycie" - czytamy w komunikacie.
Według resortu, nowe przepisy mają zapewnić przedsiębiorcom dostęp do narzędzi prawnych umożliwiających przeprowadzanie efektywnej restrukturyzacji i zapewnienie przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji szansy na kontynuowanie działalności. Upadłość i likwidacja, pojmowana jako ostateczność, ma być szybka i tania, podał także resort.
"Zmiany w projekcie obejmują m.in. rozdzielenie procedur restrukturyzacyjnych i naprawczych od postępowania upadłościowego, wprowadzenie czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, zmianę definicji niewypłacalności dłużnika, tak aby decydujące znaczenie miała faktyczna niewypłacalność" - czytamy dalej.
"Nowe przepisy wprowadzą dodatkowe gwarancje poszanowania praw wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. W myśl ustawy wierzyciele będą mieli wpływ na przebieg postępowania. Będą mogli m.in. domagać się zwołania rady wierzycieli przez sędziego-komisarza" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta.
Ponadto, ustawa tworzy Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Rejestr ten będzie m.in. zawierał wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wzorów pism i formularzy wymaganych w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Administratorem systemu będzie Minister Sprawiedliwości, podała Kancelaria.
"W ustawie znajdują się również przepisy dotyczące międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego, a także regulacje obejmujące odrębne postępowania restrukturyzacyjne, w tym: postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów, emitentów obligacji, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, banków hipotecznych oraz instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą" - czytamy także.

Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Wyjątkiem są m.in. regulacje dotyczące Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, które mają wejść w życie 1 lutego 2018 r.

źródło: http://biznes.pl/kraj/prezydent-podpisal-nowe-prawo-restrukturyzacyjne/p3tyd7

O nas

W zespole DGA Centrum Sanacji Firm S.A. współpracują doradcy restrukturyzacyjni posiadający wiedzę i doświadczenie konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów i prawników - co gwarantuje skuteczne działania naprawcze oraz indywidualne podejście do problemów Twojej firmy.

Wszyscy Członkowie Zarządu DGA CSF posiadają niezbędne uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy restrukturyzacyjnego zgodnie z zapisami ustawy Prawo Restrukturyzacyjnego, co gwarantuje Spółce ten sam status.

Szybka reakcja i rzetelna diagnoza przedsiębiorstwa z profesjonalnym planem restrukturyzacyjnym - to drugi krok do uratowania Twojego biznesu.

Istotnym elementem, który pragniemy podkreślić są zasoby finansowe DGA S.A., które mogą być wykorzystane przy wdrażaniu postępowań restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach (zarówno w formule pożyczek jak i inwestycji kapitałowych).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z doradcami restrukturyzacyjnymi DGA Centrum Sanacji Firm !

 • Zarząd: 

Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu 

Iwona Pilarczyk-Smocikowska - Wiceprezes Zarządu 

 • Rada Nadzorcza:

Anna Szymańska - Przewodnicząca RN

Prof. nadzw. dr hab. Robert Zawłocki  - Członek RN

Marek Karbowski  - Członek RN

 • Dane rejestrowe:

DGA Centrum Sanacji Firm S.A.,

ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań

NIP: 783-16-94-871    /    REGON: 302302724
Nr KRS: 0000442983
Kapitał zakładowy: 150.000 zł w pełni zapłacony.

Zobacz również nasz PORADNIK DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO!

Data ogłoszenia Postępowanie / podmiot    Syndyk / doradca restrukturyzacyjny prowadzący     Link do witryny postępowania 
16-01-2019 Upadłość konsumencka Józefa Góźdź Anna Szymańska Link
26-11-2018 Zarządca
Postępowanie sanacyjne
MAĆPOL Maciej Skrzydlewski
Anna Szymańska Link
12-10-2018 Zarządca
Postępowanie sanacyjne
YEGO Design Sp. z o.o. w restrukturyzacji
DGA CSF S.A.
reprezentowana przez:
Andrzej Głowacki
Link
15-02-2018 Zarządca
Postępowanie sanacyjne
Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. w restrukturyzacji
DGA CSF S.A.
reprezentowana przez:
Andrzej Głowacki
Link
02-01-2018 Zarządca
Postępowanie sanacyjne
LOXA Sp. z o.o. w restrukturyzacji
DGA CSF S.A.
reprezentowana przez:
Andrzej Głowacki
Link
19-09-2017 Upadłość konsumencka – Tomasz Kosiarski Paweł Multaniak Link
06-07-2017 Zarządca
Postępowanie sanacyjne
Marine Technologies Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Andrzej Głowacki Link
21-12-2016 Marek Barański „Baco Office” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu Anna Szymańska Link
27-09-2016 Upadłość konsumencka Jerzy Kozłowski Anna Szymańska Link
26-09-2016 „Matkowski Komponenty Meblowe”
Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą
w Krzyżu Wielkopolskim
Anna Szymańska Link
29-08-2016 Nadzorca Sądowy
Przyspieszone postępowanie układowe HYGIENIKA Dystrybucja S.A.
DGA CSF S.A.
reprezentowana przez:
Andrzej Głowacki
Link
21-07-2016 Upadłość konsumencka Mariola Kozłowska Anna Szymańska Link
19-01-2016 Upadłość konsumencka Mateusz Biela Iwona Pilarczyk - Smocikowska Link
19-01-2016 Upadłość konsumencka Ewa Filoda Iwona Pilarczyk - Smocikowska Link
19-01-2016 Upadłość konsumencka Urszula Grabowska Iwona Pilarczyk - Smocikowska Link
18-01-2016 Upadłość konsumencka Maciej Gorzan Iwona Pilarczyk - Smocikowska Link
12-01-2016 Upadłość konsumencka Zofia Maria Kaczmarek Anna Szymańska Link
07-01-2016 Upadłość konsumencka Izabela Buka Iwona Pilarczyk - Smocikowska Link
21-12-2015 Upadłość konsumencka - Zbigniew Kobylarz Iwona Pilarczyk - Smocikowska Link
17-12-2015 Prometeusz Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej Anna Szymańska Link
15-12-2015 Upadłość konsumencka Katarzyna Starczewska Iwona Pilarczyk - Smocikowska Link
22-10-2014 Maciej Roszak, Zenon Roszak, Maria Roszak wspólnicy spółki cywilnej „ROSZAK” Paweł Multaniak Link
14-10-2014 AGRO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Andrzej Głowacki Link
18-03-2013 FIRMA REROŃ Joanna Reroń w upadłości likwidacyjnej Paweł Multaniak Link

 

 

ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA
30-01-2015 LOGITEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej Anna Szymańska Link
10-01-2017 Zarządca
Postępowanie sanacyjne
Mennica Metale Szlachetne S.A.
DGA CSF S.A.
reprezentowa przez:
Andrzej Głowacki
Link
06-02-2017 Zarządca
Postępowanie sanacyjne
HCH Sp. z o.o.
DGA CSF S.A.
reprezentowa przez:
Andrzej Głowacki
Link
19-01-2017 Nadzorca Sądowy
Przyśpieszone postępowanie układowe
Ekotermika S.A.
DGA CSF S.A.
reprezentowa przez:
Andrzej Głowacki
Link
22-11-2016 Nadzorca Sądowy
Postępowanie układowe
LIDER TRADING Sp. z o.o
DGA CSF S.A.
reprezentowa przez:
Andrzej Głowacki
Link
14-10-2016 Zarządca
Postępowanie sanacyjne
BM KOBYLIN Sp. z o.o.
DGA CSF S.A.
reprezentowana przez:
Andrzej Głowacki
Link
19-05-2016 Nadzorca Sądowy
Przyspieszone postępowanie układowe
SMA Sp. z o.o.
DGA CSF S.A.
reprezentowana przez:
Andrzej Głowacki
Link
12-07-2013 ELPROTECH – Systemy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej Anna Szymańska Link
05-02-2016 Upadłość konsumencka Teresa Gajewy Anna Szymańska Link
22-06-2012 D-ARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w upadłości likwidacyjnej Anna Szymańska Link
18-02-2016 Upadłość konsumencka Dariusz Pacholczak Anna Szymańska Link
02-09-2013 Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Hydrotechnicznych WODKAN Sp. z p.o. w upadłości likwidacyjnej Anna Szymańska Link

 

Kontakt

Chcesz nam zadać pytanie, dowiedzieć się jak działamy i co możemy zaoferować Twojej firmie? Zapraszamy do kontaktu - zadzwoń lub napisz !

DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

Tel. +48 61 643 51 00

E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl


Siedziba: ul.Towarowa 37, III piętro, 61-896 Poznań

NIP: 783 169 48 71

REGON: 302302724

nr KRS: 0000442983

Kapitał zakładowy: 150.000 zł w pełni wpłacony

Serdecznie zapraszamy do kontaktu kancelarie prawne i doradców restrukturyzacyjnych zainteresowanych współpracą:

DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

Tel.: +48 61 643 51 97

Kom.: +48 601 791 681

E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl


Siedziba: ul.Towarowa 37, III piętro, 61-896 Poznań

NIP: 783 169 48 71

REGON: 302302724

nr KRS: 0000442983

Kapitał zakładowy: 150.000 zł w pełni wpłacony


Poznań 

Warszawa

Katowice

siedziba główna

ul. Towarowa 37

61-896 Poznań

V piętro

oddział

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

VIII piętro

oddział

Katowice Business Point

ul. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

 

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. należy do Grupy Kapitałowej DGA działającej na polskim rynku od 29 lat.

DGA to grupa konsultingowo-inwestycyjna. Podmiotem dominującym w Grupie Kapitalowej jest DGA S.A., której akcje od 20.04.2004 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa Kapitałowa DGA to z jednej strony podmioty doradcze, z drugiej inwestycje kapitałowe z różnorodnych branż. Podmioty doradcze Grupy Kapitałowej DGA oferują kompleksową obsługę firm w takich dziedzinach jak: pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, doradztwo przy restrukturyzacjach, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi audytorskie, zarządzanie kapitałem ludzkim.

Kompleksowość usług w Grupie DGA oraz synergia między spółkami owocują współpracą opartą na efektywnej komunikacji oraz na fachowym podejściu do realizacji wspólnych projektów. Wymiana doświadczeń oraz szeroki zakres działań Spółek GK DGA umożliwia skupienie wielu obszarów w jednym miejscu, gwarantując przejrzystość działań, profesjonalizm oraz dostępność usług.

Więcej na www.dga.pl

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl